游子征衣慈母线,此是太平桑下恋。
岛夷卉服亦人情,何故云鬟偏教战。
街头日日闻点兵,子弟家家尽远征。
倾城欢送皇军出,夹道狂呼万岁声。
众里抽针奉巾帨,不敢人前轻掩袂。
一帨千人下一针,施与征夫作兰佩。
大神并赐护身符,应有勋名答彼姝。
比户红颜能爱国,军前壮士喜捐躯。
拔刀自诩男儿勇,海陆空军皆贵宠。
白足长怜鹿女痴,文身只是虾夷种。
徐福乘舟去不回,至今人爱说蓬莱。
岂知富士山头雪,终化昆明池底灰。
八纮一宇言语好,到处杀人如刈草。
蛇吞象骨恐难消,火入松心还自燎。
荜路戎车势无两,水碧金膏看在掌。
明年薤露泣荒原,一例桃根随画桨。
千人针变万人坑,尺布何能召五丁。
罗什当筵食蒺刺,佛图隔阵讶风铃。
四海争传新秩序,河间织女停机杼。
秦都闾左已空闺,夏后中兴无半旅。
君不见樱花上野少人看,银座歌声夜向阑。
板屋沉沉嫠妇叹,朱旗犹梦定三韩。

遊子征衣慈母線,此是太平桑下戀。
島夷卉服亦人情,何故雲鬟偏教戰。
街頭日日聞點兵,子弟家家盡遠征。
傾城歡送皇軍出,夾道狂呼萬歲聲。
眾裏抽針奉巾帨,不敢人前輕掩袂。
一帨千人下一針,施與征夫作蘭佩。
大神並賜護身符,應有勛名答彼姝。
比戶紅顏能愛國,軍前壯士喜捐軀。
拔刀自詡男兒勇,海陸空軍皆貴寵。
白足長憐鹿女癡,文身隻是蝦夷種。
徐福乘舟去不回,至今人愛說蓬萊。
豈知富士山頭雪,終化昆明池底灰。
八纮一宇言語好,到處殺人如刈草。
蛇吞象骨恐難消,火入松心還自燎。
蓽路戎車勢無兩,水碧金膏看在掌。
明年薤露泣荒原,一例桃根隨畫槳。
千人針變萬人坑,尺布何能召五丁。
羅什當筵食蒺刺,佛圖隔陣訝風鈴。
四海爭傳新秩序,河間織女停機杼。
秦都閭左已空閨,夏後中興無半旅。
君不見櫻花上野少人看,銀座歌聲夜向闌。
板屋沈沈嫠婦嘆,朱旗猶夢定三韓。

yóu zǐ zhēng yī cí mǔ xiàn , cǐ shì tài píng sāng xià liàn 。
dǎo yí huì fú yì rén qíng , hé gù yún huán piān jiào zhàn 。
jiē tóu rì rì wén diǎn bīng , zǐ dì jiā jiā jìn yuǎn zhēng 。
qīng chéng huān sòng huáng jūn chū , jiā dào kuáng hū wàn suì shēng 。
zhòng lǐ chōu zhēn fèng jīn shuì , bù gǎn rén qián qīng yǎn mèi 。
yī shuì qiān rén xià yī zhēn , shī yǔ zhēng fū zuò lán pèi 。
dà shén bìng cì hù shēn fú , yīng yǒu xūn míng dá bǐ shū 。
bǐ hù hóng yán néng ài guó , jūn qián zhuàng shì xǐ juān qū 。
bá dāo zì xǔ nán ér yǒng , hǎi lù kōng jūn jiē guì chǒng 。
bái zú cháng lián lù nǚ chī , wén shēn zhī shì xiā yí zhǒng 。
xú fú chéng zhōu qù bù huí , zhì jīn rén ài shuō péng lái 。
qǐ zhī fù shì shān tóu xuě , zhōng huà kūn míng chí dǐ huī 。
bā hóng yī yǔ yán yǔ hǎo , dào chǔ shā rén rú yì cǎo 。
shé tūn xiàng gǔ kǒng nán xiāo , huǒ rù sōng xīn huán zì liáo 。
bì lù róng chē shì wú liǎng , shuǐ bì jīn gāo kàn zài zhǎng 。
míng nián xiè lù qì huāng yuán , yī lì táo gēn suí huà jiǎng 。
qiān rén zhēn biàn wàn rén kēng , chǐ bù hé néng zhào wǔ dīng 。
luó shí dāng yán shí jí cì , fó tú gé zhèn yà fēng líng 。
sì hǎi zhēng chuán xīn zhì xù , hé jiān zhī nǚ tíng jī zhù 。
qín dū lǘ zuǒ yǐ kōng guī , xià hòu zhōng xīng wú bàn lǚ 。
jūn bù jiàn yīng huā shàng yě shǎo rén kàn , yín zuò gē shēng yè xiàng lán 。
bǎn wū chén chén lí fù tàn , zhū qí yóu mèng dìng sān hán 。

鉴赏

(小提示:如果您想查询《千人针》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站