前年鬓生雪,今年须带霜。
时节序鳞次,古今同雁行。
甘英穷四海,四万到洛阳。
东南我所见,北可计幽荒。
中画一万国,角角棋布方。
地顽压不穴,天迥老不僵。
屈指百万世,过如霹雳忙。
人生落其内,何者为彭殇?
促束自系缚,儒衣宽且长。
旗亭雪中过,敢问当垆娘。
我爱李侍中,摽摽七尺强。
白羽八札弓,髀压绿檀枪。
风前略横阵,紫髯分两傍。
淮西万虎士,怒目不敢当。
功成赐宴麟德殿,猿超鹘掠广球场。
三千宫女侧头看,相排踏碎双明珰。
旌竿幖幖旗(火霍)(火霍),意气横鞭归故乡。
我爱朱处士,三吴当中央。
罢亚百顷稻,西风吹半黄。
尚可活乡里,岂惟满囷仓。
后岭翠扑扑,前溪碧泱泱。
雾晓起凫雁,日晚下牛羊。
叔舅欲饮我,社瓮尔来尝。
伯姊子欲归,彼亦有壶浆。
西阡下柳坞,东陌绕荷塘。
姻亲骨肉舍,烟火遥相望。
太守政如水,长官贪似狼。
征输一云毕,任尔自存亡。
我昔造其室,羽仪鸾鹤翔。
交横碧流上,竹映琴书床。
出语无近俗,尧舜禹武汤。
问今天子少,谁人为栋梁。
我曰天子圣,晋公提纪纲。
联兵数十万,附海正诛沧。
谓言大义不小义,取易卷席如探囊。
犀甲吴兵斗弓弩,蛇矛燕戟驰锋芒。
岂知三载凡百战,钩车不得望其墙。
答云此山外,有事同胡羌。
谁将国伐叛,话与钓鱼郎。
溪南重回首,一径出修篁。
尔来十三岁,斯人未曾忘。
往往自抚己,泪下神苍茫。
御史诏分洛,举趾何猖狂。
阙下谏官业,拜疏无文章。
寻僧解忧梦,乞酒缓愁肠。
岂为妻子计,未去山林藏。
平生五色线,愿补舜衣裳。
弦歌教燕赵,兰芷浴河湟。
腥膻一扫洒,凶狠皆披攘。
生人但眠食,寿域富农桑。
孤吟志在此,自亦笑荒唐。
江郡雨初霁,刀好截秋光。
池边成独酌,拥鼻菊枝香。
醺酣更唱太平曲,仁圣天子寿无疆。

前年鬢生雪,今年須帶霜。
時節序鱗次,古今同雁行。
甘英窮四海,四萬到洛陽。
東南我所見,北可計幽荒。
中畫一萬國,角角棋布方。
地頑壓不穴,天迥老不僵。
屈指百萬世,過如霹靂忙。
人生落其內,何者為彭殤?
促束自系縛,儒衣寬且長。
旗亭雪中過,敢問當壚娘。
我愛李侍中,摽摽七尺強。
白羽八劄弓,髀壓綠檀槍。
風前略橫陣,紫髯分兩傍。
淮西萬虎士,怒目不敢當。
功成賜宴麟德殿,猿超鶻掠廣球場。
三千宮女側頭看,相排踏碎雙明珰。
旌竿幖幖旗(火霍)(火霍),意氣橫鞭歸故鄉。
我愛朱處士,三吳當中央。
罷亞百頃稻,西風吹半黃。
尚可活鄉裏,豈惟滿囷倉。
後嶺翠撲撲,前溪碧泱泱。
霧曉起鳧雁,日晚下牛羊。
叔舅欲飲我,社甕爾來嘗。
伯姊子欲歸,彼亦有壺漿。
西阡下柳塢,東陌繞荷塘。
姻親骨肉舍,煙火遙相望。
太守政如水,長官貪似狼。
征輸一雲畢,任爾自存亡。
我昔造其室,羽儀鸞鶴翔。
交橫碧流上,竹映琴書床。
出語無近俗,堯舜禹武湯。
問今天子少,誰人為棟梁。
我曰天子聖,晉公提紀綱。
聯兵數十萬,附海正誅滄。
謂言大義不小義,取易卷席如探囊。
犀甲吳兵鬥弓弩,蛇矛燕戟馳鋒芒。
豈知三載凡百戰,鉤車不得望其墻。
答雲此山外,有事同胡羌。
誰將國伐叛,話與釣魚郎。
溪南重回首,一徑出修篁。
爾來十三歲,斯人未曾忘。
往往自撫己,淚下神蒼茫。
禦史詔分洛,舉趾何猖狂。
闕下諫官業,拜疏無文章。
尋僧解憂夢,乞酒緩愁腸。
豈為妻子計,未去山林藏。
平生五色線,願補舜衣裳。
弦歌教燕趙,蘭芷浴河湟。
腥膻一掃灑,兇狠皆披攘。
生人但眠食,壽域富農桑。
孤吟誌在此,自亦笑荒唐。
江郡雨初霽,刀好截秋光。
池邊成獨酌,擁鼻菊枝香。
醺酣更唱太平曲,仁聖天子壽無疆。

