晨登太山,一望嵩里。
松楸骨寒,草宿坟毁。
浮生可嗟,大运同此。
于是仆本壮夫,慷慨不歇,仰思前贤,饮恨而殁。
昔如汉祖龙跃,群雄竞奔,提剑叱咤,指麾中原,哀驰渤解,西漂昆仓。
断蛇奋怒,扫清国步,握瑶图而倏升,登紫坛而雄顾。
一朝长辞,天下缟素。
若乃项王虎斗,白日争辉。
拔山力尽,盖世心微。
闻楚歌之四合,知汉卒之重围。
帐中剑舞,泣挫雄威。
骓兮不逝,喑呜何归?
至如荆卿入秦,直度易水。
长虹贯日,寒风飒起。
远仇始皇,拟报太子。
奇谋不成,愤惋而死。
若夫陈后失宠,长门掩扉。
日冷金殿,霜凄锦衣。
春草罢绿,秋萤乱飞。
恨桃李之委绝,思君王之有违。
昔者屈原既放,迁于湘流。
心死旧楚,魂飞长楸。
听江枫之袅袅,闻岭狖之啾啾。
永埋骨于渌水,怨怀王之不收。
及夫李斯受戮,神气黯然。
左右垂泣,精魂动天。
执爱子以长别,叹黄犬之无缘。
或有从军永决,去国长违,天涯迁客,海外思归。
此人忽见愁云蔽日,目断心飞,莫不攒眉痛骨,血沾衣。
若乃错绣毂,填金门,烟尘晓沓,歌钟昼喧。
亦复星沉电灭,闭影潜魂。
已矣哉!
桂华满兮明月辉,扶桑晓兮白日飞。
玉颜减兮蝼蚁取,碧台空兮歌舞稀。
与天道兮共尽,莫不委骨而同归。

晨登太山,一望嵩裏。
松楸骨寒,草宿墳毀。
浮生可嗟,大運同此。
於是仆本壯夫,慷慨不歇,仰思前賢,飲恨而歿。
昔如漢祖龍躍,群雄競奔,提劍叱咤,指麾中原,哀馳渤解,西漂昆倉。
斷蛇奮怒,掃清國步,握瑤圖而倏升,登紫壇而雄顧。
一朝長辭,天下縞素。
若乃項王虎鬥,白日爭輝。
拔山力盡,蓋世心微。
聞楚歌之四合,知漢卒之重圍。
帳中劍舞,泣挫雄威。
騅兮不逝,喑嗚何歸?
至如荊卿入秦,直度易水。
長虹貫日,寒風颯起。
遠仇始皇,擬報太子。
奇謀不成,憤惋而死。
若夫陳後失寵,長門掩扉。
日冷金殿,霜淒錦衣。
春草罷綠,秋螢亂飛。
恨桃李之委絕,思君王之有違。
昔者屈原既放,遷於湘流。
心死舊楚,魂飛長楸。
聽江楓之裊裊,聞嶺狖之啾啾。
永埋骨於淥水,怨懷王之不收。
及夫李斯受戮,神氣黯然。
左右垂泣,精魂動天。
執愛子以長別,嘆黃犬之無緣。
或有從軍永決,去國長違,天涯遷客,海外思歸。
此人忽見愁雲蔽日,目斷心飛,莫不攢眉痛骨,血沾衣。
若乃錯繡轂,填金門,煙塵曉沓,歌鐘晝喧。
亦復星沈電滅,閉影潛魂。
已矣哉!
桂華滿兮明月輝,扶桑曉兮白日飛。
玉顏減兮螻蟻取,碧臺空兮歌舞稀。
與天道兮共盡,莫不委骨而同歸。

chén dēng tài shān , yī wàng sōng lǐ 。
sōng qiū gǔ hán , cǎo sù fén huǐ 。
fú shēng kě jiē , dà yùn tóng cǐ 。
yú shì pū běn zhuàng fū , kāng kǎi bù xiē , yǎng sī qián xián , yǐn hèn ér mò 。
xī rú hàn zǔ lóng yuè , qún xióng jìng bēn , tí jiàn chì zhà , zhǐ huī zhōng yuán , āi chí bó jiě , xī piāo kūn cāng 。
duàn shé fèn nù , sǎo qīng guó bù , wò yáo tú ér shū shēng , dēng zǐ tán ér xióng gù 。
yī zhāo cháng cí , tiān xià gǎo sù 。
ruò nǎi xiàng wáng hǔ dǒu , bái rì zhēng huī 。
bá shān lì jìn , gài shì xīn wēi 。
wén chǔ gē zhī sì hé , zhī hàn zú zhī zhòng wéi 。
zhàng zhōng jiàn wǔ , qì cuò xióng wēi 。
zhuī xī bù shì , yīn wū hé guī ?
zhì rú jīng qīng rù qín , zhí dù yì shuǐ 。
cháng hóng guàn rì , hán fēng sà qǐ 。
yuǎn chóu shǐ huáng , nǐ bào tài zǐ 。
qí móu bù chéng , fèn wǎn ér sǐ 。
ruò fū chén hòu shī chǒng , cháng mén yǎn fēi 。
rì lěng jīn diàn , shuāng qī jǐn yī 。
chūn cǎo bà lǜ , qiū yíng luàn fēi 。
hèn táo lǐ zhī wěi jué , sī jūn wáng zhī yǒu wéi 。
xī zhě qū yuán jì fàng , qiān yú xiāng liú 。
xīn sǐ jiù chǔ , hún fēi cháng qiū 。
tīng jiāng fēng zhī niǎo niǎo , wén lǐng yòu zhī jiū jiū 。
yǒng mái gǔ yú lù shuǐ , yuàn huái wáng zhī bù shōu 。
jí fū lǐ sī shòu lù , shén qì àn rán 。
zuǒ yòu chuí qì , jīng hún dòng tiān 。
zhí ài zǐ yǐ cháng bié , tàn huáng quǎn zhī wú yuán 。
huò yǒu cóng jūn yǒng jué , qù guó cháng wéi , tiān yá qiān kè , hǎi wài sī guī 。
cǐ rén hū jiàn chóu yún bì rì , mù duàn xīn fēi , mò bù zǎn méi tòng gǔ , xuè zhān yī 。
ruò nǎi cuò xiù gǔ , tián jīn mén , yān chén xiǎo tà , gē zhōng zhòu xuān 。
yì fù xīng chén diàn miè , bì yǐng qián hún 。
yǐ yǐ zāi !
guì huá mǎn xī míng yuè huī , fú sāng xiǎo xī bái rì fēi 。
yù yán jiǎn xī lóu yǐ qǔ , bì tái kōng xī gē wǔ xī 。
yǔ tiān dào xī gòng jìn , mò bù wěi gǔ ér tóng guī 。

鉴赏

李白为以往时代之俊杰写“恨”,重在鼓励和鞭策自己。李白对人生充满了希望,因而他的《拟恨赋》积极向上,乐观豪迈。正是这种放达与奋进支撑着李白艰难跋涉和苦苦追求的一生。

(小提示:如果您想查询《拟恨赋》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站