野叟最昏迷。
叹世间,光阴奔走如驰。
逢这闲时。
忽寻忖,一生里事都非。
从头到尾。
都改了,重立根基。
枕上披衣。
浑无寐。
时时摩挲行气。
才睡起。
避户扉。
爇一炷清香,烟气霏霏。
膜拜更归依。
冥心坐,看经念佛行持。
消除秽恶,光洒洒,禅律威仪。
佛力慈悲。
愿今世。
永没冤债相随。
食将惭愧。
才饭了,一枕茶香美。
迟迟日长,觅伴相对围棋。
安排势子。
相望相窥。
闭心机。
输赢成败,却似人居世。
跳脱去,唤方帽杖黎。
为伴侣,小桥那边一奄儿。
登高望远输情思。
叹物荣物枯,节换时移。
春到园中,见寒梅同春雪乱飞。
冷艳冰肌。
须臾李杏开遍,一日芳菲。
和风骀荡,两岸细柳拈金丝。
清明时候,景物尤韶媚。
春事退。
叹万红狼籍飞满堤。
水平池。
风到卷涟漪。
荷花一望如霞绮。
对好些景物,敌去炎威。
秋景凄凄。
长空明月正扬辉。
蒹葭岸,浮云侧畔坐钓矾。
正桂花香喷鼻。
黄花满眼,风劲霜坠。
做寒来天气。
秋光老,草木一齐似洗。
独修篁径,青松路,残岁方知。
日将斜,园里缓行归。
听流水。
明窗净几。
调数徽。
到妙处,古曲幽闲韵渐稀。
徐徐弹了融心意。
忽然惊起。
外时闻车履。
故人来相对。
瓮浮蚁。
草草杯盘灯正辉。
漏声迟。
浮斝飞觞,言渐嘻嘻。
轩渠一笑,高歌野奄新唱,劝些儿。
人听村歌,一霎时,好娱戏。
休笑颠狂,也是大奇。
能赶气闷忧悲。
自然沈醉。
客都去後,睡齁齁地。
一枕华胥惊又起。
晓鸡啼。
重起着衣。
心火烧脐。
龙行虎驰。
依前囉囉喱喱。
从头到尾今如此。
若唱此曲没休时。
保取长年到期颐。

野叟最昏迷。
嘆世間,光陰奔走如馳。
逢這閑時。
忽尋忖,一生裏事都非。
從頭到尾。
都改了,重立根基。
枕上披衣。
渾無寐。
時時摩挲行氣。
才睡起。
避戶扉。
爇一炷清香,煙氣霏霏。
膜拜更歸依。
冥心坐,看經念佛行持。
消除穢惡,光灑灑,禪律威儀。
佛力慈悲。
願今世。
永沒冤債相隨。
食將慚愧。
才飯了,一枕茶香美。
遲遲日長,覓伴相對圍棋。
安排勢子。
相望相窺。
閉心機。
輸贏成敗,卻似人居世。
跳脫去,喚方帽杖黎。
為伴侶,小橋那邊一奄兒。
登高望遠輸情思。
嘆物榮物枯,節換時移。
春到園中,見寒梅同春雪亂飛。
冷艷冰肌。
須臾李杏開遍,一日芳菲。
和風駘蕩,兩岸細柳拈金絲。
清明時候,景物尤韶媚。
春事退。
嘆萬紅狼籍飛滿堤。
水平池。
風到卷漣漪。
荷花一望如霞綺。
對好些景物,敵去炎威。
秋景淒淒。
長空明月正揚輝。
蒹葭岸,浮雲側畔坐釣礬。
正桂花香噴鼻。
黃花滿眼,風勁霜墜。
做寒來天氣。
秋光老,草木一齊似洗。
獨修篁徑,青松路,殘歲方知。
日將斜,園裏緩行歸。
聽流水。
明窗凈幾。
調數徽。
到妙處,古曲幽閑韻漸稀。
徐徐彈了融心意。
忽然驚起。
外時聞車履。
故人來相對。
甕浮蟻。
草草杯盤燈正輝。
漏聲遲。
浮斝飛觴,言漸嘻嘻。
軒渠一笑,高歌野奄新唱,勸些兒。
人聽村歌,一霎時,好娛戲。
休笑顛狂,也是大奇。
能趕氣悶憂悲。
自然沈醉。
客都去後,睡齁齁地。
一枕華胥驚又起。
曉雞啼。
重起著衣。
心火燒臍。
龍行虎馳。
依前囉囉喱喱。
從頭到尾今如此。
若唱此曲沒休時。
保取長年到期頤。

