臞庵胸中空濩落,正尔有愁无处著。
比来有酒三扪膺,突兀又似堆衡霍。
道边俗子略满眼,举扇障尘不容却。
正如白日杀快雠,草草九衢面皆恶。
不应叔末尽鬼魅,世道如此我何乐。
獐头鼠目动侮人,貌敬逡巡背轻薄。
其馀边幅辍周孔,汝身无苦何遭缚。
中原干戈六十载,八陵玉座尘漠漠。
假君无力堪汛扫,渠可忘忧置恢拓。
屯田边壘差易事,三十馀年束高阁。
呜呼吾君至仁厚,一言罢行水赴壑。
雷塘勺陂可复请,专创一司足经略。
牛犁居屋旋填补,虎士编氓间参错。
聊城指日下鲁奇,祁连刻期开卫幕。
行之十年倘未效,臣头请膏斩马锷。
奈何诸人忍奈事,天保正用初无作。
居然判道君北海,不复追随我西洛。
墨池到了须楯鼻。
茶瓯小缓支铛脚。
儒生寂寞守太玄,共尽同归一丘壑。

臞庵胸中空濩落,正爾有愁無處著。
比來有酒三捫膺,突兀又似堆衡霍。
道邊俗子略滿眼,舉扇障塵不容卻。
正如白日殺快讎,草草九衢面皆惡。
不應叔末盡鬼魅,世道如此我何樂。
獐頭鼠目動侮人,貌敬逡巡背輕薄。
其餘邊幅輟周孔,汝身無苦何遭縛。
中原幹戈六十載,八陵玉座塵漠漠。
假君無力堪汛掃,渠可忘憂置恢拓。
屯田邊壘差易事,三十餘年束高閣。
嗚呼吾君至仁厚,一言罷行水赴壑。
雷塘勺陂可復請,專創一司足經略。
牛犁居屋旋填補,虎士編氓間參錯。
聊城指日下魯奇,祁連刻期開衛幕。
行之十年倘未效,臣頭請膏斬馬鍔。
奈何諸人忍奈事,天保正用初無作。
居然判道君北海,不復追隨我西洛。
墨池到了須楯鼻。
茶甌小緩支鐺腳。
儒生寂寞守太玄,共盡同歸一丘壑。

qú ān xiōng zhōng kōng huò luò , zhèng ěr yǒu chóu wú chǔ zhù 。
bǐ lái yǒu jiǔ sān mén yīng , tū wù yòu sì duī héng huò 。
dào biān sú zǐ l<è mǎn yǎn , jǔ shàn zhàng chén bù róng què 。
zhèng rú bái rì shā kuài chóu , cǎo cǎo jiǔ qú miàn jiē è 。
bù yīng shū mò jìn guǐ mèi , shì dào rú cǐ wǒ hé lè 。
zhāng tóu shǔ mù dòng wǔ rén , mào jìng qūn xún bèi qīng báo 。
qí yú biān fú chuò zhōu kǒng , rǔ shēn wú kǔ hé zāo fù 。
zhōng yuán gān gē liù shí zài , bā líng yù zuò chén mò mò 。
jiǎ jūn wú lì kān xùn sǎo , qú kě wàng yōu zhì huī tuò 。
tún tián biān lěi chà yì shì , sān shí yú nián shù gāo gé 。
wū hū wú jūn zhì rén hòu , yī yán bà xíng shuǐ fù hè 。
léi táng sháo bēi kě fù qǐng , zhuān chuàng yī sī zú jīng l<è 。
niú lí jū wū xuán tián bǔ , hǔ shì biān méng jiān cān cuò 。
liáo chéng zhǐ rì xià lǔ qí , qí lián kè qī kāi wèi mù 。
xíng zhī shí nián tǎng wèi xiào , chén tóu qǐng gāo zhǎn mǎ è 。
nài hé zhū rén rěn nài shì , tiān bǎo zhèng yòng chū wú zuò 。
jū rán pàn dào jūn běi hǎi , bù fù zhuī suí wǒ xī luò 。
mò chí dào liǎo xū shǔn bí 。
chá ōu xiǎo huǎn zhī dāng jiǎo 。
rú shēng jì mò shǒu tài xuán , gòng jìn tóng guī yī qiū hè 。

鉴赏

(小提示:如果您想查询《中夜叹》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站