威弧不能弦,自尔无宁岁。
川谷血横流,豺狼沸相噬。
天子从北来,长驱振凋敝。
顿兵岐梁下,却跨沙漠裔。
二京陷未收,四极我得制。
萧索汉水清,缅通淮湖税。
使者纷星散,王纲尚旒缀。
南伯从事贤,君行立谈际。
生知七曜历,手画三军势。
冰雪净聪明,雷霆走精锐。
幕府辍谏官,朝廷无此例。
至尊方旰食,仗尔布嘉惠。
补阙暮征入,柱史晨征憩。
正当艰难时,实藉长久计。
回风吹独树,白日照执袂。
恸哭苍烟根,山门万重闭。
居人莽牢落,游子方迢递。
裴回悲生离,局促老一世。
陶唐歌遗民,后汉更列帝。
恨无匡复姿,聊欲从此逝。

威弧不能弦,自爾無寧歲。
川谷血橫流,豺狼沸相噬。
天子從北來,長驅振雕敝。
頓兵岐梁下,卻跨沙漠裔。
二京陷未收,四極我得制。
蕭索漢水清,緬通淮湖稅。
使者紛星散,王綱尚旒綴。
南伯從事賢,君行立談際。
生知七曜歷,手畫三軍勢。
冰雪凈聰明,雷霆走精銳。
幕府輟諫官,朝廷無此例。
至尊方旰食,仗爾布嘉惠。
補闕暮征入,柱史晨征憩。
正當艱難時,實藉長久計。
回風吹獨樹,白日照執袂。
慟哭蒼煙根,山門萬重閉。
居人莽牢落,遊子方迢遞。
裴回悲生離,局促老一世。
陶唐歌遺民,後漢更列帝。
恨無匡復姿,聊欲從此逝。

wēi hú bù néng xián , zì ěr wú níng suì 。
chuān gǔ xuè héng liú , chái láng fèi xiāng shì 。
tiān zǐ cóng běi lái , cháng qū zhèn diāo bì 。
dùn bīng qí liáng xià , què kuà shā mò yì 。
èr jīng xiàn wèi shōu , sì jí wǒ dé zhì 。
xiāo suǒ hàn shuǐ qīng , miǎn tōng huái hú shuì 。
shǐ zhě fēn xīng sàn , wáng gāng shàng liú zhuì 。
nán bó cóng shì xián , jūn xíng lì tán jì 。
shēng zhī qī yào lì , shǒu huà sān jūn shì 。
bīng xuě jìng cōng míng , léi tíng zǒu jīng ruì 。
mù fǔ chuò jiàn guān , zhāo tíng wú cǐ lì 。
zhì zūn fāng gàn shí , zhàng ěr bù jiā huì 。
bǔ què mù zhēng rù , zhù shǐ chén zhēng qì 。
zhèng dāng jiān nán shí , shí jiè cháng jiǔ jì 。
huí fēng chuī dú shù , bái rì zhào zhí mèi 。
tòng kū cāng yān gēn , shān mén wàn zhòng bì 。
jū rén mǎng láo luò , yóu zǐ fāng tiáo dì 。
péi huí bēi shēng lí , jú cù lǎo yī shì 。
táo táng gē yí mín , hòu hàn gēng liè dì 。
hèn wú kuāng fù zī , liáo yù cóng cǐ shì 。

鉴赏

杜甫(唐)的《樊二十三寺御赴汉中判官》选自全唐诗:卷217_8。

(小提示:如果您想查询《樊二十三寺御赴汉中判官》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站