闲亭照白日,一室罗古今。
偶焉此栖迟,抱膝悠然吟。
吟罢有余适,散瞩复披襟。
时开玉怀卷,或弹珠柱琴。
檐树吐新花,枝头语珍禽。
花发饶冶色,禽鸣多姣音。
色冶眩春目,音姣伤春心。
夕阳下虞渊,寂莫还空林。
清光复相照,片月西山岭。

东园桃李姿,是妾嫁君时。
燕婉为夫妇,相爱不相离。
良人忽远征,妾独守空帏。
忧来恒自叹,冀死魂追随。
又念妾死时,谁制万里衣?
幸有双鲤鱼,拟为寄君辞。
终日不成章,含泪自封题。
君若得鲤鱼,剖鱼开素书。
但看行中字,一一与泪俱。

閑亭照白日,一室羅古今。
偶焉此棲遲,抱膝悠然吟。
吟罷有余適,散矚復披襟。
時開玉懷卷,或彈珠柱琴。
檐樹吐新花,枝頭語珍禽。
花發饒冶色,禽鳴多姣音。
色冶眩春目,音姣傷春心。
夕陽下虞淵,寂莫還空林。
清光復相照,片月西山嶺。

東園桃李姿,是妾嫁君時。
燕婉為夫婦,相愛不相離。
良人忽遠征,妾獨守空幃。
憂來恒自嘆,冀死魂追隨。
又念妾死時,誰制萬裏衣?
幸有雙鯉魚,擬為寄君辭。
終日不成章,含淚自封題。
君若得鯉魚,剖魚開素書。
但看行中字,一一與淚俱。

xián tíng zhào bái rì , yī shì luó gǔ jīn 。
ǒu yān cǐ qī chí , bào xī yōu rán yín 。
yín bà yǒu yú shì , sàn zhǔ fù pī jīn 。
shí kāi yù huái juàn , huò dàn zhū zhù qín 。
yán shù tǔ xīn huā , zhī tóu yǔ zhēn qín 。
huā fā ráo yě sè , qín míng duō jiāo yīn 。
sè yě xuàn chūn mù , yīn jiāo shāng chūn xīn 。
xī yáng xià yú yuān , jì mò huán kōng lín 。
qīng guāng fù xiāng zhào , piàn yuè xī shān lǐng 。

dōng yuán táo lǐ zī , shì qiè jià jūn shí 。
yàn wǎn wéi fū fù , xiāng ài bù xiāng lí 。
liáng rén hū yuǎn zhēng , qiè dú shǒu kōng wéi 。
yōu lái héng zì tàn , jì sǐ hún zhuī suí 。
yòu niàn qiè sǐ shí , shuí zhì wàn lǐ yī ?
xìng yǒu shuāng lǐ yú , nǐ wéi jì jūn cí 。
zhōng rì bù chéng zhāng , hán lèi zì fēng tí 。
jūn ruò dé lǐ yú , pōu yú kāi sù shū 。
dàn kàn xíng zhōng zì , yī yī yǔ lèi jù 。

鉴赏

(小提示:如果您想查询《茅斋》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站