qián nián bìn shēng xuě , jīn nián xū dài shuāng 。
shí jié xù lín cì , gǔ jīn tóng yàn xíng 。
gān yīng qióng sì hǎi , sì wàn dào luò yáng 。
dōng nán wǒ suǒ jiàn , běi kě jì yōu huāng 。
zhōng huà yī wàn guó , jiǎo jiǎo qí bù fāng 。
dì wán yā bù xué , tiān jiǒng lǎo bù jiāng 。
qū zhǐ bǎi wàn shì , guò rú pī lì máng 。
rén shēng luò qí nèi , hé zhě wéi péng shāng ?
cù shù zì xì fù , rú yī kuān qiě cháng 。
qí tíng xuě zhōng guò , gǎn wèn dāng lú niáng 。
wǒ ài lǐ shì zhōng , biào biào qī chǐ qiáng 。
bái yǔ bā zhá gōng , bì yā lǜ tán qiāng 。
fēng qián l<è héng zhèn , zǐ rán fēn liǎng bàng 。
huái xī wàn hǔ shì , nù mù bù gǎn dāng 。
gōng chéng cì yàn lín dé diàn , yuán chāo gǔ l<è guǎng qiú cháng 。
sān qiān gōng nǚ cè tóu kàn , xiāng pái tà suì shuāng míng dāng 。
jīng gān biāo biāo qí ( huǒ huò )( huǒ huò ), yì qì héng biān guī gù xiāng 。
wǒ ài zhū chǔ shì , sān wú dāng zhōng yāng 。
bà yà bǎi qǐng dào , xī fēng chuī bàn huáng 。
shàng kě huó xiāng lǐ , qǐ wéi mǎn qūn cāng 。
hòu lǐng cuì pū pū , qián xī bì yāng yāng 。
wù xiǎo qǐ fú yàn , rì wǎn xià niú yáng 。
shū jiù yù yǐn wǒ , shè wèng ěr lái cháng 。
bó zǐ zǐ yù guī , bǐ yì yǒu hú jiāng 。
xī qiān xià liǔ wù , dōng mò rào hé táng 。
yīn qīn gǔ ròu shè , yān huǒ yáo xiāng wàng 。
tài shǒu zhèng rú shuǐ , cháng guān tān sì láng 。
zhēng shū yī yún bì , rèn ěr zì cún wáng 。
wǒ xī zào qí shì , yǔ yí luán hè xiáng 。
jiāo héng bì liú shàng , zhú yìng qín shū chuáng 。
chū yǔ wú jìn sú , yáo shùn yǔ wǔ tāng 。
wèn jīn tiān zǐ shǎo , shuí rén wéi dòng liáng 。
wǒ yuē tiān zǐ shèng , jìn gōng tí jì gāng 。
lián bīng shù shí wàn , fù hǎi zhèng zhū cāng 。
wèi yán dà yì bù xiǎo yì , qǔ yì juàn xí rú tàn náng 。
xī jiǎ wú bīng dǒu gōng nǔ , shé máo yàn jǐ chí fēng máng 。
qǐ zhī sān zài fán bǎi zhàn , gōu chē bù dé wàng qí qiáng 。
dá yún cǐ shān wài , yǒu shì tóng hú qiāng 。
shuí jiāng guó fá pàn , huà yǔ diào yú láng 。
xī nán zhòng huí shǒu , yī jìng chū xiū huáng 。
ěr lái shí sān suì , sī rén wèi zēng wàng 。
wǎng wǎng zì fǔ jǐ , lèi xià shén cāng máng 。
yù shǐ zhào fēn luò , jǔ zhǐ hé chāng kuáng 。
què xià jiàn guān yè , bài shū wú wén zhāng 。
xún sēng jiě yōu mèng , qǐ jiǔ huǎn chóu cháng 。
qǐ wéi qī zǐ jì , wèi qù shān lín cáng 。
píng shēng wǔ sè xiàn , yuàn bǔ shùn yī cháng 。
xián gē jiào yàn zhào , lán zhǐ yù hé huáng 。
xīng shān yī sǎo sǎ , xiōng hěn jiē pī rǎng 。
shēng rén dàn mián shí , shòu yù fù nóng sāng 。
gū yín zhì zài cǐ , zì yì xiào huāng táng 。
jiāng jùn yǔ chū jì , dāo hǎo jié qiū guāng 。
chí biān chéng dú zhuó , yōng bí jú zhī xiāng 。
xūn hān gēng chàng tài píng qū , rén shèng tiān zǐ shòu wú jiāng 。

鉴赏

杜牧(唐)的《郡斋独酌 黄州作。》选自全唐诗卷五百二十。

(小提示:如果您想查询《郡斋独酌 黄州作。》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站

全字解析
在线新华字典 »