昔子来陵阳,时当苦炎热。
我虽在金台,头角长垂折。
奉披尘意惊,立语平生豁。
寺楼最骞轩,坐送飞鸟没。
一樽中夜酒,半破前峰月。
烟院松飘萧,风廊竹交戛。
时步郭西南,缭径苔圆折。
好鸟响丁丁,小溪光汃汃。
篱落见娉婷,机丝弄哑轧。
烟湿树姿娇,雨余山态活。
仲秋往历阳,同上牛矶歇。
大江吞天去,一练横坤抹。
千帆美满风,晓日殷鲜血。
历阳裴太守,襟韵苦超越。
鞔鼓画麒麟,看君击狂节。
离袖飐应劳,恨粉啼还咽。
明年忝谏官,绿树秦川阔。
子提健笔来,势若夸父渴。
九衢林马挝,千门织车辙。
秦台破心胆,黥阵惊毛发。
子既屈一鸣,余固宜三刖。
慵忧长者来,病怯长街喝。
僧炉风雪夜,相对眠一褐。
暖灰重拥瓶,晓粥还分钵。
青云马生角,黄州使持节。
秦岭望樊川,祗得回头别。
商山四皓祠,心与摴蒱说。
大泽蒹葭风,孤城狐兔窟。
且复考诗书,无因见簪笏。
古训屹如山,古风冷刮骨。
周鼎列瓶罂,荆璧横抛摋。
力尽不可取,忽忽狂歌发。
三年未为苦,两郡非不达。
秋浦倚吴江,去楫飞青鹘。
溪山好画图,洞壑深闺闼。
竹冈森羽林,花坞团宫缬。
景物非不佳,独坐如鞲绁。
丹鹊东飞来,喃喃送君札。
呼儿旋供衫,走门空踏袜。
手把一枝物,桂花香带雪。
喜极至无言,笑余翻不悦。
人生直作百岁翁,亦是万古一瞬中。
我欲东召龙伯翁,上天揭取北斗柄。
蓬莱顶上斡海水,水尽到底看海空。
月于何处去?
日于何处来?
跳丸相趁走不住,尧舜禹汤文武周孔皆为灰。
酌此一杯酒,与君狂且歌。
离别岂足更关意,衰老相随可奈何!

昔子來陵陽,時當苦炎熱。
我雖在金臺,頭角長垂折。
奉披塵意驚,立語平生豁。
寺樓最騫軒,坐送飛鳥沒。
一樽中夜酒,半破前峰月。
煙院松飄蕭,風廊竹交戛。
時步郭西南,繚徑苔圓折。
好鳥響丁丁,小溪光汃汃。
籬落見娉婷,機絲弄啞軋。
煙濕樹姿嬌,雨余山態活。
仲秋往歷陽,同上牛磯歇。
大江吞天去,一練橫坤抹。
千帆美滿風,曉日殷鮮血。
歷陽裴太守,襟韻苦超越。
鞔鼓畫麒麟,看君擊狂節。
離袖飐應勞,恨粉啼還咽。
明年忝諫官,綠樹秦川闊。
子提健筆來,勢若誇父渴。
九衢林馬撾,千門織車轍。
秦臺破心膽,黥陣驚毛發。
子既屈一鳴,余固宜三刖。
慵憂長者來,病怯長街喝。
僧爐風雪夜,相對眠一褐。
暖灰重擁瓶,曉粥還分缽。
青雲馬生角,黃州使持節。
秦嶺望樊川,祗得回頭別。
商山四皓祠,心與摴蒱說。
大澤蒹葭風,孤城狐兔窟。
且復考詩書,無因見簪笏。
古訓屹如山,古風冷刮骨。
周鼎列瓶罌,荊璧橫拋摋。
力盡不可取,忽忽狂歌發。
三年未為苦,兩郡非不達。
秋浦倚吳江,去楫飛青鶻。
溪山好畫圖,洞壑深閨闥。
竹岡森羽林,花塢團宮纈。
景物非不佳,獨坐如鞲紲。
丹鵲東飛來,喃喃送君劄。
呼兒旋供衫,走門空踏襪。
手把一枝物,桂花香帶雪。
喜極至無言,笑余翻不悅。
人生直作百歲翁,亦是萬古一瞬中。
我欲東召龍伯翁,上天揭取北鬥柄。
蓬萊頂上斡海水,水盡到底看海空。
月於何處去?
日於何處來?
跳丸相趁走不住,堯舜禹湯文武周孔皆為灰。
酌此一杯酒,與君狂且歌。
離別豈足更關意,衰老相隨可奈何!

