出郭眄细岑,披榛得微路。
溪行一流水,曲折方屡渡。
赞公汤休徒,好静心迹素。
昨枉霞上作,盛论岩中趣。
怡然共携手,恣意同远步。
扪萝涩先登,陟巘眩反顾。
要求阳冈暖,苦陟阴岭沍。
惆怅老大藤,沈吟屈蟠树。
卜居意未展,杖策回且暮。
层巅馀落日,早蔓已多露。
天寒鸟已归,月出人更静。
土室延白光,松门耿疏影。
跻攀倦日短,语乐寄夜永。
明燃林中薪,暗汲石底井。
大师京国旧,德业天机秉。
从来支许游,兴趣江湖迥。
数奇谪关塞,道广存箕颍。
何知戎马间,复接尘事屏。
幽寻岂一路,远色有诸岭。
晨光稍曚曨,更越西南顶。

出郭眄細岑,披榛得微路。
溪行一流水,曲折方屢渡。
贊公湯休徒,好靜心跡素。
昨枉霞上作,盛論巖中趣。
怡然共攜手,恣意同遠步。
捫蘿澀先登,陟巘眩反顧。
要求陽岡暖,苦陟陰嶺沍。
惆悵老大藤,沈吟屈蟠樹。
蔔居意未展,杖策回且暮。
層巔餘落日,早蔓已多露。
天寒鳥已歸,月出人更靜。
土室延白光,松門耿疏影。
躋攀倦日短,語樂寄夜永。
明燃林中薪,暗汲石底井。
大師京國舊,德業天機秉。
從來支許遊,興趣江湖迥。
數奇謫關塞,道廣存箕潁。
何知戎馬間,復接塵事屏。
幽尋豈一路,遠色有諸嶺。
晨光稍曚曨,更越西南頂。

chū guō miàn xì cén , pī zhēn dé wēi lù 。
xī xíng yī liú shuǐ , qū zhē fāng lǚ dù 。
zàn gōng tāng xiū tú , hǎo jìng xīn jì sù 。
zuó wǎng xiá shàng zuò , shèng lùn yán zhōng qù 。
yí rán gòng xié shǒu , zī yì tóng yuǎn bù 。
mén luó sè xiān dēng , zhì yǎn xuàn fǎn gù 。
yào qiú yáng gāng nuǎn , kǔ zhì yīn lǐng hù 。
chóu chàng lǎo dà téng , shěn yín qū pán shù 。
bǔ jū yì wèi zhǎn , zhàng cè huí qiě mù 。
céng diān yú luò rì , zǎo wàn yǐ duō lù 。
tiān hán niǎo yǐ guī , yuè chū rén gēng jìng 。
tǔ shì yán bái guāng , sōng mén gěng shū yǐng 。
jī pān juàn rì duǎn , yǔ lè jì yè yǒng 。
míng rán lín zhōng xīn , àn jí shí dǐ jǐng 。
dà shī jīng guó jiù , dé yè tiān jī bǐng 。
cóng lái zhī xǔ yóu , xīng qù jiāng hú jiǒng 。
shù qí zhé guān sāi , dào guǎng cún jī yǐng 。
hé zhī róng mǎ jiān , fù jiē chén shì píng 。
yōu xún qǐ yī lù , yuǎn sè yǒu zhū lǐng 。
chén guāng shāo méng lóng , gēng yuè xī nán dǐng 。

鉴赏

杜甫(唐)的《西枝村寻置草堂地,夜宿赞公土室二首》选自全唐诗:卷218_7。

(小提示:如果您想查询《西枝村寻置草堂地,夜宿赞公土室二首》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站