红耦香残玉簟秋,轻解罗裳,独上兰舟。
云中谁寄锦书来?
雁字回时,月满西楼。
花自飘零水自流。
一种相思,两处闲愁。
此情无计可消除。
才下眉头,却上心头。

紅耦香殘玉簟秋,輕解羅裳,獨上蘭舟。
雲中誰寄錦書來?
雁字回時,月滿西樓。
花自飄零水自流。
一種相思,兩處閑愁。
此情無計可消除。
才下眉頭,卻上心頭。

hóng ǒu xiāng cán yù diàn qiū , qīng jiě luó cháng , dú shàng lán zhōu 。
yún zhōng shuí jì jǐn shū lái ?
yàn zì huí shí , yuè mǎn xī lóu 。
huā zì piāo líng shuǐ zì liú 。
yī zhǒng xiāng sī , liǎng chǔ xián chóu 。
cǐ qíng wú jì kě xiāo chú 。
cái xià méi tóu , què shàng xīn tóu 。

鉴赏

李清照(北宋)的《一剪梅》选自 姜葆夫、韦良成选注《常用古诗》。

【注释】(1)裳:《便读草堂诗余》、《草堂诗余评林》作“襦”;沈际飞本《草堂诗余》注“一作‘襦’,误”;《续草堂诗余》作“裙”。

(2)谁寄:《古今别肠词选》作“不见”。

(3)来:《古今别肠词选》作“投”。

(4)回:《琅(lang二)嬛(huan二)记》、《词律》作“来”。

(5)西:许多版本皆无“西”字,词学丛书本《乐府雅词》注“一本无西字”。

(6)《古今别肠词选》此二句作“雁字南楼,明月西楼”。

(7)自:《便读草堂诗余》、《草堂诗余评林》作“月”;《古今女史》作“落”。

(8)处:《历城县志》、《林下词选》做“地”。

(9)闲:《续草堂诗余》作“离”;《天籁轩词选》作“凝”;文津阁四库全书本《乐府雅词》无此字。

(10)可:《续草堂诗余》作“与”。

(11)《古今别肠词选》此句作“此时转转几时休”。

(12)才:《弇(yǎn)州山人词评》一作“方”;沈际飞本《草堂诗余》注“一作方”。

(13)眉:《续草堂诗余》作“心”。

(14)却:《花草粹编》等作“又”,沈际飞本《草堂诗余》注“一作又”。

(15)心:《续草堂诗余》作“眉”。

【评解】这是一首抒写离情别绪的词,重在写别后的相思之情。上片虽没有一个离情别绪的字眼,却句句包孕,极为含蓄。下片则是直抒相思与别愁。词以浅近明白的语言,表达深思挚爱之情,缠绵感人。全词轻柔自然,歇拍三句尤为行家称赏。

【集评】伊士珍《瑯嬛记》:易安结缡未久,明诚即负笈远游。易安殊不忍别,觅锦帕书《一剪梅》词以送之。

王灼《碧鸡漫志》:易安作长短句,能曲折尽人意,轻巧尖新,姿态百出。

清张宗櫹《词林纪事》卷十九:“此《一剪梅》变体也。前段第五句原本无‘西’字,后人所增。旧谱谓脱去一字者非。又按汲古阁宋词,《一剪梅》载入《惜香乐府》,恐误。”赵万里辑《漱玉词》云:“又案此阕别见赵长卿《惜香乐府》九。以校《雅词》,颇有异文:‘玉簟’作‘碧树’、‘轻解罗裳’作‘羞解罗襦’、‘独’作‘偷’、‘满’下有‘西’字、‘此情无计可消除’作‘酒醒梦断数更残’、‘才下眉头’作‘旧恨前欢’、‘却’作‘总’,疑出长卿手订。编者不察,遂误入赵集耳。”按又万历庚子乔山书堂刊本《续草堂诗余》卷下,此首作无名氏词。

【鉴赏】《一剪梅》这首词中充溢着李清照对丈夫的盼望、相思与恋恋不舍之情。特别是“一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头”写得十分传神,十分独到,将那种缠绕于心、驱拂不去的相思之情描写得淋漓尽致。

