禀命孤且贱,少为病所婴。
八岁始读书,四方遂有兵。
童心幸不羁,此去负平生。
是月胡入洛,明年天陨星。
夜行登灞陵,惝恍靡所征。
云海一翻荡,鱼龙俱不宁。
因浮襄江流,远寄鄱阳城。
鄱阳富学徒,诮我戆无营。
谕以诗礼义,勖随宾荐名。
舟车更滞留,水陆互阴晴。
晓望怯云阵,夜愁惊鹤声。
凄凄指宋郊,浩浩入秦京。
沴气既风散,皇威如日明。
方逢粟比金,未识公与卿。
十上不可待,三年竟无成。
偶为达者知,扬我于王廷。
素志且不立,青袍徒见萦。
昏孱夙自保,静躁本殊形。
始趋甘棠阴,旋遇密人迎。
考实绩无取,责能才固轻。
新丰古离宫,宫树锁云扃。
中复莅兹邑,往惟曾所经。
缭垣何逶迤,水殿亦峥嵘。
夜雨滴金砌,阴风吹玉楹。
官曹虽检率,国步日夷平。
命蹇固安分,祸来非有萌。
因逢骇浪飘,几落无辜刑。
巍巍登坛臣,独正天柱倾。
悄悄失途子,分将秋草并。
百年甘守素,一顾乃拾青。
相逢十月交,众卉飘已零。
感旧谅戚戚,问孤恳茕茕。
侍郎文章宗,杰出淮楚灵。
掌赋若吹籁,司言如建瓴。
郎中善馀庆,雅韵与琴清。
郁郁松带雪,萧萧鸿入冥。
员外真贵儒,弱冠被华缨。
月香飘桂实,乳溜滴琼英。
补阙思冲融,巾拂艺亦精。
彩蝶戏芳圃,瑞云凝翠屏。
拾遗兴难侔,逸调旷无程。
九酝贮弥洁,三花寒转馨。
校书才智雄,举世一娉婷。
赌墅鬼神变,属词鸾凤惊。
差肩曳长裾,总辔奉和铃。
共赋瑶台雪,同观金谷筝。
倚天方比剑,沈井忽如瓶。
神昧不可问,天高莫尔听。
君持玉盘珠,泻我怀袖盈。
读罢涕交颐,愿言跻百龄。

稟命孤且賤,少為病所嬰。
八歲始讀書,四方遂有兵。
童心幸不羈,此去負平生。
是月胡入洛,明年天隕星。
夜行登灞陵,惝恍靡所征。
雲海一翻蕩,魚龍俱不寧。
因浮襄江流,遠寄鄱陽城。
鄱陽富學徒,誚我戇無營。
諭以詩禮義,勖隨賓薦名。
舟車更滯留,水陸互陰晴。
曉望怯雲陣,夜愁驚鶴聲。
淒淒指宋郊,浩浩入秦京。
沴氣既風散,皇威如日明。
方逢粟比金,未識公與卿。
十上不可待,三年竟無成。
偶為達者知,揚我於王廷。
素誌且不立,青袍徒見縈。
昏孱夙自保,靜躁本殊形。
始趨甘棠陰,旋遇密人迎。
考實績無取,責能才固輕。
新豐古離宮,宮樹鎖雲扃。
中復蒞茲邑,往惟曾所經。
繚垣何逶迤,水殿亦崢嶸。
夜雨滴金砌,陰風吹玉楹。
官曹雖檢率,國步日夷平。
命蹇固安分,禍來非有萌。
因逢駭浪飄,幾落無辜刑。
巍巍登壇臣,獨正天柱傾。
悄悄失途子,分將秋草並。
百年甘守素,一顧乃拾青。
相逢十月交,眾卉飄已零。
感舊諒戚戚,問孤懇煢煢。
侍郎文章宗,傑出淮楚靈。
掌賦若吹籟,司言如建瓴。
郎中善餘慶,雅韻與琴清。
郁郁松帶雪,蕭蕭鴻入冥。
員外真貴儒,弱冠被華纓。
月香飄桂實,乳溜滴瓊英。
補闕思沖融,巾拂藝亦精。
彩蝶戲芳圃,瑞雲凝翠屏。
拾遺興難侔,逸調曠無程。
九醞貯彌潔,三花寒轉馨。
校書才智雄,舉世一娉婷。
賭墅鬼神變,屬詞鸞鳳驚。
差肩曳長裾,總轡奉和鈴。
共賦瑤臺雪,同觀金谷箏。
倚天方比劍,沈井忽如瓶。
神昧不可問,天高莫爾聽。
君持玉盤珠,瀉我懷袖盈。
讀罷涕交頤,願言躋百齡。

