神仙底事君知否,君若知兮求不苟。
先且回头自揣量,须量瞒心方开口。
神仙有术非不传,也要侬家有夙缘。
若也人人皆会得,天机容易向人言。
学道学仙须笃志,时然一念无疑意。
如是操心无始终,又道辨金将火试。
你们心地荆棘多,善根才发便成魔。
若能先合神仙意,已分无时也奈何。
心地不明言行恶,做出事来须是错。
自家无取他无求,思量何似当初莫。
恁地思量本故然,且教自己故心坚。
君看古今得事者,一片灵台必不然。
未见志人须愿见,逢着人时心百变。
何缘传授有易难,自是玄门未历炼。
问你如何不料量,自家穷达任穹苍。
但且奈心依本分,人言有麝自然香。
玉蟾本是山林客,寻个好心人难得。
于今且趁草鞋壮,脸似桃红眼正黑。
玉蟾你也好獃头,何似拂袖归去休。
有可度人施设处,便还钟吕逞风流。
无人知,独自去,白云千里不回顾。
依前守取三脚铛,且把清风明月煮。

神仙底事君知否,君若知兮求不茍。
先且回頭自揣量,須量瞞心方開口。
神仙有術非不傳,也要儂家有夙緣。
若也人人皆會得,天機容易向人言。
學道學仙須篤誌,時然一念無疑意。
如是操心無始終,又道辨金將火試。
你們心地荊棘多,善根才發便成魔。
若能先合神仙意,已分無時也奈何。
心地不明言行惡,做出事來須是錯。
自家無取他無求,思量何似當初莫。
恁地思量本故然,且教自己故心堅。
君看古今得事者,一片靈臺必不然。
未見誌人須願見,逢著人時心百變。
何緣傳授有易難,自是玄門未歷煉。
問你如何不料量,自家窮達任穹蒼。
但且奈心依本分,人言有麝自然香。
玉蟾本是山林客,尋個好心人難得。
於今且趁草鞋壯,臉似桃紅眼正黑。
玉蟾你也好獃頭,何似拂袖歸去休。
有可度人施設處,便還鐘呂逞風流。
無人知,獨自去,白雲千裏不回顧。
依前守取三腳鐺,且把清風明月煮。

shén xiān dǐ shì jūn zhī fǒu , jūn ruò zhī xī qiú bù gǒu 。
xiān qiě huí tóu zì chuǎi liáng , xū liáng mán xīn fāng kāi kǒu 。
shén xiān yǒu shù fēi bù chuán , yě yào nóng jiā yǒu sù yuán 。
ruò yě rén rén jiē huì dé , tiān jī róng yì xiàng rén yán 。
xué dào xué xiān xū dǔ zhì , shí rán yī niàn wú yí yì 。
rú shì cāo xīn wú shǐ zhōng , yòu dào biàn jīn jiāng huǒ shì 。
nǐ mén xīn dì jīng jí duō , shàn gēn cái fā biàn chéng mó 。
ruò néng xiān hé shén xiān yì , yǐ fēn wú shí yě nài hé 。
xīn dì bù míng yán xíng è , zuò chū shì lái xū shì cuò 。
zì jiā wú qǔ tā wú qiú , sī liáng hé sì dāng chū mò 。
nèn dì sī liáng běn gù rán , qiě jiào zì jǐ gù xīn jiān 。
jūn kàn gǔ jīn dé shì zhě , yī piàn líng tái bì bù rán 。
wèi jiàn zhì rén xū yuàn jiàn , féng zhuó rén shí xīn bǎi biàn 。
hé yuán chuán shòu yǒu yì nán , zì shì xuán mén wèi lì liàn 。
wèn nǐ rú hé bù liào liáng , zì jiā qióng dá rèn qióng cāng 。
dàn qiě nài xīn yī běn fēn , rén yán yǒu shè zì rán xiāng 。
yù chán běn shì shān lín kè , xún gè hǎo xīn rén nán dé 。
yú jīn qiě chèn cǎo xié zhuàng , liǎn sì táo hóng yǎn zhèng hēi 。
yù chán nǐ yě hǎo dāi tóu , hé sì fú xiù guī qù xiū 。
yǒu kě dù rén shī shè chǔ , biàn huán zhōng lǚ chěng fēng liú 。
wú rén zhī , dú zì qù , bái yún qiān lǐ bù huí gù 。
yī qián shǒu qǔ sān jiǎo dāng , qiě bǎ qīng fēng míng yuè zhǔ 。

鉴赏

(小提示:如果您想查询《安分歌》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站