昔我去草堂,蛮夷塞成都。
今我归草堂,成都适无虞。
请陈初乱时,反复乃须臾。
大将赴朝廷,群小起异图。
中宵斩白马,盟歃气已粗。
西取邛南兵,北断剑阁隅。
布衣数十人,亦拥专城居。
其势不两大,始闻蕃汉殊。
西卒却倒戈,贼臣互相诛。
焉知肘腋祸,自及枭獍徒。
义士皆痛愤,纪纲乱相逾。
一国实三公,万人欲为鱼。
唱和作威福,孰肯辨无辜。
眼前列杻械,背后吹笙竽。
谈笑行杀戮,溅血满长衢。
到今用钺地,风雨闻号呼。
鬼妾与鬼马,色悲充尔娱。
国家法令在,此又足惊吁。
贱子且奔走,三年望东吴。
弧矢暗江海,难为游五湖。
不忍竟舍此,复来薙榛芜。
入门四松在,步屟万竹疏。
旧犬喜我归,低徊入衣裾。
邻舍喜我归,酤酒携胡芦。
大官喜我来,遣骑问所须。
城郭喜我来,宾客隘村墟。
天下尚未宁,健儿胜腐儒。
飘摇风尘际,何地置老夫。
于时见疣赘,骨髓幸未枯。
饮啄愧残生,食薇不敢馀。

昔我去草堂,蠻夷塞成都。
今我歸草堂,成都適無虞。
請陳初亂時,反復乃須臾。
大將赴朝廷,群小起異圖。
中宵斬白馬,盟歃氣已粗。
西取邛南兵,北斷劍閣隅。
布衣數十人,亦擁專城居。
其勢不兩大,始聞蕃漢殊。
西卒卻倒戈,賊臣互相誅。
焉知肘腋禍,自及梟獍徒。
義士皆痛憤,紀綱亂相逾。
一國實三公,萬人欲為魚。
唱和作威福,孰肯辨無辜。
眼前列杻械,背後吹笙竽。
談笑行殺戮,濺血滿長衢。
到今用鉞地,風雨聞號呼。
鬼妾與鬼馬,色悲充爾娛。
國家法令在,此又足驚籲。
賤子且奔走,三年望東吳。
弧矢暗江海,難為遊五湖。
不忍竟舍此,復來薙榛蕪。
入門四松在,步屟萬竹疏。
舊犬喜我歸,低徊入衣裾。
鄰舍喜我歸,酤酒攜胡蘆。
大官喜我來,遣騎問所須。
城郭喜我來,賓客隘村墟。
天下尚未寧,健兒勝腐儒。
飄搖風塵際,何地置老夫。
於時見疣贅,骨髓幸未枯。
飲啄愧殘生,食薇不敢餘。

xī wǒ qù cǎo táng , mán yí sāi chéng dū 。
jīn wǒ guī cǎo táng , chéng dū shì wú yú 。
qǐng chén chū luàn shí , fǎn fù nǎi xū yú 。
dà jiāng fù zhāo tíng , qún xiǎo qǐ yì tú 。
zhōng xiāo zhǎn bái mǎ , méng shà qì yǐ cū 。
xī qǔ qióng nán bīng , běi duàn jiàn gé yú 。
bù yī shù shí rén , yì yōng zhuān chéng jū 。
qí shì bù liǎng dà , shǐ wén fán hàn shū 。
xī zú què dǎo gē , zéi chén hù xiāng zhū 。
yān zhī zhǒu yè huò , zì jí xiāo jìng tú 。
yì shì jiē tòng fèn , jì gāng luàn xiāng yú 。
yī guó shí sān gōng , wàn rén yù wéi yú 。
chàng hé zuò wēi fú , shú kěn biàn wú gū 。
yǎn qián liè niǔ xiè , bèi hòu chuī shēng yú 。
tán xiào xíng shā lù , jiàn xuè mǎn cháng qú 。
dào jīn yòng yuè dì , fēng yǔ wén hào hū 。
guǐ qiè yǔ guǐ mǎ , sè bēi chōng ěr yú 。
guó jiā fǎ líng zài , cǐ yòu zú jīng xū 。
jiàn zǐ qiě bēn zǒu , sān nián wàng dōng wú 。
hú shǐ àn jiāng hǎi , nán wéi yóu wǔ hú 。
bù rěn jìng shè cǐ , fù lái tì zhēn wú 。
rù mén sì sōng zài , bù xiè wàn zhú shū 。
jiù quǎn xǐ wǒ guī , dī huái rù yī jū 。
lín shè xǐ wǒ guī , gū jiǔ xié hú lú 。
dà guān xǐ wǒ lái , qiǎn qí wèn suǒ xū 。
chéng guō xǐ wǒ lái , bīn kè ài cūn xū 。
tiān xià shàng wèi níng , jiàn ér shèng fǔ rú 。
piāo yáo fēng chén jì , hé dì zhì lǎo fū 。
yú shí jiàn yóu zhuì , gǔ suǐ xìng wèi kū 。
yǐn zhuó kuì cán shēng , shí wēi bù gǎn yú 。

鉴赏

杜甫(唐)的《草堂》选自全唐诗:卷220_43。

(小提示:如果您想查询《草堂》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站