辱赠不知报,我歌尔其聆。
首叙始识面,次言后分形。
道途绵万里,日月垂十龄。
浚郊避兵乱,睢岸连门停。
肝胆一古剑,波涛两浮萍。
渍墨窜旧史,磨丹注前经。
义苑手秘宝,文堂耳惊霆。
暄晨躡露舄,暑夕眠风棂。
结友子让抗,请师我惭丁。
初味犹啖蔗,遂通斯建瓴。
搜奇日有富,嗜善心无宁。
石梁平侹侹,沙水光泠泠。
乘枯摘野艳,沈细抽潜腥。
游寺去陟巘,寻径返穿汀。
缘云竹竦竦,失路麻冥冥。
淫潦忽翻野,平芜眇开溟。
防泄堑夜塞,惧冲城昼扃。
及去事戎辔,相逢宴军伶。
觥秋纵兀兀,猎旦驰駉駉。
从赋始分手,朝京忽同舲。
急时促暗棹,恋月留虚亭。
毕事驱传马,安居守窗萤。
梅花灞水别,宫烛骊山醒。
省选逮投足,乡宾尚摧翎。
尘祛又一掺,泪眦还双荧。
洛邑得休告,华山穷绝陉。
倚岩睨海浪,引袖拂天星。
日驾此回辖,金神所司刑。
泉绅拖修白,石剑攒高青。
磴藓澾拳跼,梯飚飐伶俜。
悔狂已咋指,垂诫仍镌铭。
峨豸忝备列,伏蒲愧分泾。
微诚慕横草,琐力摧撞筳。
叠雪走商岭,飞波航洞庭。
下险疑堕井,守官类拘囹。
荒餐茹獠蛊,幽梦感湘灵。
刺史肃蓍蔡,吏人沸蝗螟。
点缀簿上字,趋跄閤前铃。
赖其饱山水,得以娱瞻听。
紫树雕斐亹,碧流滴珑玲。
映波铺远锦,插地列长屏。
愁狖酸骨死,怪花醉魂馨。
潜苞绛实坼,幽乳翠毛零。
赦行五百里,月变三十冥。
渐阶群振鹭,入学诲螟蛉。
苹甘谢鸣鹿,罍满惭罄瓶。
冏冏抱瑚琏,飞飞联鶺鴒。
鱼鬣欲脱背,虬光先照硎。
岂独出丑类,方当动朝廷。
勤来得晤语,勿惮宿寒厅。

辱贈不知報,我歌爾其聆。
首敘始識面,次言後分形。
道途綿萬裏,日月垂十齡。
浚郊避兵亂,睢岸連門停。
肝膽一古劍,波濤兩浮萍。
漬墨竄舊史,磨丹註前經。
義苑手秘寶,文堂耳驚霆。
暄晨躡露舄,暑夕眠風欞。
結友子讓抗,請師我慚丁。
初味猶啖蔗,遂通斯建瓴。
搜奇日有富,嗜善心無寧。
石梁平侹侹,沙水光泠泠。
乘枯摘野艷,沈細抽潛腥。
遊寺去陟巘,尋徑返穿汀。
緣雲竹竦竦,失路麻冥冥。
淫潦忽翻野,平蕪眇開溟。
防泄塹夜塞,懼沖城晝扃。
及去事戎轡,相逢宴軍伶。
觥秋縱兀兀,獵旦馳駉駉。
從賦始分手,朝京忽同舲。
急時促暗棹,戀月留虛亭。
畢事驅傳馬,安居守窗螢。
梅花灞水別,宮燭驪山醒。
省選逮投足,鄉賓尚摧翎。
塵祛又一摻,淚眥還雙熒。
洛邑得休告,華山窮絕陘。
倚巖睨海浪,引袖拂天星。
日駕此回轄,金神所司刑。
泉紳拖修白,石劍攢高青。
磴蘚澾拳跼,梯飈飐伶俜。
悔狂已咋指,垂誡仍鐫銘。
峨豸忝備列,伏蒲愧分涇。
微誠慕橫草,瑣力摧撞筳。
疊雪走商嶺,飛波航洞庭。
下險疑墮井,守官類拘囹。
荒餐茹獠蠱,幽夢感湘靈。
刺史肅蓍蔡,吏人沸蝗螟。
點綴簿上字,趨蹌閤前鈴。
賴其飽山水,得以娛瞻聽。
紫樹雕斐亹,碧流滴瓏玲。
映波鋪遠錦,插地列長屏。
愁狖酸骨死,怪花醉魂馨。
潛苞絳實坼,幽乳翠毛零。
赦行五百裏,月變三十冥。
漸階群振鷺,入學誨螟蛉。
蘋甘謝鳴鹿,罍滿慚罄瓶。
冏冏抱瑚璉,飛飛聯鶺鴒。
魚鬣欲脫背,虬光先照硎。
豈獨出醜類,方當動朝廷。
勤來得晤語,勿憚宿寒廳。

