小侄名阿宜,未得三尺长。
头圆筋骨紧,两眼明且光。
去年学官人,竹马绕四廊。
指挥群儿辈,意气何坚刚。
今年始读书,下口三五行。
随兄旦夕去,敛手整衣裳。
去岁冬至日,拜我立我旁。
祝尔愿尔贵,仍且寿命长。
今年我江外,今日生一阳。
忆尔不可见,祝尔倾一觞。
阳德比君子,初生甚微茫。
排阴出九地,万物随开张。
一似小儿学,日就复月将。
勤勤不自已,二十能文章。
仕宦至公相,致君作尧汤。
我家公相家,剑佩尝丁当。
旧第开朱门,长安城中央。
第中无一物,万卷书满堂。
家集二百编,上下驰皇王。
多是抚州写,今来五纪强。
尚可与尔读,助尔为贤良。
经书括根本,史书阅兴亡。
高摘屈宋艳,浓薰班马香。
李杜泛浩浩,韩柳摩苍苍。
近者四君子,与古争强梁。
愿尔一祝后,读书日日忙。
一日读十纸,一月读一箱。
朝廷用文治,大开官职场。
愿尔出门去,取官如驱羊。
吾兄苦好古,学问不可量。
昼居府中治,夜归书满床。
后贵有金玉,必不为汝藏。
崔昭生崔芸,李兼生窟郎。
堆钱一百屋,破散何披猖。
今虽未即死,饿冻几欲僵。
参军与县尉,尘土惊劻襄。
一语不中治,笞棰身满疮。
官罢得丝发,好买百树桑。
税钱未输足,得米不敢尝。
愿尔闻我语,欢喜入心肠。
大明帝宫阙,杜曲我池塘。
我若自潦倒,看汝争翱翔。
总语诸小道,此诗不可忘。

小侄名阿宜,未得三尺長。
頭圓筋骨緊,兩眼明且光。
去年學官人,竹馬繞四廊。
指揮群兒輩,意氣何堅剛。
今年始讀書,下口三五行。
隨兄旦夕去,斂手整衣裳。
去歲冬至日,拜我立我旁。
祝爾願爾貴,仍且壽命長。
今年我江外,今日生一陽。
憶爾不可見,祝爾傾一觴。
陽德比君子,初生甚微茫。
排陰出九地,萬物隨開張。
一似小兒學,日就復月將。
勤勤不自已,二十能文章。
仕宦至公相,致君作堯湯。
我家公相家,劍佩嘗丁當。
舊第開朱門,長安城中央。
第中無一物,萬卷書滿堂。
家集二百編,上下馳皇王。
多是撫州寫,今來五紀強。
尚可與爾讀,助爾為賢良。
經書括根本,史書閱興亡。
高摘屈宋艷,濃薰班馬香。
李杜泛浩浩,韓柳摩蒼蒼。
近者四君子,與古爭強梁。
願爾一祝後,讀書日日忙。
一日讀十紙,一月讀一箱。
朝廷用文治,大開官職場。
願爾出門去,取官如驅羊。
吾兄苦好古,學問不可量。
晝居府中治,夜歸書滿床。
後貴有金玉,必不為汝藏。
崔昭生崔蕓,李兼生窟郎。
堆錢一百屋,破散何披猖。
今雖未即死,餓凍幾欲僵。
參軍與縣尉,塵土驚劻襄。
一語不中治,笞棰身滿瘡。
官罷得絲發,好買百樹桑。
稅錢未輸足,得米不敢嘗。
願爾聞我語,歡喜入心腸。
大明帝宮闕,杜曲我池塘。
我若自潦倒,看汝爭翺翔。
總語諸小道,此詩不可忘。

xiǎo zhí míng ā yí , wèi dé sān chǐ cháng 。
tóu yuán jīn gǔ jǐn , liǎng yǎn míng qiě guāng 。
qù nián xué guān rén , zhú mǎ rào sì láng 。
zhǐ huī qún ér bèi , yì qì hé jiān gāng 。
jīn nián shǐ dú shū , xià kǒu sān wǔ xíng 。
suí xiōng dàn xī qù , liǎn shǒu zhěng yī cháng 。
qù suì dōng zhì rì , bài wǒ lì wǒ páng 。
zhù ěr yuàn ěr guì , réng qiě shòu mìng cháng 。
jīn nián wǒ jiāng wài , jīn rì shēng yī yáng 。
yì ěr bù kě jiàn , zhù ěr qīng yī shāng 。
yáng dé bǐ jūn zǐ , chū shēng shèn wēi máng 。
pái yīn chū jiǔ dì , wàn wù suí kāi zhāng 。
yī sì xiǎo ér xué , rì jiù fù yuè jiāng 。
qín qín bù zì yǐ , èr shí néng wén zhāng 。
shì huàn zhì gōng xiāng , zhì jūn zuò yáo tāng 。
wǒ jiā gōng xiāng jiā , jiàn pèi cháng dīng dāng 。
jiù dì kāi zhū mén , cháng ān chéng zhōng yāng 。
dì zhōng wú yī wù , wàn juàn shū mǎn táng 。
jiā jí èr bǎi biān , shàng xià chí huáng wáng 。
duō shì fǔ zhōu xiě , jīn lái wǔ jì qiáng 。
shàng kě yǔ ěr dú , zhù ěr wéi xián liáng 。
jīng shū kuò gēn běn , shǐ shū yuè xīng wáng 。
gāo zhāi qū sòng yàn , nóng xūn bān mǎ xiāng 。
lǐ dù fàn hào hào , hán liǔ mó cāng cāng 。
jìn zhě sì jūn zǐ , yǔ gǔ zhēng qiáng liáng 。
yuàn ěr yī zhù hòu , dú shū rì rì máng 。
yī rì dú shí zhǐ , yī yuè dú yī xiāng 。
zhāo tíng yòng wén zhì , dà kāi guān zhí cháng 。
yuàn ěr chū mén qù , qǔ guān rú qū yáng 。
wú xiōng kǔ hǎo gǔ , xué wèn bù kě liáng 。
zhòu jū fǔ zhōng zhì , yè guī shū mǎn chuáng 。
hòu guì yǒu jīn yù , bì bù wéi rǔ cáng 。
cuī zhāo shēng cuī yún , lǐ jiān shēng kū láng 。
duī qián yī bǎi wū , pò sàn hé pī chāng 。
jīn suī wèi jí sǐ , è dòng jī yù jiāng 。
cān jūn yǔ xiàn wèi , chén tǔ jīng kuāng xiāng 。
yī yǔ bù zhōng zhì , chī chuí shēn mǎn chuāng 。
guān bà dé sī fā , hǎo mǎi bǎi shù sāng 。
shuì qián wèi shū zú , dé mǐ bù gǎn cháng 。
yuàn ěr wén wǒ yǔ , huān xǐ rù xīn cháng 。
dà míng dì gōng què , dù qū wǒ chí táng 。
wǒ ruò zì lǎo dǎo , kàn rǔ zhēng áo xiáng 。
zǒng yǔ zhū xiǎo dào , cǐ shī bù kě wàng 。

鉴赏

(小提示:如果您想查询《冬至日寄小侄阿宜诗》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站