清晨放船落星石,大风吹颿如箭激,回头已失庐山云,却上吴城观落日。
夜深龙归擘祠门,入木数寸留爪痕。
明朝就视心尚栗,腥风卷地雷霆奔。
归船买酒持自慰,性命平生惊屡戏。
固知神怒有定时,波纹蹙作鱼鳞细。
如今衰病卧林垧,霜覆茆檐月满庭。
松声惊破三更梦,犹作当时风浪听。

清晨放船落星石,大風吹颿如箭激,回頭已失廬山雲,卻上吳城觀落日。
夜深龍歸擘祠門,入木數寸留爪痕。
明朝就視心尚栗,腥風卷地雷霆奔。
歸船買酒持自慰,性命平生驚屢戲。
固知神怒有定時,波紋蹙作魚鱗細。
如今衰病臥林坰,霜覆茆檐月滿庭。
松聲驚破三更夢,猶作當時風浪聽。

qīng chén fàng chuán luò xīng shí , dà fēng chuī fān rú jiàn jī , huí tóu yǐ shī lú shān yún , què shàng wú chéng guān luò rì 。
yè shēn lóng guī bò cí mén , rù mù shù cùn liú zhǎo hén 。
míng zhāo jiù shì xīn shàng lì , xīng fēng juàn dì léi tíng bēn 。
guī chuán mǎi jiǔ chí zì wèi , xìng mìng píng shēng jīng lǚ xì 。
gù zhī shén nù yǒu dìng shí , bō wén cù zuò yú lín xì 。
rú jīn shuāi bìng wò lín shǎng , shuāng fù máo yán yuè mǎn tíng 。
sōng shēng jīng pò sān gēng mèng , yóu zuò dāng shí fēng làng tīng 。

鉴赏

(小提示:如果您想查询《夜闻松声有感》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站