当时同学十数人,两人引颈先朝露。
一人万里足重茧,一个入海随烟雾。
三人灭迹逃空门,四人墙东长闭户。
一人卖药不二价,一人佯狂以自污。
黄生计划无复之,门前便是青山路。
昆吾宝剑千金值,改铸腰镰应有数。
黄生终日无踪迹,上山清晨下山暮。
有时昏黑犹在山,痛哭身当猛虎步。
不知为樵定何意,黄生安肯言其故。
但闻有一海陵樵,时时偷访钟山树。

當時同學十數人,兩人引頸先朝露。
一人萬裏足重繭,一個入海隨煙霧。
三人滅跡逃空門,四人墻東長閉戶。
一人賣藥不二價,一人佯狂以自汙。
黃生計劃無復之,門前便是青山路。
昆吾寶劍千金值,改鑄腰鐮應有數。
黃生終日無蹤跡,上山清晨下山暮。
有時昏黑猶在山,痛哭身當猛虎步。
不知為樵定何意,黃生安肯言其故。
但聞有一海陵樵,時時偷訪鐘山樹。

dāng shí tóng xué shí shù rén , liǎng rén yǐn jǐng xiān zhāo lù 。
yī rén wàn lǐ zú zhòng jiǎn , yī gè rù hǎi suí yān wù 。
sān rén miè jì táo kōng mén , sì rén qiáng dōng cháng bì hù 。
yī rén mài yào bù èr jià , yī rén yáng kuáng yǐ zì wū 。
huáng shēng jì huá wú fù zhī , mén qián biàn shì qīng shān lù 。
kūn wú bǎo jiàn qiān jīn zhí , gǎi zhù yāo lián yīng yǒu shù 。
huáng shēng zhōng rì wú zōng jì , shàng shān qīng chén xià shān mù 。
yǒu shí hūn hēi yóu zài shān , tòng kū shēn dāng měng hǔ bù 。
bù zhī wéi qiáo dìng hé yì , huáng shēng ān kěn yán qí gù 。
dàn wén yǒu yī hǎi líng qiáo , shí shí tōu fǎng zhōng shān shù 。

鉴赏

(小提示:如果您想查询《樵青歌 为黄仙裳作》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站