呜呼嘉叟今信死,哭君寝门泪如水。
我初入都不妄交,倾倒如君数人耳。
笼灯蹋雪夜相过,剧论悬河骇邻里。
地炉燔栗美刍豢,石鼎烹茶当醪醴。
上书去国何勇决,作诗送君犹壮伟。
十年偶复过都门,君方草制西垣里。
鬓须班白面骨生,心颇疑君遽如此。
西来例不候达官,每欲寄声中辄止。
只鸡絮酒纵有时,双鱼素书长已矣。
生前客屦纷满户,身後人情薄於纸。
悬知海内莆阳公,独念遗孤为经纪。

嗚呼嘉叟今信死,哭君寢門淚如水。
我初入都不妄交,傾倒如君數人耳。
籠燈蹋雪夜相過,劇論懸河駭鄰裏。
地爐燔栗美芻豢,石鼎烹茶當醪醴。
上書去國何勇決,作詩送君猶壯偉。
十年偶復過都門,君方草制西垣裏。
鬢須班白面骨生,心頗疑君遽如此。
西來例不候達官,每欲寄聲中輒止。
隻雞絮酒縱有時,雙魚素書長已矣。
生前客屨紛滿戶,身後人情薄於紙。
懸知海內莆陽公,獨念遺孤為經紀。

wū hū jiā sǒu jīn xìn sǐ , kū jūn qǐn mén lèi rú shuǐ 。
wǒ chū rù dū bù wàng jiāo , qīng dǎo rú jūn shù rén ěr 。
lóng dēng tà xuě yè xiāng guò , jù lùn xuán hé hài lín lǐ 。
dì lú fán lì měi chú huàn , shí dǐng pēng chá dāng láo lǐ 。
shàng shū qù guó hé yǒng jué , zuò shī sòng jūn yóu zhuàng wěi 。
shí nián ǒu fù guò dū mén , jūn fāng cǎo zhì xī yuán lǐ 。
bìn xū bān bái miàn gǔ shēng , xīn pō yí jūn jù rú cǐ 。
xī lái lì bù hòu dá guān , měi yù jì shēng zhōng zhé zhǐ 。
zhī jī xù jiǔ zòng yǒu shí , shuāng yú sù shū cháng yǐ yǐ 。
shēng qián kè jù fēn mǎn hù , shēn hòu rén qíng báo yū zhǐ 。
xuán zhī hǎi nèi pú yáng gōng , dú niàn yí gū wéi jīng jì 。

鉴赏

(小提示:如果您想查询《闻王嘉叟讣报有作》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站