小序予上国不才。
黜为中山长史。
待罪三载。
究识烟霞之状。
既对道书。
官又无职。
笔墨之势。
聊为后文。
曰上妙兮道之精。
道之精兮俗为名。
名可宗兮圣风立。
立圣风兮兹教生。
写经记兮记图剎。
画影象兮在丹青。
起净法兮出西海。
流梵音兮至索溟。
网紫宙兮洽万品。
冠璇寓兮济羣生。
余汩阻兮至南国。
迹已徂兮心未扃。
立孤台兮山岫。
架半室兮江汀。
累青杉于涧构。
积红石于林棂。
云八重兮七色。
山十影兮九形。
金灯兮江篱。
环轩兮匝池。
相思兮豫章。
戴雪兮抱霜。
栽异木而同秀。
钟杂草而一香。
苔藓生兮绕石户。
莲花舒兮绣池梁。
伊日月之寂寂。
无人音与马迹。
躭禅情于云径。
守息心于端砵。
永结意于鹫山。
长憔悴而不惜。

小序予上國不才。
黜為中山長史。
待罪三載。
究識煙霞之狀。
既對道書。
官又無職。
筆墨之勢。
聊為後文。
曰上妙兮道之精。
道之精兮俗為名。
名可宗兮聖風立。
立聖風兮茲教生。
寫經記兮記圖剎。
畫影象兮在丹青。
起凈法兮出西海。
流梵音兮至索溟。
網紫宙兮洽萬品。
冠璇寓兮濟羣生。
余汩阻兮至南國。
跡已徂兮心未扃。
立孤臺兮山岫。
架半室兮江汀。
累青杉於澗構。
積紅石於林欞。
雲八重兮七色。
山十影兮九形。
金燈兮江籬。
環軒兮匝池。
相思兮豫章。
戴雪兮抱霜。
栽異木而同秀。
鐘雜草而一香。
苔蘚生兮繞石戶。
蓮花舒兮繡池梁。
伊日月之寂寂。
無人音與馬跡。
躭禪情於雲徑。
守息心於端砵。
永結意於鷲山。
長憔悴而不惜。

xiǎo xù yú shàng guó bù cái , chù wéi zhōng shān cháng shǐ , dài zuì sān zài , jiū shí yān xiá zhī zhuàng , jì duì dào shū , guān yòu wú zhí , bǐ mò zhī shì , liáo wéi hòu wén , yuē shàng miào xī dào zhī jīng , dào zhī jīng xī sú wéi míng , míng kě zōng xī shèng fēng lì , lì shèng fēng xī zī jiào shēng , xiě jīng jì xī jì tú chà , huà yǐng xiàng xī zài dān qīng , qǐ jìng fǎ xī chū xī hǎi , liú fàn yīn xī zhì suǒ míng , wǎng zǐ zhòu xī qià wàn pǐn , guān xuán yù xī jì qún shēng , yú gǔ zǔ xī zhì nán guó , jì yǐ cú xī xīn wèi jiōng , lì gū tái xī shān xiù , jià bàn shì xī jiāng tīng , léi qīng shān yú jiàn gòu , jī hóng shí yú lín líng , yún bā zhòng xī qī sè , shān shí yǐng xī jiǔ xíng , jīn dēng xī jiāng lí , huán xuān xī zā chí , xiāng sī xī yù zhāng , dài xuě xī bào shuāng , zāi yì mù ér tóng xiù , zhōng zá cǎo ér yī xiāng , tái xiǎn shēng xī rào shí hù , lián huā shū xī xiù chí liáng , yī rì yuè zhī jì jì , wú rén yīn yǔ mǎ jì , dān chán qíng yú yún jìng , shǒu xī xīn yú duān bō , yǒng jié yì yú jiù shān , cháng qiáo cuì ér bù xī ,

鉴赏

(小提示:如果您想查询《杂三言 构象台》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站