1黄土乱象 粗犷陶土的中原, 甲骨里还没有殷人的祭典, 文字很兽意象太禽, 春秋和山水皆未命名。
绳结与绳结在秋千将弥月的智慧, 河溪发育着文明, 初民与肥鱼到处栖居, 水草规模成粗铜长矛的部落, 和上弦的蹄响, 疆界驻满赴死的步兵, 骷髅框起冲动的风景, 总之大道荒乱, 就等圣王斩麻的尚方。
2陶唐线装 收拾夏兽漫走的局面, 雁的思维要按箭的航线, 风的行军必须庄严, 将虎豹分配到安份的山区, 这是重塑经纬的圣纪。
田已阡陌,牛迹不乱, 这是井井有条的陶唐, 天地完成首次严谨的线装。
3大篆封面 夜被延长, 野火纂据善意的星光, 大篆收押了新生的构想和实验, 黎明休止在太阳之前, 说每一笔古朴都不必超越, 尧的遗言是永远临帖。
世袭的墨势从此浇模, 时代的五官统一制作, 大篆封面是我们共同的脸。
4墨守危城 大气长满传统的纤维, 沙暴里夹杂列祖的疲惫, 防腐的危城, 连广场也乱葬着模范的笔划, 我找不到淋漓出招的山岗。
气势被奴隶,结构给铐紧, 极静,墓碑统治着生还的声音, 磷光恫吓了眼睛, 东门出走的四肢都敷上石膏, 我岂敢再吼出肺腑的蓝图。
5狂草颠覆 必须凿沈每一艘古代, 才能康复巨鲲和鹏的冥海, 我是那刚孵化的鳄扭动着狂草的身段, 乳牙吐着惊蛰的新雷, 把传家的钟鼎悉数入土, 夜穹因此舍弃先王的月轨与星图。
每个动作都是新褶曲山, 隆起流线型的桃花城邦, 刚孵化的熔岩的狂想, 海啸的行径, 好战的乳牙, 悲壮地凿沈每一艘自己。
6脱页沉思 火爆的脑群败退到骨冷的废园, 灵魂的硫磺慢慢沈淀, 软化了闪电的肌里和雷的骨椎, 想那掷出的血肉怎样赎回。
赎回, 风蚀的肋骨蹲满似秃鹰的音符, 嘹亮地嚼着准备消化的时间。
7楷书再版 卸去叛逆的低温, 冰河成鱼也无力丈量的浩瀚, 两岸丛生着陶符深涩的暗示, 瀑布在翻译金文那奥义密码, 掘起久葬的骸骨陶唐, 摄取钟之法度,进补鼎之美学, 我把那大篆序进甲骨, 将古代跋入星宿。

1黃土亂象 粗獷陶土的中原, 甲骨裏還沒有殷人的祭典, 文字很獸意象太禽, 春秋和山水皆未命名。
繩結與繩結在秋千將彌月的智慧, 河溪發育著文明, 初民與肥魚到處棲居, 水草規模成粗銅長矛的部落, 和上弦的蹄響, 疆界駐滿赴死的步兵, 骷髏框起沖動的風景, 總之大道荒亂, 就等聖王斬麻的尚方。
2陶唐線裝 收拾夏獸漫走的局面, 雁的思維要按箭的航線, 風的行軍必須莊嚴, 將虎豹分配到安份的山區, 這是重塑經緯的聖紀。
田已阡陌,牛跡不亂, 這是井井有條的陶唐, 天地完成首次嚴謹的線裝。
3大篆封面 夜被延長, 野火纂據善意的星光, 大篆收押了新生的構想和實驗, 黎明休止在太陽之前, 說每一筆古樸都不必超越, 堯的遺言是永遠臨帖。
世襲的墨勢從此澆模, 時代的五官統一制作, 大篆封面是我們共同的臉。
4墨守危城 大氣長滿傳統的纖維, 沙暴裏夾雜列祖的疲憊, 防腐的危城, 連廣場也亂葬著模範的筆劃, 我找不到淋漓出招的山崗。
氣勢被奴隸,結構給銬緊, 極靜,墓碑統治著生還的聲音, 磷光恫嚇了眼睛, 東門出走的四肢都敷上石膏, 我豈敢再吼出肺腑的藍圖。
5狂草顛覆 必須鑿沈每一艘古代, 才能康復巨鯤和鵬的冥海, 我是那剛孵化的鱷扭動著狂草的身段, 乳牙吐著驚蟄的新雷, 把傳家的鐘鼎悉數入土, 夜穹因此舍棄先王的月軌與星圖。
每個動作都是新褶曲山, 隆起流線型的桃花城邦, 剛孵化的熔巖的狂想, 海嘯的行徑, 好戰的乳牙, 悲壯地鑿沈每一艘自己。
6脫頁沈思 火爆的腦群敗退到骨冷的廢園, 靈魂的硫磺慢慢沈澱, 軟化了閃電的肌裏和雷的骨椎, 想那擲出的血肉怎樣贖回。
贖回, 風蝕的肋骨蹲滿似禿鷹的音符, 嘹亮地嚼著準備消化的時間。
7楷書再版 卸去叛逆的低溫, 冰河成魚也無力丈量的浩瀚, 兩岸叢生著陶符深澀的暗示, 瀑布在翻譯金文那奧義密碼, 掘起久葬的骸骨陶唐, 攝取鐘之法度,進補鼎之美學, 我把那大篆序進甲骨, 將古代跋入星宿。