xī zǐ lái líng yáng , shí dāng kǔ yán rè 。
wǒ suī zài jīn tái , tóu jiǎo cháng chuí zhē 。
fèng pī chén yì jīng , lì yǔ píng shēng huō 。
sì lóu zuì qiān xuān , zuò sòng fēi niǎo méi 。
yī zūn zhōng yè jiǔ , bàn pò qián fēng yuè 。
yān yuàn sōng piāo xiāo , fēng láng zhú jiāo jiá 。
shí bù guō xī nán , liáo jìng tái yuán zhē 。
hǎo niǎo xiǎng dīng dīng , xiǎo xī guāng bīn bīn 。
lí luò jiàn pīng tíng , jī sī nòng yǎ yà 。
yān shī shù zī jiāo , yǔ yú shān tài huó 。
zhòng qiū wǎng lì yáng , tóng shàng niú jī xiē 。
dà jiāng tūn tiān qù , yī liàn héng kūn mǒ 。
qiān fān měi mǎn fēng , xiǎo rì yīn xiān xuè 。
lì yáng péi tài shǒu , jīn yùn kǔ chāo yuè 。
mán gǔ huà qí lín , kàn jūn jī kuáng jié 。
lí xiù zhǎn yīng láo , hèn fěn tí huán yān 。
míng nián tiǎn jiàn guān , lǜ shù qín chuān kuò 。
zǐ tí jiàn bǐ lái , shì ruò kuā fù kě 。
jiǔ qú lín mǎ zhuā , qiān mén zhī chē zhé 。
qín tái pò xīn dǎn , qíng zhèn jīng máo fā 。
zǐ jì qū yī míng , yú gù yí sān yuè 。
yōng yōu cháng zhě lái , bìng qiè cháng jiē hē 。
sēng lú fēng xuě yè , xiāng duì mián yī hè 。
nuǎn huī zhòng yōng píng , xiǎo zhōu huán fēn bō 。
qīng yún mǎ shēng jiǎo , huáng zhōu shǐ chí jié 。
qín lǐng wàng fán chuān , zhī dé huí tóu bié 。
shāng shān sì hào cí , xīn yǔ chū pú shuō 。
dà zé jiān jiā fēng , gū chéng hú tù kū 。
qiě fù kǎo shī shū , wú yīn jiàn zān hù 。
gǔ xùn yì rú shān , gǔ fēng lěng guā gǔ 。
zhōu dǐng liè píng yīng , jīng bì héng pāo sà 。
lì jìn bù kě qǔ , hū hū kuáng gē fā 。
sān nián wèi wéi kǔ , liǎng jùn fēi bù dá 。
qiū pǔ yǐ wú jiāng , qù jí fēi qīng gǔ 。
xī shān hǎo huà tú , dòng hè shēn guī tà 。
zhú gāng sēn yǔ lín , huā wù tuán gōng xié 。
jǐng wù fēi bù jiā , dú zuò rú gōu xiè 。
dān què dōng fēi lái , nán nán sòng jūn zhá 。
hū ér xuán gōng shān , zǒu mén kōng tà wà 。
shǒu bǎ yī zhī wù , guì huā xiāng dài xuě 。
xǐ jí zhì wú yán , xiào yú fān bù yuè 。
rén shēng zhí zuò bǎi suì wēng , yì shì wàn gǔ yī shùn zhōng 。
wǒ yù dōng zhào lóng bó wēng , shàng tiān jiē qǔ běi dǒu bǐng 。
péng lái dǐng shàng wò hǎi shuǐ , shuǐ jìn dào dǐ kàn hǎi kōng 。
yuè yú hé chǔ qù ?
rì yú hé chǔ lái ?
tiào wán xiāng chèn zǒu bù zhù , yáo shùn yǔ tāng wén wǔ zhōu kǒng jiē wéi huī 。
zhuó cǐ yī bēi jiǔ , yǔ jūn kuáng qiě gē 。
lí bié qǐ zú gēng guān yì , shuāi lǎo xiāng suí kě nài hé !

鉴赏

(小提示:如果您想查询《池州送孟迟先辈》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站