人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。
泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。
老僧已死成新塔,坏壁无由见旧题。
往日崎岖还记否,路长人困蹇驴嘶。
(往岁,马死于二陵,骑驴至渑池。

人生到處知何似,應似飛鴻踏雪泥。
泥上偶然留指爪,鴻飛那復計東西。
老僧已死成新塔,壞壁無由見舊題。
往日崎嶇還記否,路長人困蹇驢嘶。
(往歲,馬死於二陵,騎驢至澠池。

rén shēng dào chǔ zhī hé sì , yīng sì fēi hóng tà xuě ní 。
ní shàng ǒu rán liú zhǐ zhǎo , hóng fēi nà fù jì dōng xī 。
lǎo sēng yǐ sǐ chéng xīn tǎ , huài bì wú yóu jiàn jiù tí 。
wǎng rì qí qū huán jì fǒu , lù cháng rén kùn jiǎn lǘ sī 。
( wǎng suì , mǎ sǐ yú èr líng , qí lǘ zhì miǎn chí 。

鉴赏

这是一篇关于答谢的七律。

【注释】①子由:苏轼弟苏辙字子由。渑池:今河南渑池县。《和子由渑池怀旧》这首诗是和苏辙《怀渑池寄子瞻兄》而作。

②老僧:即指奉闲。

③据苏辙原诗自注:“昔与子瞻应举,过宿县中寺舍,题老僧奉闲之壁。”④蹇驴:跛脚的驴。苏轼自注:“往岁,马死于二陵(按即崤山,在渑池西),骑驴至渑池。”【背景】有一次苏轼和其弟苏辙(子由)路经池渑,路上马死了,两人骑着蹇驴到渑池一僧寺寄宿,并在寺壁上题诗。后来子由写了一首《渑池怀旧》的诗。东坡旧地重游,当初接待全心全意的老僧却已死,寺里替老僧盖了一座新塔,当年东坡兄弟题诗的庙壁也坏啦!再也见不到旧日的题诗啦,东坡百感交集而作《和子由渑池怀旧》,感慨人生在世如飞鸿。

【鉴赏一】1、在《和子由渑池怀旧》这首诗中,诗人苏轼也创造了流传至今且韵味深远的比喻。如:“人生到处知何似?应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指抓,鸿飞那复计东西?”此后,“雪泥鸿爪”成了惯用的成语。诗人苏轼把一个为了谋生而东奔西走的人比作一只南来北往的鸿雁,脚爪踏在雪泥之上,无非偶然留下指爪的痕迹,转眼它又飞走了;至于那留下的痕迹,它哪能记着啊,何况痕迹又是很快会消失的。这段形象生动、寄意深沉的带着哲理性的议论受到后人的欣赏、钦佩。

2、《和子由渑池怀旧》这首诗的后四句是应和弟弟诗中的怀旧之情。当年兄弟二人在渑池的僧寺中投宿题诗,现如今老和尚已死,只留下埋骨的新塔,当年的题诗亦因壁坏而踪迹全无,再也难觅。这既回答了弟弟原作的怀旧,也暗暗回应了“雪泥鸿爪”之意。可见,人生偶留痕迹,随时变灭,实属自然规律,无须过分怀念。作为兄长的苏轼重提往事:“往日崎岖还记否,路长人困蹇驴嘶。”这其中的潜台词是,从前我们经历了许多艰难困苦,如今彼此都中了进士,前途光明,同往日大不相同了。那些往事何必去怀念它,即使是怀念,也无非要鞭策自己奋发向前罢了。关切之情,激励之意溢于言表。

3、从《和子由渑池怀旧》这首诗中,我们看出了诗人苏轼早年积极的人生态度以及后来处在颠沛之中的乐观精神的底蕴。

【鉴赏二】《和子由渑池怀旧》这首诗首句使用设问和比喻的修辞手法,以怀旧为题材,抒写人生感慨,对于生命短暂与迁徙不定,有无常的感叹。诗歌把“人生到处”比作飞鸿踩踏雪泥。颔联表明了诗人苏轼面对飘忽不定的人生经历、不计较得失的达观态度。

颔联和了子由所怀的“旧”描写往日见过的老僧,同题诗的墙壁。尾联表达了诗人苏轼回想往日的艰难困苦,而今更应牢记兄弟情谊,共勉奋进了。

【鉴赏三】苏辙原诗的基调是怀旧,因为他十九岁时曾被任命为渑池县的主簿(由于考中进士,未到任),嘉佑元年和兄轼随父同往京城应试,又经过这里,有访僧留题之事。所以在诗里写道:“曾为县吏民知否?旧宿僧房壁共题。”他觉得,这些经历真是充满了偶然。如果说与渑池没有缘份,为何总是与它发生关联?如果说与渑池有缘份,为何又无法驻足时间稍长些?这就是苏辙诗中的感慨。而由这些感慨,苏轼更进一步对人生发表了一段议论。这就是诗的前四句。在苏轼看来,不仅具体的生活行无定踪,整个人生也充满了不可知,就像鸿雁在飞行过程中,偶一驻足雪上,留下印迹,而鸿飞雪化,一切又都不复存在。那么,在冥冥中到底有没有一种力量在支配着这种行为呢?如果说,人生是由无数个坐标点所组成的,那么,这些坐标点有没有规律可循?青年苏轼对人生发出了这样的疑问和感喟。但是,人生有着不可知性,并不意味着人生是盲目的;过去的东西虽已消逝,但并不意味着它不曾存在。就拿崤山道上,骑着蹇驴,在艰难崎岖的山路上颠簸的经历来说,岂不就是一种历练,一种经验,一种人生的财富?所以,人生虽然无常,但不应该放弃努力;事物虽多具有偶然性,但不应该放弃对必然性的寻求。事实上,若不经过一番艰难困苦,又怎能考取进士,实现抱负呢?这就是苏轼:既深究人生底蕴,又充满乐观向上,他的整个人生观在此得到了缩微的展示。

《和子由渑池怀旧》这首诗的理趣主要体现在前四句上,“雪泥鸿爪”也作为一个成语被后世广泛传诵。但从写作手法上来看,也颇有特色。纪昀曾评道:“前四句单行入律,唐人旧格;而意境恣逸,则东坡之本色。”所谓“唐人旧格”,大致上指崔颢《黄鹤楼》:“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。……”作为七律,三、四两句本该对仗,此却一意直下,不作讲求。苏轼的“泥上”二句,也可算是对仗,但其文意承上直说,本身也带有承接关系,所以是“单行入律”。“意境恣逸”的意思,就是不仅字面上飘逸,行文中有气势,而且内涵丰富,耐人寻味,不求工而自工。这正是苏轼的“本色”。

【鉴赏四】《和子由渑池怀旧》这首诗是写诗人苏轼对往事的眷念。用“雪泥鸿爪”来比喻人无意中留下的踪迹,就如飞鸿在雪地上踏出爪印一样。如老僧新塔,坏壁旧题,都是泥上爪印而已,感叹人生无定,但是往日的坎坷遭遇,仍然留在人们记忆中,心上的爪痕是难以磨灭的。全诗比喻新奇,属对工巧,写出了对生活的无限深情。

(小提示:如果您想查询《和子由渑池怀旧》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站

全字解析
在线新华字典 »