家擅无双誉,朝居第一功。
四时当首夏,八节应条风。
涤濯临清济,巉岩倚碧嵩。
鲍壶冰皎洁,王佩玉丁东。
处剧张京兆,通经戴侍中。
将星临迥夜,卿月丽层穹。
下令销秦盗,高谈破宋聋。
含霜太山竹,拂雾峄阳桐。
乐道乾知退,当官蹇匪躬。
服箱青海马,入兆渭川熊。
固是符真宰,徒劳让化工。
凤池春潋艳,鸡树晓曈曨。
愿守三章约,还期九译通。
薰琴调大舜,宝瑟和神农。
慷慨资元老,周旋值狡童。
仲尼羞问阵,魏绛喜和戎。
款款将除蠹,孜孜欲达聪。
所求因渭浊,安肯与雷同。
物议将调鼎,君恩忽赐弓。
开吴相上下,全蜀占西东。
锐卒鱼悬饵,豪胥鸟在笼。
疲民呼杜母,邻国仰羊公。
置驿推东道,安禅合北宗。
嘉宾增重价,上士悟真空。
扇举遮王导,樽开见孔融。
烟飞愁舞罢,尘定惜歌终。
岸柳兼池绿,园花映烛红。
未曾周顗醉,转觉季心恭。
系滞喧人望,便蕃属圣衷。
天书何日降,庭燎几时烘。
早岁乖投刺,今晨幸发蒙。
远途哀跛鳖,薄艺奖雕虫。
故事曾尊隗,前修有荐雄。
终须烦刻画,聊拟更磨礱。
蛮岭晴留雪,巴江晚带枫。
营巢怜越燕,裂帛待燕鸿。
自苦诚先檗,长飘不后蓬。
容华虽少健,思绪即悲翁。
感激淮山馆,优游碣石宫。
待公三入相,丕祚始无穷。

家擅無雙譽,朝居第一功。
四時當首夏,八節應條風。
滌濯臨清濟,巉巖倚碧嵩。
鮑壺冰皎潔,王佩玉丁東。
處劇張京兆,通經戴侍中。
將星臨迥夜,卿月麗層穹。
下令銷秦盜,高談破宋聾。
含霜太山竹,拂霧嶧陽桐。
樂道乾知退,當官蹇匪躬。
服箱青海馬,入兆渭川熊。
固是符真宰,徒勞讓化工。
鳳池春瀲艷,雞樹曉曈曨。
願守三章約,還期九譯通。
薰琴調大舜,寶瑟和神農。
慷慨資元老,周旋值狡童。
仲尼羞問陣,魏絳喜和戎。
款款將除蠹,孜孜欲達聰。
所求因渭濁,安肯與雷同。
物議將調鼎,君恩忽賜弓。
開吳相上下,全蜀占西東。
銳卒魚懸餌,豪胥鳥在籠。
疲民呼杜母,鄰國仰羊公。
置驛推東道,安禪合北宗。
嘉賓增重價,上士悟真空。
扇舉遮王導,樽開見孔融。
煙飛愁舞罷,塵定惜歌終。
岸柳兼池綠,園花映燭紅。
未曾周顗醉,轉覺季心恭。
系滯喧人望,便蕃屬聖衷。
天書何日降,庭燎幾時烘。
早歲乖投刺,今晨幸發蒙。
遠途哀跛鱉,薄藝獎雕蟲。
故事曾尊隗,前修有薦雄。
終須煩刻畫,聊擬更磨礱。
蠻嶺晴留雪,巴江晚帶楓。
營巢憐越燕,裂帛待燕鴻。
自苦誠先檗,長飄不後蓬。
容華雖少健,思緒即悲翁。
感激淮山館,優遊碣石宮。
待公三入相,丕祚始無窮。

jiā shàn wú shuāng yù , zhāo jū dì yī gōng 。
sì shí dāng shǒu xià , bā jié yīng tiáo fēng 。
dí zhuó lín qīng jì , chán yán yǐ bì sōng 。
bào hú bīng jiǎo jié , wáng pèi yù dīng dōng 。
chǔ jù zhāng jīng zhào , tōng jīng dài shì zhōng 。
jiāng xīng lín jiǒng yè , qīng yuè lì céng qióng 。
xià líng xiāo qín dào , gāo tán pò sòng lóng 。
hán shuāng tài shān zhú , fú wù yì yáng tóng 。
lè dào qián zhī tuì , dāng guān jiǎn fěi gōng 。
fú xiāng qīng hǎi mǎ , rù zhào wèi chuān xióng 。
gù shì fú zhēn zǎi , tú láo ràng huà gōng 。
fèng chí chūn liàn yàn , jī shù xiǎo tóng lóng 。
yuàn shǒu sān zhāng yuē , huán qī jiǔ yì tōng 。
xūn qín diào dà shùn , bǎo sè hé shén nóng 。
kāng kǎi zī yuán lǎo , zhōu xuán zhí jiǎo tóng 。
zhòng ní xiū wèn zhèn , wèi jiàng xǐ hé róng 。
kuǎn kuǎn jiāng chú dù , zī zī yù dá cōng 。
suǒ qiú yīn wèi zhuó , ān kěn yǔ léi tóng 。
wù yì jiāng diào dǐng , jūn ēn hū cì gōng 。
kāi wú xiāng shàng xià , quán shǔ zhān xī dōng 。
ruì zú yú xuán ěr , háo xū niǎo zài lóng 。
pí mín hū dù mǔ , lín guó yǎng yáng gōng 。
zhì yì tuī dōng dào , ān chán hé běi zōng 。
jiā bīn zēng zhòng jià , shàng shì wù zhēn kōng 。
shàn jǔ zhē wáng dǎo , zūn kāi jiàn kǒng róng 。
yān fēi chóu wǔ bà , chén dìng xī gē zhōng 。
àn liǔ jiān chí lǜ , yuán huā yìng zhú hóng 。
wèi zēng zhōu yǐ zuì , zhuǎn jué jì xīn gōng 。
xì zhì xuān rén wàng , biàn fán shǔ shèng zhōng 。
tiān shū hé rì jiàng , tíng liáo jī shí hōng 。
zǎo suì guāi tóu cì , jīn chén xìng fā mēng 。
yuǎn tú āi bǒ biē , báo yì jiǎng diāo chóng 。
gù shì zēng zūn wěi , qián xiū yǒu jiàn xióng 。
zhōng xū fán kè huà , liáo nǐ gēng mó lóng 。
mán lǐng qíng liú xuě , bā jiāng wǎn dài fēng 。
yíng cháo lián yuè yàn , liè bó dài yàn hóng 。
zì kǔ chéng xiān bò , cháng piāo bù hòu péng 。
róng huá suī shǎo jiàn , sī xù jí bēi wēng 。
gǎn jī huái shān guǎn , yōu yóu jié shí gōng 。
dài gōng sān rù xiāng , pī zuò shǐ wú qióng 。

鉴赏

李商隐(唐)的《今月二日不自量度辄以诗一首四十韵干渎尊严》选自全唐诗:卷541-84。

(小提示:如果您想查询《今月二日不自量度辄以诗一首四十韵干渎尊严》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站