爱河漂一世,既溺不能止。
不如淡生活,吟诗北窗里。
肺肝亦何罪,困此毛锥子。
不如友麯生,是子差可喜。
三杯取径醉,万绪散莫起。
奈何刘伶妇,苦语见料理。
不如一觉睡,浩然忘彼己。
三十六策中,此策信高矣。
政使江变酒,誓不涉其涘。
尚须学王通,艺黍供祭祀。

愛河漂一世,既溺不能止。
不如淡生活,吟詩北窗裏。
肺肝亦何罪,困此毛錐子。
不如友麯生,是子差可喜。
三杯取徑醉,萬緒散莫起。
奈何劉伶婦,苦語見料理。
不如一覺睡,浩然忘彼己。
三十六策中,此策信高矣。
政使江變酒,誓不涉其涘。
尚須學王通,藝黍供祭祀。

ài hé piāo yī shì , jì nì bù néng zhǐ 。
bù rú dàn shēng huó , yín shī běi chuāng lǐ 。
fèi gān yì hé zuì , kùn cǐ máo zhuī zǐ 。
bù rú yǒu qū shēng , shì zǐ chà kě xǐ 。
sān bēi qǔ jìng zuì , wàn xù sàn mò qǐ 。
nài hé liú líng fù , kǔ yǔ jiàn liào lǐ 。
bù rú yī jué shuì , hào rán wàng bǐ jǐ 。
sān shí liù cè zhōng , cǐ cè xìn gāo yǐ 。
zhèng shǐ jiāng biàn jiǔ , shì bù shè qí sì 。
shàng xū xué wáng tōng , yì shǔ gōng jì sì 。

鉴赏

(小提示:如果您想查询《诸公和渊明止酒诗因同赋》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站