摄身上诸峰,我无千手目。
神交庶子泉,梦老王官谷。
平生林壑趣,鱼鸟即往复。
杼山落何许,面势工投伏。
故人郊居赋,雌霓从众读。
大声嗑黄华,令德猗绿竹。
永言乘樏叟,会计踵纳麓。
方尊读书倚,肯效舞经祝。
幸当草木近,安事筵篿卜。
颜公况华扁,江令有馀馥。
骞掀鹏抟海,夭矫龙起际。
於焉峙横阁,渠是伯夷筑。
何年黄金弹,鸡狗随蹋踘。
还持挥蝇扇,静对振鹭瀑。
前山入手版,后水激帽屋。
风声逐孙登,星采向荀叔。
谁能治西曹,束带望赐沐。
清客班杂坐,动处草皆蓼。
乾坤磨旋蚁,身世蕉覆鹿。
异时留岘首,羊公难讳独。

攝身上諸峰,我無千手目。
神交庶子泉,夢老王官谷。
平生林壑趣,魚鳥即往復。
杼山落何許,面勢工投伏。
故人郊居賦,雌霓從眾讀。
大聲嗑黃華,令德猗綠竹。
永言乘樏叟,會計踵納麓。
方尊讀書倚,肯效舞經祝。
幸當草木近,安事筵篿蔔。
顏公況華扁,江令有餘馥。
騫掀鵬摶海,夭矯龍起際。
於焉峙橫閣,渠是伯夷築。
何年黃金彈,雞狗隨蹋踘。
還持揮蠅扇,靜對振鷺瀑。
前山入手版,後水激帽屋。
風聲逐孫登,星采向荀叔。
誰能治西曹,束帶望賜沐。
清客班雜坐,動處草皆蓼。
乾坤磨旋蟻,身世蕉覆鹿。
異時留峴首,羊公難諱獨。

shè shēn shàng zhū fēng , wǒ wú qiān shǒu mù 。
shén jiāo shù zǐ quán , mèng lǎo wáng guān gǔ 。
píng shēng lín hè qù , yú niǎo jí wǎng fù 。
zhù shān luò hé xǔ , miàn shì gōng tóu fú 。
gù rén jiāo jū fù , cí ní cóng zhòng dú 。
dà shēng kē huáng huá , líng dé yǐ lǜ zhú 。
yǒng yán chéng léi sǒu , huì jì zhǒng nà lù 。
fāng zūn dú shū yǐ , kěn xiào wǔ jīng zhù 。
xìng dāng cǎo mù jìn , ān shì yán tuán bǔ 。
yán gōng kuàng huá biǎn , jiāng líng yǒu yú fù 。
qiān xiān péng tuán hǎi , yāo jiǎo lóng qǐ jì 。
yū yān zhì héng gé , qú shì bó yí zhù 。
hé nián huáng jīn dàn , jī gǒu suí tà jū 。
huán chí huī yíng shàn , jìng duì zhèn lù pù 。
qián shān rù shǒu bǎn , hòu shuǐ jī mào wū 。
fēng shēng zhú sūn dēng , xīng cǎi xiàng xún shū 。
shuí néng zhì xī cáo , shù dài wàng cì mù 。
qīng kè bān zá zuò , dòng chǔ cǎo jiē liǎo 。
qián kūn mó xuán yǐ , shēn shì jiāo fù lù 。
yì shí liú xiàn shǒu , yáng gōng nán huì dú 。

鉴赏

(小提示:如果您想查询《杼山阁诗》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站