扰扰风尘地,遑遑名利途。
盈虚一易舛,心迹两难俱。
弱龄小山志,宁期大丈夫。
九微光贲玉,千仞忽弹珠。
棘寺游三礼,蓬山簉八儒。
怀铅惭后进,投笔愿前驱。
北走非通赵,西之似化胡。
锦车朝促候,刁斗夜传呼。
战士青丝络,将军黄石符。
连星入宝剑,半月上雕弧。
拜井开疏勒,鸣桴动密须。
戎机习短蔗,祆祲静长榆。
季月炎初尽,边亭草早枯。
层阴笼古木,穷色变寒芜。
海鹤声嘹唳,城乌尾毕逋。
葭繁秋色引,桂满夕轮虚。
行役风霜久,乡园梦想孤。
灞池遥夏国,秦海望阳纡。
沙塞三千里,京城十二衢。
杨沟连凤阙,槐路拟鸿都。
璧殿规宸象,金堤法斗枢。
云浮西北盖,月照东南隅。
宝帐垂连理,银床转辘轳。
广筵留上客,丰馔引中厨。
漏缓金徒箭,娇繁玉女壶。
秋涛飞喻马,秋水泛仙舻。
意气风云合,言忘道术趋。
共矜名已泰,讵肯沫相濡。
有志惭雕朽,无庸类散樗。
关山暂超忽,形影叹艰虞。
结网空知羡,图荣岂自诬。
忘情同塞马,比德类宛驹。
陇坂肝肠绝,阳关亭候迂。
迷魂惊落雁,离恨断飞凫。
春去荣华尽,年来岁月芜。
边愁伤郢调,乡思绕吴歈。
河气通中国,山途限外区。
相思若可寄,冰泮有衔芦。

擾擾風塵地,遑遑名利途。
盈虛一易舛,心跡兩難俱。
弱齡小山誌,寧期大丈夫。
九微光賁玉,千仞忽彈珠。
棘寺遊三禮,蓬山簉八儒。
懷鉛慚後進,投筆願前驅。
北走非通趙,西之似化胡。
錦車朝促候,刁鬥夜傳呼。
戰士青絲絡,將軍黃石符。
連星入寶劍,半月上雕弧。
拜井開疏勒,鳴桴動密須。
戎機習短蔗,祆祲靜長榆。
季月炎初盡,邊亭草早枯。
層陰籠古木,窮色變寒蕪。
海鶴聲嘹唳,城烏尾畢逋。
葭繁秋色引,桂滿夕輪虛。
行役風霜久,鄉園夢想孤。
灞池遙夏國,秦海望陽紆。
沙塞三千裏,京城十二衢。
楊溝連鳳闕,槐路擬鴻都。
璧殿規宸象,金堤法鬥樞。
雲浮西北蓋,月照東南隅。
寶帳垂連理,銀床轉轆轤。
廣筵留上客,豐饌引中廚。
漏緩金徒箭,嬌繁玉女壺。
秋濤飛喻馬,秋水泛仙艫。
意氣風雲合,言忘道術趨。
共矜名已泰,詎肯沫相濡。
有誌慚雕朽,無庸類散樗。
關山暫超忽,形影嘆艱虞。
結網空知羨,圖榮豈自誣。
忘情同塞馬,比德類宛駒。
隴阪肝腸絕,陽關亭候迂。
迷魂驚落雁,離恨斷飛鳧。
春去榮華盡,年來歲月蕪。
邊愁傷郢調,鄉思繞吳歈。
河氣通中國,山途限外區。
相思若可寄,冰泮有銜蘆。

rǎo rǎo fēng chén dì , huáng huáng míng lì tú 。
yíng xū yī yì chuǎn , xīn jì liǎng nán jù 。
ruò líng xiǎo shān zhì , níng qī dà zhàng fū 。
jiǔ wēi guāng bì yù , qiān rèn hū dàn zhū 。
jí sì yóu sān lǐ , péng shān zào bā rú 。
huái qiān cán hòu jìn , tóu bǐ yuàn qián qū 。
běi zǒu fēi tōng zhào , xī zhī sì huà hú 。
jǐn chē zhāo cù hòu , diāo dǒu yè chuán hū 。
zhàn shì qīng sī luò , jiāng jūn huáng shí fú 。
lián xīng rù bǎo jiàn , bàn yuè shàng diāo hú 。
bài jǐng kāi shū lè , míng fú dòng mì xū 。
róng jī xí duǎn zhè , xiān jìn jìng cháng yú 。
jì yuè yán chū jìn , biān tíng cǎo zǎo kū 。
céng yīn lóng gǔ mù , qióng sè biàn hán wú 。
hǎi hè shēng liáo lì , chéng wū wěi bì bū 。
jiā fán qiū sè yǐn , guì mǎn xī lún xū 。
xíng yì fēng shuāng jiǔ , xiāng yuán mèng xiǎng gū 。
bà chí yáo xià guó , qín hǎi wàng yáng yū 。
shā sāi sān qiān lǐ , jīng chéng shí èr qú 。
yáng gōu lián fèng què , huái lù nǐ hóng dū 。
bì diàn guī chén xiàng , jīn dī fǎ dǒu shū 。
yún fú xī běi gài , yuè zhào dōng nán yú 。
bǎo zhàng chuí lián lǐ , yín chuáng zhuǎn lù lu 。
guǎng yán liú shàng kè , fēng zhuàn yǐn zhōng chú 。
lòu huǎn jīn tú jiàn , jiāo fán yù nǚ hú 。
qiū tāo fēi yù mǎ , qiū shuǐ fàn xiān lú 。
yì qì fēng yún hé , yán wàng dào shù qū 。
gòng jīn míng yǐ tài , jù kěn mò xiāng rú 。
yǒu zhì cán diāo xiǔ , wú yōng lèi sàn chū 。
guān shān zàn chāo hū , xíng yǐng tàn jiān yú 。
jié wǎng kōng zhī xiàn , tú róng qǐ zì wū 。
wàng qíng tóng sāi mǎ , bǐ dé lèi wǎn jū 。
lǒng bǎn gān cháng jué , yáng guān tíng hòu yū 。
mí hún jīng luò yàn , lí hèn duàn fēi fú 。
chūn qù róng huá jìn , nián lái suì yuè wú 。
biān chóu shāng yǐng diào , xiāng sī rào wú yú 。
hé qì tōng zhōng guó , shān tú xiàn wài qū 。
xiāng sī ruò kě jì , bīng pàn yǒu xián lú 。

鉴赏

骆宾王(唐)的《久戍边城有怀京邑》选自全唐诗:卷79_38。

(小提示:如果您想查询《久戍边城有怀京邑》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站