龟山帝始营,龙门禹初凿。
出入经变化,俯仰凭寥廓。
未若兹山功,连延并巫霍。
东北疏艮象,西南距坤络。
宏阜自郁盘,高标复回薄。
势入柴桑渚,阴开彭蠡壑。
九江杳无际,七泽纷相错。
云雨散吴会,风波腾鄬鄀。
迹随造化久,利与乾坤博。
肸蚃精气通,纷纶潜怪作。
石渠忽见践,金房安可托。
地入天子都,岩有仙人药。
二门几迢递,三宫何倏爚。
咫尺穷杳冥,跬步皆恬漠。
仙才惊羽翰,幽居静龙蠖。
明牧振雄词,棣华殊灼灼。
盛叶匡西夏,深谋赞禹亳。
黄云覆鼎飞,绛气横川跃。
佐历符贤运,人期茂天爵。
礼乐富垂髫,诗书成舞勺。
清辉靖岩电,利器腾霜锷。
游圣挹衢尊,邻畿恭木铎。
岩仞包武侯,波澜控文若。
旋闻刈薪楚,遽睹升葵藿。
稷契序揆图,良平公辅略。
重地资出守,英藩谅求瘼。
豫章观伟材,江州访灵崿。
阳岫晓氛氲,阴崖暮萧索。
潜伏屡鲸奔,雄飞更鸷搏。
惊cb透烟霞,腾猿乱枝格。
故园有归梦,他山飞赏乐。
帝乡徒可游,湟涧终旅泊。
景物观淮海,云霄望河洛。
城阙紫微星,图书玄扈阁。
神功多粉缋,元气犹斟酌。
丞相下南宫,将军趋北落。
横簪并附蝉,列鼎俱调鹤。
四郊时迷路,五月先投龠。
池榭宣琼管,风花乱珠箔。
旧游劳梦寐,新知无悦乐。
天寒欲赠言,岁暮期交约。
夜琴清玉柱,秋灰变缇幕。
风云动翰林,宫徵调文籥。
言泉激为浪,思绪飞成缴。
千里辉珠玑,五采含丹雘。
钟鼓旋惊鷃,瑾瑜俄抵鹊。
窃价惭庸怠,叨声逾寂寞。
长望限南溟,居然翳东郭。

龜山帝始營,龍門禹初鑿。
出入經變化,俯仰憑寥廓。
未若茲山功,連延並巫霍。
東北疏艮象,西南距坤絡。
宏阜自郁盤,高標復回薄。
勢入柴桑渚,陰開彭蠡壑。
九江杳無際,七澤紛相錯。
雲雨散吳會,風波騰鄬鄀。
跡隨造化久,利與乾坤博。
肸蚃精氣通,紛綸潛怪作。
石渠忽見踐,金房安可托。
地入天子都,巖有仙人藥。
二門幾迢遞,三宮何倏爚。
咫尺窮杳冥,跬步皆恬漠。
仙才驚羽翰,幽居靜龍蠖。
明牧振雄詞,棣華殊灼灼。
盛葉匡西夏,深謀贊禹亳。
黃雲覆鼎飛,絳氣橫川躍。
佐歷符賢運,人期茂天爵。
禮樂富垂髫,詩書成舞勺。
清輝靖巖電,利器騰霜鍔。
遊聖挹衢尊,鄰畿恭木鐸。
巖仞包武侯,波瀾控文若。
旋聞刈薪楚,遽睹升葵藿。
稷契序揆圖,良平公輔略。
重地資出守,英藩諒求瘼。
豫章觀偉材,江州訪靈崿。
陽岫曉氛氳,陰崖暮蕭索。
潛伏屢鯨奔,雄飛更鷙搏。
驚cb透煙霞,騰猿亂枝格。
故園有歸夢,他山飛賞樂。
帝鄉徒可遊,湟澗終旅泊。
景物觀淮海,雲霄望河洛。
城闕紫微星,圖書玄扈閣。
神功多粉繢,元氣猶斟酌。
丞相下南宮,將軍趨北落。
橫簪並附蟬,列鼎俱調鶴。
四郊時迷路,五月先投龠。
池榭宣瓊管,風花亂珠箔。
舊遊勞夢寐,新知無悅樂。
天寒欲贈言,歲暮期交約。
夜琴清玉柱,秋灰變緹幕。
風雲動翰林,宮徵調文籥。
言泉激為浪,思緒飛成繳。
千裏輝珠璣,五采含丹雘。
鐘鼓旋驚鷃,瑾瑜俄牴鵲。
竊價慚庸怠,叨聲逾寂寞。
長望限南溟,居然翳東郭。

