谩栽花卉满朱栏,争似疏篁种百竿。
长爱枕前闻淅沥,乍欣窗外见檀乐, 春来莫重和烟翠,岁晚应须带雪看。
我得此君添一友,时时相对列杯盘。
北轩留得无多地,不种闲花种此君。
寒桧老松堪接影,绿杨械杏莫同群。
要添迂叟窗前景,特就山僧院里分。
更侍明年新笋出,亭亭必见势凌云。
久闻山僧寄书觅,今来□下白云边,不教凡草生丛畔,长喜清阴在眼前。
忍把翠筠裁作簟,争将迸笋截为鞭。
行吟坐对情无尽,只欠潺潺一道泉。
青青郁郁影疏疏,碧嶂移根到我居。
为爱绿阴时遗扫,恐伤新笋不教锄。
勾牵好鸟啼幽槛,摇摆清风上碧虚。
栽得此群右有幸,入他仙客咏吟余。
移得修篁带嫩苔,欲教相夹小桃开。
何须一一依行种,但要疏疏满槛栽。
枝上挂衣闲就枕,影中铺簟好持杯。
蓬丘仙客偏怜尔,应为幽丛数数来。

謾栽花卉滿朱欄,爭似疏篁種百竿。
長愛枕前聞淅瀝,乍欣窗外見檀樂, 春來莫重和煙翠,歲晚應須帶雪看。
我得此君添一友,時時相對列杯盤。
北軒留得無多地,不種閑花種此君。
寒檜老松堪接影,綠楊械杏莫同群。
要添迂叟窗前景,特就山僧院裏分。
更侍明年新筍出,亭亭必見勢淩雲。
久聞山僧寄書覓,今來□下白雲邊,不教凡草生叢畔,長喜清陰在眼前。
忍把翠筠裁作簟,爭將迸筍截為鞭。
行吟坐對情無盡,隻欠潺潺一道泉。
青青郁郁影疏疏,碧嶂移根到我居。
為愛綠陰時遺掃,恐傷新筍不教鋤。
勾牽好鳥啼幽檻,搖擺清風上碧虛。
栽得此群右有幸,入他仙客詠吟余。
移得修篁帶嫩苔,欲教相夾小桃開。
何須一一依行種,但要疏疏滿檻栽。
枝上掛衣閑就枕,影中鋪簟好持杯。
蓬丘仙客偏憐爾,應為幽叢數數來。

mán zāi huā huì mǎn zhū lán , zhēng sì shū huáng zhǒng bǎi gān 。
cháng ài zhěn qián wén xī lì , zhà xīn chuāng wài jiàn tán lè , chūn lái mò zhòng hé yān cuì , suì wǎn yīng xū dài xuě kàn 。
wǒ dé cǐ jūn tiān yī yǒu , shí shí xiāng duì liè bēi pán 。
běi xuān liú dé wú duō dì , bù zhǒng xián huā zhǒng cǐ jūn 。
hán guì lǎo sōng kān jiē yǐng , lǜ yáng xiè xìng mò tóng qún 。
yào tiān yū sǒu chuāng qián jǐng , tè jiù shān sēng yuàn lǐ fēn 。
gēng shì míng nián xīn sǔn chū , tíng tíng bì jiàn shì líng yún 。
jiǔ wén shān sēng jì shū mì , jīn lái xià bái yún biān , bù jiào fán cǎo shēng cóng pàn , cháng xǐ qīng yīn zài yǎn qián 。
rěn bǎ cuì yún cái zuò diàn , zhēng jiāng bèng sǔn jié wéi biān 。
xíng yín zuò duì qíng wú jìn , zhī qiàn chán chán yī dào quán 。
qīng qīng yù yù yǐng shū shū , bì zhàng yí gēn dào wǒ jū 。
wéi ài lǜ yīn shí yí sǎo , kǒng shāng xīn sǔn bù jiào chú 。
gōu qiān hǎo niǎo tí yōu jiàn , yáo bǎi qīng fēng shàng bì xū 。
zāi dé cǐ qún yòu yǒu xìng , rù tā xiān kè yǒng yín yú 。
yí dé xiū huáng dài nèn tái , yù jiào xiāng jiā xiǎo táo kāi 。
hé xū yī yī yī xíng zhǒng , dàn yào shū shū mǎn jiàn zāi 。
zhī shàng guà yī xián jiù zhěn , yǐng zhōng pū diàn hǎo chí bēi 。
péng qiū xiān kè piān lián ěr , yīng wéi yōu cóng shù shù lái 。

鉴赏

(小提示:如果您想查询《修竹百竿才欣种植佳篇五首》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站