君言罗浮上,容易见九垠。
渐高元气壮,汹涌来翼身。
夜宿最高峰,瞻望浩无邻。
海黑天宇旷,星辰来逼人。
是时当朏魄,阴物恣腾振。
日光吐鲸背,剑影开龙鳞。
倏若万马驰,旌旗耸奫沦。
又如广乐奏,金石含悲辛。
疑其有巨灵,怪物尽来宾。
阴阳迭用事,乃俾夜作晨。
咿喔天鸡鸣,扶桑色昕昕。
赤波千万里,涌出黄金轮。
下视生物息,霏如隙中尘。
醯鸡仰瓮口,亦谓云汉津。
世人信耳目,方寸度大钧。
安知视听外,怪愕不可陈。
悠悠想大方,此乃杯水滨。
知小天地大,安能识其真。

君言羅浮上,容易見九垠。
漸高元氣壯,洶湧來翼身。
夜宿最高峰,瞻望浩無鄰。
海黑天宇曠,星辰來逼人。
是時當朏魄,陰物恣騰振。
日光吐鯨背,劍影開龍鱗。
倏若萬馬馳,旌旗聳奫淪。
又如廣樂奏,金石含悲辛。
疑其有巨靈,怪物盡來賓。
陰陽叠用事,乃俾夜作晨。
咿喔天雞鳴,扶桑色昕昕。
赤波千萬裏,湧出黃金輪。
下視生物息,霏如隙中塵。
醯雞仰甕口,亦謂雲漢津。
世人信耳目,方寸度大鈞。
安知視聽外,怪愕不可陳。
悠悠想大方,此乃杯水濱。
知小天地大,安能識其真。

jūn yán luó fú shàng , róng yì jiàn jiǔ yín 。
jiàn gāo yuán qì zhuàng , xiōng yǒng lái yì shēn 。
yè sù zuì gāo fēng , zhān wàng hào wú lín 。
hǎi hēi tiān yǔ kuàng , xīng chén lái bī rén 。
shì shí dāng fěi pò , yīn wù zī téng zhèn 。
rì guāng tǔ jīng bèi , jiàn yǐng kāi lóng lín 。
shū ruò wàn mǎ chí , jīng qí sǒng yūn lún 。
yòu rú guǎng lè zòu , jīn shí hán bēi xīn 。
yí qí yǒu jù líng , guài wù jìn lái bīn 。
yīn yáng dié yòng shì , nǎi bǐ yè zuò chén 。
yī ō tiān jī míng , fú sāng sè xīn xīn 。
chì bō qiān wàn lǐ , yǒng chū huáng jīn lún 。
xià shì shēng wù xī , fēi rú xì zhōng chén 。
xī jī yǎng wèng kǒu , yì wèi yún hàn jīn 。
shì rén xìn ěr mù , fāng cùn dù dà jūn 。
ān zhī shì tīng wài , guài è bù kě chén 。
yōu yōu xiǎng dà fāng , cǐ nǎi bēi shuǐ bīn 。
zhī xiǎo tiān dì dà , ān néng shí qí zhēn 。

鉴赏

刘禹锡(唐)的《有僧言罗浮事,因为诗以写之》选自全唐诗:卷355-13。

(小提示:如果您想查询《有僧言罗浮事,因为诗以写之》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站