白发三朝旧,青山一布衾。
封章留帝所,德泽在人心。
未起讴吟切,来归顾托深。
杨公不久住,天意定难忱。
决策传贤际,危言变法初。
纷纷看往事,一一验遗书。
富贵终何有,清贫只自如。
西州不忍过,行哭便回车。
区区非为己,恳恳欲忘生。
力尽心终在,身亡势亦成。
遗民抛剑戟,故老半公卿。
魏丙生前友,俱传汉相名。
少年真狷浅,射策本粗疏。
欲广忠言地,先收众弃余。
流离见更化,邂逅捧除书。
赵孟终知厥,他人恐骂予。

白發三朝舊,青山一布衾。
封章留帝所,德澤在人心。
未起謳吟切,來歸顧托深。
楊公不久住,天意定難忱。
決策傳賢際,危言變法初。
紛紛看往事,一一驗遺書。
富貴終何有,清貧隻自如。
西州不忍過,行哭便回車。
區區非為己,懇懇欲忘生。
力盡心終在,身亡勢亦成。
遺民拋劍戟,故老半公卿。
魏丙生前友,俱傳漢相名。
少年真狷淺,射策本粗疏。
欲廣忠言地,先收眾棄余。
流離見更化,邂逅捧除書。
趙孟終知厥,他人恐罵予。

bái fā sān zhāo jiù , qīng shān yī bù qīn 。
fēng zhāng liú dì suǒ , dé zé zài rén xīn 。
wèi qǐ ōu yín qiē , lái guī gù tuō shēn 。
yáng gōng bù jiǔ zhù , tiān yì dìng nán chén 。
jué cè chuán xián jì , wēi yán biàn fǎ chū 。
fēn fēn kàn wǎng shì , yī yī yàn yí shū 。
fù guì zhōng hé yǒu , qīng pín zhī zì rú 。
xī zhōu bù rěn guò , xíng kū biàn huí chē 。
qū qū fēi wéi jǐ , kěn kěn yù wàng shēng 。
lì jìn xīn zhōng zài , shēn wáng shì yì chéng 。
yí mín pāo jiàn jǐ , gù lǎo bàn gōng qīng 。
wèi bǐng shēng qián yǒu , jù chuán hàn xiāng míng 。
shǎo nián zhēn juàn qiǎn , shè cè běn cū shū 。
yù guǎng zhōng yán dì , xiān shōu zhòng qì yú 。
liú lí jiàn gēng huà , xiè hòu pěng chú shū 。
zhào mèng zhōng zhī jué , tā rén kǒng mà yú 。

鉴赏

(小提示:如果您想查询《司马温公挽词四首》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站