1 huáng tǔ luàn xiàng cū guǎng táo tǔ dí zhōng yuán , jiǎ gǔ lǐ huán méi yǒu yīn rén dí jì diǎn , wén zì hěn shòu yì xiàng tài qín , chūn qiū hé shān shuǐ jiē wèi mìng míng 。
shéng jié yǔ shéng jié zài qiū qiān jiāng mí yuè dí zhì huì , hé xī fā yù zhuó wén míng , chū mín yǔ féi yú dào chǔ qī jū , shuǐ cǎo guī mó chéng cū tóng cháng máo dí bù luò , hé shàng xián dí tí xiǎng , jiāng jiè zhù mǎn fù sǐ dí bù bīng , kū lóu kuàng qǐ chōng dòng dí fēng jǐng , zǒng zhī dà dào huāng luàn , jiù děng shèng wáng zhǎn má dí shàng fāng 。
2 táo táng xiàn zhuāng shōu shí xià shòu màn zǒu dí jú miàn , yàn dí sī wéi yào àn jiàn dí háng xiàn , fēng dí xíng jūn bì xū zhuāng yán , jiāng hǔ bào fēn pèi dào ān fèn dí shān qū , zhè shì zhòng sù jīng wěi dí shèng jì 。
tián yǐ qiān mò , niú jì bù luàn , zhè shì jǐng jǐng yǒu tiáo dí táo táng , tiān dì wán chéng shǒu cì yán jǐn dí xiàn zhuāng 。
3 dà zhuàn fēng miàn yè bèi yán cháng , yě huǒ zuǎn jù shàn yì dí xīng guāng , dà zhuàn shōu yā liǎo xīn shēng dí gòu xiǎng hé shí yàn , lí míng xiū zhǐ zài tài yáng zhī qián , shuō měi yī bǐ gǔ pǔ dū bù bì chāo yuè , yáo dí yí yán shì yǒng yuǎn lín tiè 。
shì xí dí mò shì cóng cǐ jiāo mó , shí dài dí wǔ guān tǒng yī zhì zuò , dà zhuàn fēng miàn shì wǒ mén gòng tóng dí liǎn 。
4 mò shǒu wēi chéng dà qì cháng mǎn chuán tǒng dí xiān wéi , shā bào lǐ jiā zá liè zǔ dí pí bèi , fáng fǔ dí wēi chéng , lián guǎng cháng yě luàn zàng zhuó mó fàn dí bǐ huá , wǒ zhǎo bù dào lín lí chū zhāo dí shān gǎng 。
qì shì bèi nú lì , jié gòu gěi kào jǐn , jí jìng , mù bēi tǒng zhì zhuó shēng huán dí shēng yīn , lín guāng dòng xià liǎo yǎn jīng , dōng mén chū zǒu dí sì zhī dū fū shàng shí gāo , wǒ qǐ gǎn zài hǒu chū fèi fǔ dí lán tú 。
5 kuáng cǎo diān fù bì xū záo shěn měi yī sōu gǔ dài , cái néng kāng fù jù kūn hé péng dí míng hǎi , wǒ shì nà gāng fū huà dí è niǔ dòng zhuó kuáng cǎo dí shēn duàn , rǔ yá tǔ zhuó jīng zhé dí xīn léi , bǎ chuán jiā dí zhōng dǐng xī shù rù tǔ , yè qióng yīn cǐ shè qì xiān wáng dí yuè guǐ yǔ xīng tú 。
měi gè dòng zuò dū shì xīn zhě qū shān , lóng qǐ liú xiàn xíng dí táo huā chéng bāng , gāng fū huà dí róng yán dí kuáng xiǎng , hǎi xiào dí xíng jìng , hǎo zhàn dí rǔ yá , bēi zhuàng dì záo shěn měi yī sōu zì jǐ 。
6 tuō yè chén sī huǒ bào dí nǎo qún bài tuì dào gǔ lěng dí fèi yuán , líng hún dí liú huáng màn màn shěn diàn , ruǎn huà liǎo shǎn diàn dí jī lǐ hé léi dí gǔ zhuī , xiǎng nà zhì chū dí xuè ròu zěn yàng shú huí 。
shú huí , fēng shí dí lèi gǔ dūn mǎn sì tū yīng dí yīn fú , liáo liàng dì jiáo zhuó zhǔn bèi xiāo huà dí shí jiān 。
7 kǎi shū zài bǎn xiè qù pàn nì dí dī wēn , bīng hé chéng yú yě wú lì zhàng liáng dí hào hàn , liǎng àn cóng shēng zhuó táo fú shēn sè dí àn shì , pù bù zài fān yì jīn wén nà ào yì mì mǎ , jué qǐ jiǔ zàng dí hái gǔ táo táng , shè qǔ zhōng zhī fǎ dù , jìn bǔ dǐng zhī měi xué , wǒ bǎ nà dà zhuàn xù jìn jiǎ gǔ , jiāng gǔ dài bá rù xīng sù 。

鉴赏

作于1992年11月。

(小提示:如果您想查询《尧典》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站