高文会隋季,提剑徇天意。
扶持万代人,步骤三皇地。
圣云继之神,神仍用文治。
德泽酌生灵,沉酣薰骨髓。
旄头骑箕尾,风尘蓟门起。
胡兵杀汉兵,尸满咸阳市。
宣皇走豪杰,谈笑开中否。
[肃宗也。
]蟠联两河间,烬萌终不弥。
号为精兵处,齐蔡燕赵魏。
合环千里疆,争为一家事。
逆子嫁虏孙,西邻聘东里。
急热同手足,唱和如宫徵。
法制自作为,礼文争僭拟。
压阶螭斗角,画屋龙交尾。
署纸日替名,分财赏称赐。
刳隍欦万寻,缭垣叠千雉。
誓将付孱孙,血绝然方已。
九庙仗神灵,四海为输委。
如何七十年,汗赩含羞耻?
韩彭不再生,英卫皆为鬼。
凶门爪牙辈,穰穰如儿戏。
累圣但日吁,阃外将谁寄?
屯田数十万,堤防常慑惴。
急征赴军须,厚赋资凶器。
因隳画一法,且逐随时利。
流品极蒙尨,网罗渐离弛。
夷狄日开张,黎元愈憔悴。
邈矣远太平,萧然尽烦费。
至于贞元末,风流恣绮靡。
艰极泰循来,元和圣天子。
元和圣天子,英明汤武上。
茅茨覆宫殿,封章绽帷帐。
伍旅拔雄儿,梦卜庸真相。
勃云走轰霆,河南一平荡。
继于长庆初,燕赵终舁强。
携妻负子来,北阙争顿颡。
故老抚儿孙,尔生今有望。
茹鲠喉尚隘,负重力未壮。
坐幄无奇兵,吞舟漏疏网。
骨添蓟垣沙,血涨滹沱浪。
祗云徒有征,安能问无状。
一日五诸侯,奔亡如鸟往。
取之难梯天,失之易反掌。
苍然太行路,翦翦还榛莽。
关西贱男子,誓肉虏杯羹。
请数击虏事,谁其为我听。
荡荡乾坤大,曈曈日月明。
叱起文武业,可以豁洪溟。
安得封域内,长有扈苗征。
七十里百里,彼亦何尝争。
往往念所至,得醉愁苏醒。
韬舌辱壮心,叫阍无助声。
聊书感怀韵,焚之遗贾生。

高文會隋季,提劍徇天意。
扶持萬代人,步驟三皇地。
聖雲繼之神,神仍用文治。
德澤酌生靈,沈酣薰骨髓。
旄頭騎箕尾,風塵薊門起。
胡兵殺漢兵,屍滿鹹陽市。
宣皇走豪傑,談笑開中否。
[肅宗也。
]蟠聯兩河間,燼萌終不彌。
號為精兵處,齊蔡燕趙魏。
合環千裏疆,爭為一家事。
逆子嫁虜孫,西鄰聘東裏。
急熱同手足,唱和如宮徵。
法制自作為,禮文爭僭擬。
壓階螭鬥角,畫屋龍交尾。
署紙日替名,分財賞稱賜。
刳隍欦萬尋,繚垣疊千雉。
誓將付孱孫,血絕然方已。
九廟仗神靈,四海為輸委。
如何七十年,汗赩含羞恥?
韓彭不再生,英衛皆為鬼。
兇門爪牙輩,穰穰如兒戲。
累聖但日籲,閫外將誰寄?
屯田數十萬,堤防常懾惴。
急征赴軍須,厚賦資兇器。
因隳畫一法,且逐隨時利。
流品極蒙尨,網羅漸離弛。
夷狄日開張,黎元愈憔悴。
邈矣遠太平,蕭然盡煩費。
至於貞元末,風流恣綺靡。
艱極泰循來,元和聖天子。
元和聖天子,英明湯武上。
茅茨覆宮殿,封章綻帷帳。
伍旅拔雄兒,夢蔔庸真相。
勃雲走轟霆,河南一平蕩。
繼於長慶初,燕趙終舁強。
攜妻負子來,北闕爭頓顙。
故老撫兒孫,爾生今有望。
茹鯁喉尚隘,負重力未壯。
坐幄無奇兵,吞舟漏疏網。
骨添薊垣沙,血漲滹沱浪。
祗雲徒有征,安能問無狀。
一日五諸侯,奔亡如鳥往。
取之難梯天,失之易反掌。
蒼然太行路,翦翦還榛莽。
關西賤男子,誓肉虜杯羹。
請數擊虜事,誰其為我聽。
蕩蕩乾坤大,曈曈日月明。
叱起文武業,可以豁洪溟。
安得封域內,長有扈苗征。
七十裏百裏,彼亦何嘗爭。
往往念所至,得醉愁蘇醒。
韜舌辱壯心,叫閽無助聲。
聊書感懷韻,焚之遺賈生。

