向虚靖晨起。
朝元意达,冲漠怡怡。
三天澄映,九光霁碧,如有鹤舞鸾飞。
泛空际。
瑶室明辉。
动与真期。
至理常寂,户庭无远,欣欣端比。
侍宴日在瑶池。
师友多闲,抱琴沽酒度曲,笑采华芝。
九节倚筇时。
何须钓月眠石,寻觅占渊静逸。
乐修持。
澹然灵府泳真谛。
怡养丹光里。
春已收功,自育火枣交梨。

向虛靖晨起。
朝元意達,沖漠怡怡。
三天澄映,九光霽碧,如有鶴舞鸞飛。
泛空際。
瑤室明輝。
動與真期。
至理常寂,戶庭無遠,欣欣端比。
侍宴日在瑤池。
師友多閑,抱琴沽酒度曲,笑采華芝。
九節倚筇時。
何須釣月眠石,尋覓占淵靜逸。
樂修持。
淡然靈府泳真諦。
怡養丹光裏。
春已收功,自育火棗交梨。

xiàng xū jìng chén qǐ 。
zhāo yuán yì dá , chōng mò yí yí 。
sān tiān chéng yìng , jiǔ guāng jì bì , rú yǒu hè wǔ luán fēi 。
fàn kōng jì 。
yáo shì míng huī 。
dòng yǔ zhēn qī 。
zhì lǐ cháng jì , hù tíng wú yuǎn , xīn xīn duān bǐ 。
shì yàn rì zài yáo chí 。
shī yǒu duō xián , bào qín gū jiǔ dù qū , xiào cǎi huá zhī 。
jiǔ jié yǐ qióng shí 。
hé xū diào yuè mián shí , xún mì zhān yuān jìng yì 。
lè xiū chí 。
dàn rán líng fǔ yǒng zhēn dì 。
yí yǎng dān guāng lǐ 。
chūn yǐ shōu gōng , zì yù huǒ zǎo jiāo lí 。

鉴赏

(小提示:如果您想查询《法曲遍第二/法曲》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站