《一剪梅》这首词摄取了残败的红藕、冰凉的枕席、云中的大雁、月下的西楼、东流的江水等景物,表达了自己形单影只、思念离家远行的丈夫、愁情无限的情感。

上阕暗含相思,下阕则直接抒情。“花自飘零水自流”,乃借景抒情,暗中又扣合流水落花的伤感与无奈,可以说字字紧扣“相思”。“一种相思,两处闲愁”,李清照述及与丈夫身处两地,共处一种思绪之间,表明了李清照与丈夫的心灵感应相同。然而“此情无计可消除”,怎么办?结尾处“才下眉头,却上心头。”两句绝妙好词,除让人哑然称绝之外,唯有叹然。李清照一路写来,或寄情于景,或景中含情,意象时露时显,于结尾处猛然一收,如群山之玉,塔顶明珠,给读者以强烈的审美刺激,使人心灵为之震动,深思、遐想,长时间体验其中的韵味。

“红藕香残玉簟秋”,首句词人描述与夫君别后,目睹池塘中的荷花色香俱残,回房欹靠竹席,颇有凉意,原来秋天已至。词人不经意地道出自己滞后的节令意识,实是写出了她自夫君走后,神不守舍,对环境变化浑然无觉的情形。“红藕香残”的意境,“玉簟”的凉意,也衬托出女词人的冷清与孤寂。此外,首句的语淡情深,如浑然天成,不经意道来。故前人评曰:“易安《一剪梅》起句‘红藕香残玉簟秋’七字,便有吞梅嚼雪,不食人间烟火气象,其实寻常不经意语也”(《两般秋雨庵随笔》卷三)。“轻解罗裳,独上兰舟。”次写在闺中无法排遣愁闷与相思之苦,便出外乘舟解闷。词人在一首《如梦令》中曾生动地记述一次她乘舟尽兴游玩的情景,不仅归舟晚,还误入藕花深处,惊起一滩鸥鹭,情调欢快。现如今却是“独上兰舟”,不仅无由消除相思之苦,反更显怅惘和忧郁。“云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。”女词人独坐舟中,多么希望此刻有雁阵南翔,捎回夫君的书信。而“月满西楼”,则当理解为他日夫妻相聚之时,临窗望月,共话彼此相思之情。此句颇有李商隐“何当共剪西窗烛”诗句的意境。另外,“月满”也蕴含夫妻团圆之意。这三句,女词人的思维与想象大大超越现实,与首句恰形成鲜明对照。表明了词人的相思之深。

下片。“花自飘零水自流”,词人的思绪又由想象回到现实,并照映上片首句的句意。眼前的景象是落花飘零,流水自去。由盼望书信的到来,到眼前的抒写流水落花,词人的无可奈何的伤感油然而生,尤其是两个“自”字的运用,更表露了词人对现状的无奈。“一种相思,两处闲愁”,次写词人自己思念丈夫赵明诚,也设想赵明诚同样在思念自己。这样的断语,这样的心有灵犀,是建立在夫妻相知相爱的基础上的。末三句,“此情无计可消除,才下眉头,却上心头。”词人以逼近口语的词句,描述自己不仅无法暂时排遣相思之情,反而陷入更深的思念境地。两个副词“才”、“却”的使用,很真切形象地表现了词人挥之又来、无计可消除的相思之情。

这是一首相当富有诗情画意的词作。词人越是把她的别情抒写得淋漓尽致,就越能显出她的夫妻恩爱的甜蜜,也越能表现出她对生活的热爱。此外,《一剪梅》这首词在意境的刻画,真挚、深沉情感的表述,以及语言运用的艺术上,无不给人留下深刻的印象。

(小提示:如果您想查询《一剪梅》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

共1条评论(发表您的评论):

匿名网友 2014-05-15 08:03

應該是“玉簟(dian)”

管理员回复:已经纠正,谢谢。 (2014-05-15 13:22)

昵称

网站

全字解析
在线新华字典 »