gāo wén huì suí jì , tí jiàn xùn tiān yì 。
fú chí wàn dài rén , bù zhòu sān huáng dì 。
shèng yún jì zhī shén , shén réng yòng wén zhì 。
dé zé zhuó shēng líng , chén hān xūn gǔ suǐ 。
máo tóu qí jī wěi , fēng chén jì mén qǐ 。
hú bīng shā hàn bīng , shī mǎn xián yáng shì 。
xuān huáng zǒu háo jié , tán xiào kāi zhōng fǒu 。
[ sù zōng yě 。
] pán lián liǎng hé jiān , jìn méng zhōng bù mí 。
hào wéi jīng bīng chǔ , qí cài yàn zhào wèi 。
hé huán qiān lǐ jiāng , zhēng wéi yī jiā shì 。
nì zǐ jià lǔ sūn , xī lín pìn dōng lǐ 。
jí rè tóng shǒu zú , chàng hé rú gōng zhǐ 。
fǎ zhì zì zuò wéi , lǐ wén zhēng jiàn nǐ 。
yā jiē chī dǒu jiǎo , huà wū lóng jiāo wěi 。
shǔ zhǐ rì tì míng , fēn cái shǎng chēng cì 。
kū huáng qiān wàn xún , liáo yuán dié qiān zhì 。
shì jiāng fù chán sūn , xuè jué rán fāng yǐ 。
jiǔ miào zhàng shén líng , sì hǎi wéi shū wěi 。
rú hé qī shí nián , hàn xì hán xiū chǐ ?
hán péng bù zài shēng , yīng wèi jiē wéi guǐ 。
xiōng mén zhǎo yá bèi , ráng ráng rú ér xì 。
léi shèng dàn rì xū , kǔn wài jiāng shuí jì ?
tún tián shù shí wàn , dī fáng cháng shè zhuì 。
jí zhēng fù jūn xū , hòu fù zī xiōng qì 。
yīn huī huà yī fǎ , qiě zhú suí shí lì 。
liú pǐn jí mēng lóng , wǎng luó jiàn lí chí 。
yí dí rì kāi zhāng , lí yuán yù qiáo cuì 。
miǎo yǐ yuǎn tài píng , xiāo rán jìn fán fèi 。
zhì yú zhēn yuán mò , fēng liú zī qǐ mí 。
jiān jí tài xún lái , yuán hé shèng tiān zǐ 。
yuán hé shèng tiān zǐ , yīng míng tāng wǔ shàng 。
máo cí fù gōng diàn , fēng zhāng zhàn wéi zhàng 。
wǔ lǚ bá xióng ér , mèng bǔ yōng zhēn xiāng 。
bó yún zǒu hōng tíng , hé nán yī píng dàng 。
jì yú cháng qìng chū , yàn zhào zhōng yú qiáng 。
xié qī fù zǐ lái , běi què zhēng dùn sǎng 。
gù lǎo fǔ ér sūn , ěr shēng jīn yǒu wàng 。
rú gěng hóu shàng ài , fù zhòng lì wèi zhuàng 。
zuò wò wú qí bīng , tūn zhōu lòu shū wǎng 。
gǔ tiān jì yuán shā , xuè zhǎng hū tuó làng 。
zhī yún tú yǒu zhēng , ān néng wèn wú zhuàng 。
yī rì wǔ zhū hóu , bēn wáng rú niǎo wǎng 。
qǔ zhī nán tī tiān , shī zhī yì fǎn zhǎng 。
cāng rán tài xíng lù , jiǎn jiǎn huán zhēn mǎng 。
guān xī jiàn nán zǐ , shì ròu lǔ bēi gēng 。
qǐng shù jī lǔ shì , shuí qí wéi wǒ tīng 。
dàng dàng qián kūn dà , tóng tóng rì yuè míng 。
chì qǐ wén wǔ yè , kě yǐ huō hóng míng 。
ān dé fēng yù nèi , cháng yǒu hù miáo zhēng 。
qī shí lǐ bǎi lǐ , bǐ yì hé cháng zhēng 。
wǎng wǎng niàn suǒ zhì , dé zuì chóu sū xǐng 。
tāo shé rǔ zhuàng xīn , jiào hūn wú zhù shēng 。
liáo shū gǎn huái yùn , fén zhī yí jiǎ shēng 。

鉴赏

(小提示:如果您想查询《感怀诗一首 时沧州用兵。》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站