迢迢芊路望芝田,眇眇函关恨蜀川。
归云已落涪江外,还雁应过洛水瀍。
洛水傍连帝城侧,帝宅层甍垂凤翼。
铜驼路上柳千条,金谷园中花几色。
柳叶园花处处新,洛阳桃李应芳春。
妾向双流窥石镜,君住三川守玉人。
此时离别那堪道,此日空床对芳沼。
芳沼徒游比目鱼,幽径还生拔心草。
流风回雪傥便娟,骥子鱼文实可怜。
掷果河阳君有分,货酒成都妾亦然。
莫言贫贱无人重,莫言富贵应须种。
绿珠犹得石崇怜,飞燕曾经汉皇宠。
良人何处醉纵横,直如循默守空名。
倒提新缣成慊慊,翻将故剑作平平。
离前吉梦成兰兆,别后啼痕上竹生。
别日分明相约束,已取宜家成诫勖。
当时拟弄掌中珠,岂谓先摧庭际玉。
悲鸣五里无人问,肠断三声谁为续。
思君欲上望夫台,端居懒听将雏曲。
沉沉落日向山低,檐前归燕并头栖。
抱膝当窗看夕兔,侧耳空房听晓鸡。
舞蝶临阶只自舞,啼鸟逢人亦助啼。
独坐伤孤枕,春来悲更甚。
峨眉山上月如眉,濯锦江中霞似锦。
锦字回文欲赠君,剑壁层峰自纠纷。
平江淼淼分清浦,长路悠悠间白云。
也知京洛多佳丽,也知山岫遥亏蔽。
无那短封即疏索,不在长情守期契。
传闻织女对牵牛,相望重河隔浅流。
谁分迢迢经两岁,谁能脉脉待三秋。
情知唾井终无理,情知覆水也难收。
不复下山能借问,更向卢家字莫愁。
·172·

迢迢芊路望芝田,眇眇函關恨蜀川。
歸雲已落涪江外,還雁應過洛水瀍。
洛水傍連帝城側,帝宅層甍垂鳳翼。
銅駝路上柳千條,金谷園中花幾色。
柳葉園花處處新,洛陽桃李應芳春。
妾向雙流窺石鏡,君住三川守玉人。
此時離別那堪道,此日空床對芳沼。
芳沼徒遊比目魚,幽徑還生拔心草。
流風回雪儻便娟,驥子魚文實可憐。
擲果河陽君有分,貨酒成都妾亦然。
莫言貧賤無人重,莫言富貴應須種。
綠珠猶得石崇憐,飛燕曾經漢皇寵。
良人何處醉縱橫,直如循默守空名。
倒提新縑成慊慊,翻將故劍作平平。
離前吉夢成蘭兆,別後啼痕上竹生。
別日分明相約束,已取宜家成誡勖。
當時擬弄掌中珠,豈謂先摧庭際玉。
悲鳴五裏無人問,腸斷三聲誰為續。
思君欲上望夫臺,端居懶聽將雛曲。
沈沈落日向山低,檐前歸燕並頭棲。
抱膝當窗看夕兔,側耳空房聽曉雞。
舞蝶臨階隻自舞,啼鳥逢人亦助啼。
獨坐傷孤枕,春來悲更甚。
峨眉山上月如眉,濯錦江中霞似錦。
錦字回文欲贈君,劍壁層峰自糾紛。
平江渺渺分清浦,長路悠悠間白雲。
也知京洛多佳麗,也知山岫遙虧蔽。
無那短封即疏索,不在長情守期契。
傳聞織女對牽牛,相望重河隔淺流。
誰分迢迢經兩歲,誰能脈脈待三秋。
情知唾井終無理,情知覆水也難收。
不復下山能借問,更向盧家字莫愁。
·172·

tiáo tiáo qiān lù wàng zhī tián , miǎo miǎo hán guān hèn shǔ chuān 。
guī yún yǐ luò fú jiāng wài , huán yàn yīng guò luò shuǐ chán 。
luò shuǐ bàng lián dì chéng cè , dì zhái céng méng chuí fèng yì 。
tóng tuó lù shàng liǔ qiān tiáo , jīn gǔ yuán zhōng huā jī sè 。
liǔ yè yuán huā chǔ chǔ xīn , luò yáng táo lǐ yīng fāng chūn 。
qiè xiàng shuāng liú kuī shí jìng , jūn zhù sān chuān shǒu yù rén 。
cǐ shí lí bié nà kān dào , cǐ rì kōng chuáng duì fāng zhǎo 。
fāng zhǎo tú yóu bǐ mù yú , yōu jìng huán shēng bá xīn cǎo 。
liú fēng huí xuě tǎng biàn juān , jì zǐ yú wén shí kě lián 。
zhì guǒ hé yáng jūn yǒu fēn , huò jiǔ chéng dū qiè yì rán 。
mò yán pín jiàn wú rén zhòng , mò yán fù guì yīng xū zhǒng 。
lǜ zhū yóu dé shí chóng lián , fēi yàn zēng jīng hàn huáng chǒng 。
liáng rén hé chǔ zuì zòng héng , zhí rú xún mò shǒu kōng míng 。
dǎo tí xīn jiān chéng qiàn qiàn , fān jiāng gù jiàn zuò píng píng 。
lí qián jí mèng chéng lán zhào , bié hòu tí hén shàng zhú shēng 。
bié rì fēn míng xiāng yuē shù , yǐ qǔ yí jiā chéng jiè xù 。
dāng shí nǐ nòng zhǎng zhōng zhū , qǐ wèi xiān cuī tíng jì yù 。
bēi míng wǔ lǐ wú rén wèn , cháng duàn sān shēng shuí wéi xù 。
sī jūn yù shàng wàng fū tái , duān jū lǎn tīng jiāng chú qū 。
chén chén luò rì xiàng shān dī , yán qián guī yàn bìng tóu qī 。
bào xī dāng chuāng kàn xī tù , cè ěr kōng fáng tīng xiǎo jī 。
wǔ dié lín jiē zhī zì wǔ , tí niǎo féng rén yì zhù tí 。
dú zuò shāng gū zhěn , chūn lái bēi gēng shèn 。
é méi shān shàng yuè rú méi , zhuó jǐn jiāng zhōng xiá sì jǐn 。
jǐn zì huí wén yù zèng jūn , jiàn bì céng fēng zì jiū fēn 。
píng jiāng miǎo miǎo fēn qīng pǔ , cháng lù yōu yōu jiān bái yún 。
yě zhī jīng luò duō jiā lì , yě zhī shān xiù yáo kuī bì 。
wú nà duǎn fēng jí shū suǒ , bù zài cháng qíng shǒu qī qì 。
chuán wén zhī nǚ duì qiān niú , xiāng wàng zhòng hé gé qiǎn liú 。
shuí fēn tiáo tiáo jīng liǎng suì , shuí néng mài mài dài sān qiū 。
qíng zhī tuò jǐng zhōng wú lǐ , qíng zhī fù shuǐ yě nán shōu 。
bù fù xià shān néng jiè wèn , gēng xiàng lú jiā zì mò chóu 。
·172·

鉴赏

骆宾王(唐)的《艳情代郭氏答卢照邻》选自全唐诗:卷77_18。

(小提示:如果您想查询《艳情代郭氏答卢照邻》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站