妾本蚕家女,不识贵门仪。
藁砧持玉斧,交结五陵儿。
十日或一见,九日在路岐。
人生此夫婿,富贵欲何为。
杨柳徒可折,南山不可移。
妇人贵结发,宁有再嫁资。
嫁女莫望高,女心愿所宜。
宁从贱相守,不愿贵相离。
蓝叶郁重重,蓝花若榴色。
少妇归少年,华光自相得。
谁言配君子,以奉百年身。
有义即夫婿,无义还他人。
爱如寒炉火,弃若秋风扇。
山岳起面前,相看不相见。
丈夫非小儿,何用强相知。
不见朝生菌,易成还易衰。
征客欲临路,居人还出门。
北风河梁上,四野愁云繁。
岂不恋我家,夫婿多感恩。
前程有日月,勋绩在河源。
少妇马前立,请君听一言。
春至草亦生,谁能无别情。
殷勤展心素,见新莫忘故。
遥望孟门山,殷勤报君子。
既为随阳雁,勿学西流水。
尝闻生别离,悲莫悲于此。
同器不同荣,堂下即千里。
与君贫贱交,何异萍上水。
托身天使然,同生复同死。

妾本蠶家女,不識貴門儀。
槁砧持玉斧,交結五陵兒。
十日或一見,九日在路岐。
人生此夫婿,富貴欲何為。
楊柳徒可折,南山不可移。
婦人貴結發,寧有再嫁資。
嫁女莫望高,女心願所宜。
寧從賤相守,不願貴相離。
藍葉郁重重,藍花若榴色。
少婦歸少年,華光自相得。
誰言配君子,以奉百年身。
有義即夫婿,無義還他人。
愛如寒爐火,棄若秋風扇。
山嶽起面前,相看不相見。
丈夫非小兒,何用強相知。
不見朝生菌,易成還易衰。
征客欲臨路,居人還出門。
北風河梁上,四野愁雲繁。
豈不戀我家,夫婿多感恩。
前程有日月,勛績在河源。
少婦馬前立,請君聽一言。
春至草亦生,誰能無別情。
殷勤展心素,見新莫忘故。
遙望孟門山,殷勤報君子。
既為隨陽雁,勿學西流水。
嘗聞生別離,悲莫悲於此。
同器不同榮,堂下即千裏。
與君貧賤交,何異萍上水。
托身天使然,同生復同死。

qiè běn cán jiā nǚ , bù shí guì mén yí 。
gǎo zhēn chí yù fǔ , jiāo jié wǔ líng ér 。
shí rì huò yī jiàn , jiǔ rì zài lù qí 。
rén shēng cǐ fū xù , fù guì yù hé wéi 。
yáng liǔ tú kě zhē , nán shān bù kě yí 。
fù rén guì jié fā , níng yǒu zài jià zī 。
jià nǚ mò wàng gāo , nǚ xīn yuàn suǒ yí 。
níng cóng jiàn xiāng shǒu , bù yuàn guì xiāng lí 。
lán yè yù zhòng zhòng , lán huā ruò liú sè 。
shǎo fù guī shǎo nián , huá guāng zì xiāng dé 。
shuí yán pèi jūn zǐ , yǐ fèng bǎi nián shēn 。
yǒu yì jí fū xù , wú yì huán tā rén 。
ài rú hán lú huǒ , qì ruò qiū fēng shàn 。
shān yuè qǐ miàn qián , xiāng kàn bù xiāng jiàn 。
zhàng fū fēi xiǎo ér , hé yòng qiáng xiāng zhī 。
bù jiàn zhāo shēng jūn , yì chéng huán yì shuāi 。
zhēng kè yù lín lù , jū rén huán chū mén 。
běi fēng hé liáng shàng , sì yě chóu yún fán 。
qǐ bù liàn wǒ jiā , fū xù duō gǎn ēn 。
qián chéng yǒu rì yuè , xūn jì zài hé yuán 。
shǎo fù mǎ qián lì , qǐng jūn tīng yī yán 。
chūn zhì cǎo yì shēng , shuí néng wú bié qíng 。
yīn qín zhǎn xīn sù , jiàn xīn mò wàng gù 。
yáo wàng mèng mén shān , yīn qín bào jūn zǐ 。
jì wéi suí yáng yàn , wù xué xī liú shuǐ 。
cháng wén shēng bié lí , bēi mò bēi yú cǐ 。
tóng qì bù tóng róng , táng xià jí qiān lǐ 。
yǔ jūn pín jiàn jiāo , hé yì píng shàng shuǐ 。
tuō shēn tiān shǐ rán , tóng shēng fù tóng sǐ 。

鉴赏

李益(唐)的《杂曲》选自全唐诗全唐诗:卷282_3。

(小提示:如果您想查询《杂曲》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站