rǔ zèng bù zhī bào , wǒ gē ěr qí líng 。
shǒu xù shǐ shí miàn , cì yán hòu fēn xíng 。
dào tú mián wàn lǐ , rì yuè chuí shí líng 。
jùn jiāo bì bīng luàn , suī àn lián mén tíng 。
gān dǎn yī gǔ jiàn , bō tāo liǎng fú píng 。
zì mò cuàn jiù shǐ , mó dān zhù qián jīng 。
yì yuàn shǒu mì bǎo , wén táng ěr jīng tíng 。
xuān chén niè lù xì , shǔ xī mián fēng líng 。
jié yǒu zǐ ràng kàng , qǐng shī wǒ cán dīng 。
chū wèi yóu dàn zhè , suì tōng sī jiàn líng 。
sōu qí rì yǒu fù , shì shàn xīn wú níng 。
shí liáng píng tǐng tǐng , shā shuǐ guāng líng líng 。
chéng kū zhāi yě yàn , shěn xì chōu qián xīng 。
yóu sì qù zhì yǎn , xún jìng fǎn chuān tīng 。
yuán yún zhú sǒng sǒng , shī lù má míng míng 。
yín lǎo hū fān yě , píng wú miǎo kāi míng 。
fáng xiè qiàn yè sāi , jù chōng chéng zhòu jiōng 。
jí qù shì róng pèi , xiāng féng yàn jūn líng 。
gōng qiū zòng wù wù , liè dàn chí jiōng jiōng 。
cóng fù shǐ fēn shǒu , zhāo jīng hū tóng líng 。
jí shí cù àn zhào , liàn yuè liú xū tíng 。
bì shì qū chuán mǎ , ān jū shǒu chuāng yíng 。
méi huā bà shuǐ bié , gōng zhú lí shān xǐng 。
shěng xuǎn dài tóu zú , xiāng bīn shàng cuī líng 。
chén qū yòu yī chān , lèi zì huán shuāng yíng 。
luò yì dé xiū gào , huá shān qióng jué xíng 。
yǐ yán nì hǎi làng , yǐn xiù fú tiān xīng 。
rì jià cǐ huí xiá , jīn shén suǒ sī xíng 。
quán shēn tuō xiū bái , shí jiàn zǎn gāo qīng 。
dèng xiǎn tà quán jú , tī biāo zhǎn líng pīng 。
huǐ kuáng yǐ zhà zhǐ , chuí jiè réng juān míng 。
é zhì tiǎn bèi liè , fú pú kuì fēn jīng 。
wēi chéng mù héng cǎo , suǒ lì cuī zhuàng tíng 。
dié xuě zǒu shāng lǐng , fēi bō háng dòng tíng 。
xià xiǎn yí duò jǐng , shǒu guān lèi jū líng 。
huāng cān rú liáo gǔ , yōu mèng gǎn xiāng líng 。
cì shǐ sù shī cài , lì rén fèi huáng míng 。
diǎn zhuì bù shàng zì , qū qiāng hé qián líng 。
lài qí bǎo shān shuǐ , dé yǐ yú zhān tīng 。
zǐ shù diāo fēi wěi , bì liú dī lóng líng 。
yìng bō pū yuǎn jǐn , chā dì liè cháng píng 。
chóu yòu suān gǔ sǐ , guài huā zuì hún xīn 。
qián bāo jiàng shí chè , yōu rǔ cuì máo líng 。
shè xíng wǔ bǎi lǐ , yuè biàn sān shí míng 。
jiàn jiē qún zhèn lù , rù xué huì míng líng 。
píng gān xiè míng lù , léi mǎn cán qìng píng 。
jiǒng jiǒng bào hú liǎn , fēi fēi lián jī líng 。
yú liè yù tuō bèi , qiú guāng xiān zhào xíng 。
qǐ dú chū chǒu lèi , fāng dāng dòng zhāo tíng 。
qín lái dé wù yǔ , wù dàn sù hán tīng 。

鉴赏

韩愈(唐)的《答张彻》选自全唐诗:卷337-17。

(小提示:如果您想查询《答张彻》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站

全字解析
在线新华字典 »