将军精悍姿,齿齿碎铁石。
在昔童稚中,但闻饱经术。
纵横骋柔翰,丹雘间金碧。
有司塞明诏,敝邑屈词伯。
芹香春水生,冠玉侍重席。
脱略章句陋,搜抉穷理窟。
未及文化成,其如王土窄。
丈夫报主原,岂必蒙清秩。
苍然请去位,满面秋栗烈。
纠合熊虎群,旌旆扬广陌。
正当摩厉閒,一鼓拔勍敌,屯兵沔水源,千里斧截截。
浩荡排烟旻,西极安屼嵲。
奈何国无人,腐儒秉旄钺。
赏予入私门,金汤授盗贼。
公时奋臂争,反遭献玉刖。
三军视马首,痛哭下天壁。
功成坐龃龉,愤怒须插戟。
中宵拔剑起,肃肃整劲翮。
吐气风云生,搴旗陷坚列。
贯穿死生地,蹀血天地黑。
势虽众寡悬,形未雌雄决。
路穷断首尾,众尽乃手格。
岂知龙虎逝,黯淡山川色。
百万尚震惊,呜呼死诸葛。
长城但自坏,千里痛稠结。
肉食无远谋,野史有直笔。
酒酣歌节士,皛皛霜日白。

將軍精悍姿,齒齒碎鐵石。
在昔童稚中,但聞飽經術。
縱橫騁柔翰,丹雘間金碧。
有司塞明詔,敝邑屈詞伯。
芹香春水生,冠玉侍重席。
脫略章句陋,搜抉窮理窟。
未及文化成,其如王土窄。
丈夫報主原,豈必蒙清秩。
蒼然請去位,滿面秋栗烈。
糾合熊虎群,旌旆揚廣陌。
正當摩厲閒,一鼓拔勍敵,屯兵沔水源,千裏斧截截。
浩蕩排煙旻,西極安屼嵲。
奈何國無人,腐儒秉旄鉞。
賞予入私門,金湯授盜賊。
公時奮臂爭,反遭獻玉刖。
三軍視馬首,痛哭下天壁。
功成坐齟齬,憤怒須插戟。
中宵拔劍起,肅肅整勁翮。
吐氣風雲生,搴旗陷堅列。
貫穿死生地,蹀血天地黑。
勢雖眾寡懸,形未雌雄決。
路窮斷首尾,眾盡乃手格。
豈知龍虎逝,黯淡山川色。
百萬尚震驚,嗚呼死諸葛。
長城但自壞,千裏痛稠結。
肉食無遠謀,野史有直筆。
酒酣歌節士,皛皛霜日白。

jiāng jūn jīng hàn zī , chǐ chǐ suì tiě shí 。
zài xī tóng zhì zhōng , dàn wén bǎo jīng shù 。
zòng héng chěng róu hàn , dān huò jiān jīn bì 。
yǒu sī sāi míng zhào , bì yì qū cí bó 。
qín xiāng chūn shuǐ shēng , guān yù shì zhòng xí 。
tuō l<è zhāng jù lòu , sōu jué qióng lǐ kū 。
wèi jí wén huà chéng , qí rú wáng tǔ zhǎi 。
zhàng fū bào zhǔ yuán , qǐ bì mēng qīng zhì 。
cāng rán qǐng qù wèi , mǎn miàn qiū lì liè 。
jiū hé xióng hǔ qún , jīng pèi yáng guǎng mò 。
zhèng dāng mó lì xián , yī gǔ bá qíng dí , tún bīng miǎn shuǐ yuán , qiān lǐ fǔ jié jié 。
hào dàng pái yān mín , xī jí ān wù niè 。
nài hé guó wú rén , fǔ rú bǐng máo yuè 。
shǎng yú rù sī mén , jīn tāng shòu dào zéi 。
gōng shí fèn bì zhēng , fǎn zāo xiàn yù yuè 。
sān jūn shì mǎ shǒu , tòng kū xià tiān bì 。
gōng chéng zuò jǔ yǔ , fèn nù xū chā jǐ 。
zhōng xiāo bá jiàn qǐ , sù sù zhěng jìn hé 。
tǔ qì fēng yún shēng , qiān qí xiàn jiān liè 。
guàn chuān sǐ shēng dì , dié xuè tiān dì hēi 。
shì suī zhòng guǎ xuán , xíng wèi cí xióng jué 。
lù qióng duàn shǒu wěi , zhòng jìn nǎi shǒu gé 。
qǐ zhī lóng hǔ shì , àn dàn shān chuān sè 。
bǎi wàn shàng zhèn jīng , wū hū sǐ zhū gé 。
cháng chéng dàn zì huài , qiān lǐ tòng chóu jié 。
ròu shí wú yuǎn móu , yě shǐ yǒu zhí bǐ 。
jiǔ hān gē jié shì , xiǎo xiǎo shuāng rì bái 。

鉴赏

(小提示:如果您想查询《曹将军》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站