yě sǒu zuì hūn mí 。
tàn shì jiān , guāng yīn bēn zǒu rú chí 。
féng zhè xián shí 。
hū xún cǔn , yī shēng lǐ shì dū fēi 。
cóng tóu dào wěi 。
dū gǎi liǎo , zhòng lì gēn jī 。
zhěn shàng pī yī 。
hún wú mèi 。
shí shí mó suō xíng qì 。
cái shuì qǐ 。
bì hù fēi 。
ruò yī zhù qīng xiāng , yān qì fēi fēi 。
mó bài gēng guī yī 。
míng xīn zuò , kàn jīng niàn fó xíng chí 。
xiāo chú huì è , guāng sǎ sǎ , chán lǜ wēi yí 。
fó lì cí bēi 。
yuàn jīn shì 。
yǒng méi yuān zhài xiāng suí 。
shí jiāng cán kuì 。
cái fàn liǎo , yī zhěn chá xiāng měi 。
chí chí rì cháng , mì bàn xiāng duì wéi qí 。
ān pái shì zǐ 。
xiāng wàng xiāng kuī 。
bì xīn jī 。
shū yíng chéng bài , què sì rén jū shì 。
tiào tuō qù , huàn fāng mào zhàng lí 。
wéi bàn lǚ , xiǎo qiáo nà biān yī yǎn ér 。
dēng gāo wàng yuǎn shū qíng sī 。
tàn wù róng wù kū , jié huàn shí yí 。
chūn dào yuán zhōng , jiàn hán méi tóng chūn xuě luàn fēi 。
lěng yàn bīng jī 。
xū yú lǐ xìng kāi biàn , yī rì fāng fēi 。
hé fēng tái dàng , liǎng àn xì liǔ niān jīn sī 。
qīng míng shí hòu , jǐng wù yóu sháo mèi 。
chūn shì tuì 。
tàn wàn hóng láng jí fēi mǎn dī 。
shuǐ píng chí 。
fēng dào juàn lián yī 。
hé huā yī wàng rú xiá qǐ 。
duì hǎo xiē jǐng wù , dí qù yán wēi 。
qiū jǐng qī qī 。
cháng kōng míng yuè zhèng yáng huī 。
jiān jiā àn , fú yún cè pàn zuò diào fán 。
zhèng guì huā xiāng pēn bí 。
huáng huā mǎn yǎn , fēng jìn shuāng zhuì 。
zuò hán lái tiān qì 。
qiū guāng lǎo , cǎo mù yī qí sì xǐ 。
dú xiū huáng jìng , qīng sōng lù , cán suì fāng zhī 。
rì jiāng xié , yuán lǐ huǎn xíng guī 。
tīng liú shuǐ 。
míng chuāng jìng jī 。
diào shù huī 。
dào miào chǔ , gǔ qū yōu xián yùn jiàn xī 。
xú xú dàn liǎo róng xīn yì 。
hū rán jīng qǐ 。
wài shí wén chē lǚ 。
gù rén lái xiāng duì 。
wèng fú yǐ 。
cǎo cǎo bēi pán dēng zhèng huī 。
lòu shēng chí 。
fú jiǎ fēi shāng , yán jiàn xī xī 。
xuān qú yī xiào , gāo gē yě yǎn xīn chàng , quàn xiē ér 。
rén tīng cūn gē , yī shà shí , hǎo yú xì 。
xiū xiào diān kuáng , yě shì dà qí 。
néng gǎn qì mèn yōu bēi 。
zì rán shěn zuì 。
kè dū qù hòu , shuì hōu hōu dì 。
yī zhěn huá xū jīng yòu qǐ 。
xiǎo jī tí 。
zhòng qǐ zhuó yī 。
xīn huǒ shāo qí 。
lóng xíng hǔ chí 。
yī qián luō luō lí lí 。
cóng tóu dào wěi jīn rú cǐ 。
ruò chàng cǐ qū méi xiū shí 。
bǎo qǔ cháng nián dào qī yí 。

鉴赏

(小提示:如果您想查询《野庵曲》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站