bǐng mìng gū qiě jiàn , shǎo wéi bìng suǒ yīng 。
bā suì shǐ dú shū , sì fāng suì yǒu bīng 。
tóng xīn xìng bù jī , cǐ qù fù píng shēng 。
shì yuè hú rù luò , míng nián tiān yǔn xīng 。
yè xíng dēng bà líng , chǎng huǎng mí suǒ zhēng 。
yún hǎi yī fān dàng , yú lóng jù bù níng 。
yīn fú xiāng jiāng liú , yuǎn jì pó yáng chéng 。
pó yáng fù xué tú , qiào wǒ gàng wú yíng 。
yù yǐ shī lǐ yì , xù suí bīn jiàn míng 。
zhōu chē gēng zhì liú , shuǐ lù hù yīn qíng 。
xiǎo wàng qiè yún zhèn , yè chóu jīng hè shēng 。
qī qī zhǐ sòng jiāo , hào hào rù qín jīng 。
lì qì jì fēng sàn , huáng wēi rú rì míng 。
fāng féng sù bǐ jīn , wèi shí gōng yǔ qīng 。
shí shàng bù kě dài , sān nián jìng wú chéng 。
ǒu wéi dá zhě zhī , yáng wǒ yú wáng tíng 。
sù zhì qiě bù lì , qīng páo tú jiàn yíng 。
hūn chán sù zì bǎo , jìng zào běn shū xíng 。
shǐ qū gān táng yīn , xuán yù mì rén yíng 。
kǎo shí jì wú qǔ , zé néng cái gù qīng 。
xīn fēng gǔ lí gōng , gōng shù suǒ yún jiōng 。
zhōng fù lì zī yì , wǎng wéi zēng suǒ jīng 。
liáo yuán hé wēi yǐ , shuǐ diàn yì zhēng róng 。
yè yǔ dī jīn qì , yīn fēng chuī yù yíng 。
guān cáo suī jiǎn shuài , guó bù rì yí píng 。
mìng jiǎn gù ān fēn , huò lái fēi yǒu méng 。
yīn féng hài làng piāo , jī luò wú gū xíng 。
wēi wēi dēng tán chén , dú zhèng tiān zhù qīng 。
qiǎo qiǎo shī tú zǐ , fēn jiāng qiū cǎo bìng 。
bǎi nián gān shǒu sù , yī gù nǎi shí qīng 。
xiāng féng shí yuè jiāo , zhòng huì piāo yǐ líng 。
gǎn jiù liàng qī qī , wèn gū kěn qióng qióng 。
shì láng wén zhāng zōng , jié chū huái chǔ líng 。
zhǎng fù ruò chuī lài , sī yán rú jiàn líng 。
láng zhōng shàn yú qìng , yǎ yùn yǔ qín qīng 。
yù yù sōng dài xuě , xiāo xiāo hóng rù míng 。
yuán wài zhēn guì rú , ruò guān bèi huá yīng 。
yuè xiāng piāo guì shí , rǔ liū dī qióng yīng 。
bǔ què sī chōng róng , jīn fú yì yì jīng 。
cǎi dié xì fāng pǔ , ruì yún níng cuì píng 。
shí yí xīng nán móu , yì diào kuàng wú chéng 。
jiǔ yùn zhù mí jié , sān huā hán zhuǎn xīn 。
xiào shū cái zhì xióng , jǔ shì yī pīng tíng 。
dǔ shù guǐ shén biàn , shǔ cí luán fèng jīng 。
chà jiān yè cháng jū , zǒng pèi fèng hé líng 。
gòng fù yáo tái xuě , tóng guān jīn gǔ zhēng 。
yǐ tiān fāng bǐ jiàn , shěn jǐng hū rú píng 。
shén mèi bù kě wèn , tiān gāo mò ěr tīng 。
jūn chí yù pán zhū , xiè wǒ huái xiù yíng 。
dú bà tì jiāo yí , yuàn yán jī bǎi líng 。

鉴赏

卢纶(唐)的《纶与吉侍郎中孚司空郎中曙苗员外发崔补阙峒》选自全唐诗:卷277_29。

(小提示:如果您想查询《纶与吉侍郎中孚司空郎中曙苗员外发崔补阙峒》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站