行年已老擬何如,手植园林十亩余。
婢仆尽能修药饵,儿孙亲教读经书。
趋时徇俗诚为拙,守道安身未必疏。
惟望多情蓬岛客,偷闲时访野人居。
交朋相问兴何如,不愿家财有羡余。
一卷佛经心谙诵,七篇真诰手亲书。
荣名厚禄都来足,酒兴诗情积渐疏。
多谢营巢旧时燕,又依时节到贫居。
历官从宦复何如,冒宠叨荣最有余。
五载滥批黄纸勑,半生曾典紫泥书。
安民济物才无取,报国酬恩志未疏。
圣主忧边心正切,若为端坐自安居。
平生荣遇更谁如,窃位妨贤四纪余。
昔冠北门诸学士,今先南省六尚书。
演纶岂有文章称,调鼎仍惭绩效疏。
弭役销兵恨无策,退朝长是闭门居。
息念忘怀心晏如,随宜生计不求余。
汲泉自溉新栽竹,借本重添旧欠书。
唯仰酒杯相慰暖,敢嗟容鬓渐凋疏。
澄波桥北多嫌远,少有交朋到我居。
清静僧家亦未如,绿葵红稻饱餐余。
逢人不喜谈时事,养性惟便读道书。
来往自行三迳熟,过从每共四邻疏。
洛安郡里东城下,一簇芳林是我居。
心情休问近何如,冉冉浮生六十余,抱病久无欢笑兴,信缘慵答往还书。
容颜也道随年改,牙齿谁教斗顿疏。
何处此身堪养老,万安山下有村居。

行年已老擬何如,手植園林十畝余。
婢仆盡能修藥餌,兒孫親教讀經書。
趨時徇俗誠為拙,守道安身未必疏。
惟望多情蓬島客,偷閑時訪野人居。
交朋相問興何如,不願家財有羨余。
一卷佛經心諳誦,七篇真誥手親書。
榮名厚祿都來足,酒興詩情積漸疏。
多謝營巢舊時燕,又依時節到貧居。
歷官從宦復何如,冒寵叨榮最有余。
五載濫批黃紙勑,半生曾典紫泥書。
安民濟物才無取,報國酬恩誌未疏。
聖主憂邊心正切,若為端坐自安居。
平生榮遇更誰如,竊位妨賢四紀余。
昔冠北門諸學士,今先南省六尚書。
演綸豈有文章稱,調鼎仍慚績效疏。
弭役銷兵恨無策,退朝長是閉門居。
息念忘懷心晏如,隨宜生計不求余。
汲泉自溉新栽竹,借本重添舊欠書。
唯仰酒杯相慰暖,敢嗟容鬢漸雕疏。
澄波橋北多嫌遠,少有交朋到我居。
清靜僧家亦未如,綠葵紅稻飽餐余。
逢人不喜談時事,養性惟便讀道書。
來往自行三逕熟,過從每共四鄰疏。
洛安郡裏東城下,一簇芳林是我居。
心情休問近何如,冉冉浮生六十余,抱病久無歡笑興,信緣慵答往還書。
容顏也道隨年改,牙齒誰教鬥頓疏。
何處此身堪養老,萬安山下有村居。

xíng nián yǐ lǎo nǐ hé rú , shǒu zhí yuán lín shí mǔ yú 。
bì pū jìn néng xiū yào ěr , ér sūn qīn jiào dú jīng shū 。
qū shí xùn sú chéng wéi zhuō , shǒu dào ān shēn wèi bì shū 。
wéi wàng duō qíng péng dǎo kè , tōu xián shí fǎng yě rén jū 。
jiāo péng xiāng wèn xīng hé rú , bù yuàn jiā cái yǒu xiàn yú 。
yī juàn fó jīng xīn ān sòng , qī piān zhēn gào shǒu qīn shū 。
róng míng hòu lù dū lái zú , jiǔ xīng shī qíng jī jiàn shū 。
duō xiè yíng cháo jiù shí yàn , yòu yī shí jié dào pín jū 。
lì guān cóng huàn fù hé rú , mào chǒng tāo róng zuì yǒu yú 。
wǔ zài làn pī huáng zhǐ chì , bàn shēng zēng diǎn zǐ ní shū 。
ān mín jì wù cái wú qǔ , bào guó chóu ēn zhì wèi shū 。
shèng zhǔ yōu biān xīn zhèng qiē , ruò wéi duān zuò zì ān jū 。
píng shēng róng yù gēng shuí rú , qiè wèi fáng xián sì jì yú 。
xī guān běi mén zhū xué shì , jīn xiān nán shěng liù shàng shū 。
yǎn lún qǐ yǒu wén zhāng chēng , diào dǐng réng cán jì xiào shū 。
mǐ yì xiāo bīng hèn wú cè , tuì zhāo cháng shì bì mén jū 。
xī niàn wàng huái xīn yàn rú , suí yí shēng jì bù qiú yú 。
jí quán zì gài xīn zāi zhú , jiè běn zhòng tiān jiù qiàn shū 。
wéi yǎng jiǔ bēi xiāng wèi nuǎn , gǎn jiē róng bìn jiàn diāo shū 。
chéng bō qiáo běi duō xián yuǎn , shǎo yǒu jiāo péng dào wǒ jū 。
qīng jìng sēng jiā yì wèi rú , lǜ kuí hóng dào bǎo cān yú 。
féng rén bù xǐ tán shí shì , yǎng xìng wéi biàn dú dào shū 。
lái wǎng zì xíng sān jìng shú , guò cóng měi gòng sì lín shū 。
luò ān jùn lǐ dōng chéng xià , yī cù fāng lín shì wǒ jū 。
xīn qíng xiū wèn jìn hé rú , rǎn rǎn fú shēng liù shí yú , bào bìng jiǔ wú huān xiào xīng , xìn yuán yōng dá wǎng huán shū 。
róng yán yě dào suí nián gǎi , yá chǐ shuí jiào dǒu dùn shū 。
hé chǔ cǐ shēn kān yǎng lǎo , wàn ān shān xià yǒu cūn jū 。

鉴赏

(小提示:如果您想查询《昉著灸数朝废吟累日继披佳会莫菲睚声亦贡七章》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站