guī shān dì shǐ yíng , lóng mén yǔ chū záo 。
chū rù jīng biàn huà , fǔ yǎng píng liáo kuò 。
wèi ruò zī shān gōng , lián yán bìng wū huò 。
dōng běi shū gèn xiàng , xī nán jù kūn luò 。
hóng fù zì yù pán , gāo biāo fù huí báo 。
shì rù chái sāng zhǔ , yīn kāi péng lǐ hè 。
jiǔ jiāng yǎo wú jì , qī zé fēn xiāng cuò 。
yún yǔ sàn wú huì , fēng bō téng wéi ruò 。
jì suí zào huà jiǔ , lì yǔ qián kūn bó 。
xī xiǎng jīng qì tōng , fēn lún qián guài zuò 。
shí qú hū jiàn jiàn , jīn fáng ān kě tuō 。
dì rù tiān zǐ dū , yán yǒu xiān rén yào 。
èr mén jī tiáo dì , sān gōng hé shū yuè 。
zhǐ chǐ qióng yǎo míng , kuǐ bù jiē tián mò 。
xiān cái jīng yǔ hàn , yōu jū jìng lóng huò 。
míng mù zhèn xióng cí , dì huá shū zhuó zhuó 。
shèng yè kuāng xī xià , shēn móu zàn yǔ bó 。
huáng yún fù dǐng fēi , jiàng qì héng chuān yuè 。
zuǒ lì fú xián yùn , rén qī mào tiān jué 。
lǐ lè fù chuí tiáo , shī shū chéng wǔ sháo 。
qīng huī jìng yán diàn , lì qì téng shuāng è 。
yóu shèng yì qú zūn , lín jī gōng mù duó 。
yán rèn bāo wǔ hóu , bō lán kòng wén ruò 。
xuán wén yì xīn chǔ , jù dǔ shēng kuí huò 。
jì qì xù kuí tú , liáng píng gōng fǔ l<è 。
zhòng dì zī chū shǒu , yīng fān liàng qiú mò 。
yù zhāng guān wěi cái , jiāng zhōu fǎng líng è 。
yáng xiù xiǎo fēn yūn , yīn yá mù xiāo suǒ 。
qián fú lǚ jīng bēn , xióng fēi gēng zhì bó 。
jīng cb tòu yān xiá , téng yuán luàn zhī gé 。
gù yuán yǒu guī mèng , tā shān fēi shǎng lè 。
dì xiāng tú kě yóu , huáng jiàn zhōng lǚ bó 。
jǐng wù guān huái hǎi , yún xiāo wàng hé luò 。
chéng què zǐ wēi xīng , tú shū xuán hù gé 。
shén gōng duō fěn huì , yuán qì yóu zhēn zhuó 。
chéng xiāng xià nán gōng , jiāng jūn qū běi luò 。
héng zān bìng fù chán , liè dǐng jù diào hè 。
sì jiāo shí mí lù , wǔ yuè xiān tóu yuè 。
chí xiè xuān qióng guǎn , fēng huā luàn zhū bó 。
jiù yóu láo mèng mèi , xīn zhī wú yuè lè 。
tiān hán yù zèng yán , suì mù qī jiāo yuē 。
yè qín qīng yù zhù , qiū huī biàn tí mù 。
fēng yún dòng hàn lín , gōng zhǐ diào wén yuè 。
yán quán jī wéi làng , sī xù fēi chéng jiǎo 。
qiān lǐ huī zhū jī , wǔ cǎi hán dān huò 。
zhōng gǔ xuán jīng yàn , jǐn yú é dǐ què 。
qiè jià cán yōng dài , tāo shēng yú jì mò 。
cháng wàng xiàn nán míng , jū rán yì dōng guō 。

鉴赏

刘允济(唐)的《经庐岳回望江州想洛川有作》选自全唐诗:卷63_18。

(小提示:如果您想查询《经庐岳回望江州想洛川有作》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站