离别一何久,七度过中秋。
去年东武今夕,明月不胜愁。
岂意彭城山下,同泛清河古汴,船上载凉州。
鼓吹助清赏,鸿雁起汀洲。
坐中客,翠羽帔,紫绮裘。
素娥无赖,西去曾不为人留。
今夜清尊对客,明夜孤帆水驿,依旧照离忧。
但恐同王粲,相对永登楼。

離別一何久,七度過中秋。
去年東武今夕,明月不勝愁。
豈意彭城山下,同泛清河古汴,船上載涼州。
鼓吹助清賞,鴻雁起汀洲。
坐中客,翠羽帔,紫綺裘。
素娥無賴,西去曾不為人留。
今夜清尊對客,明夜孤帆水驛,依舊照離憂。
但恐同王粲,相對永登樓。

lí bié yī hé jiǔ , qī dù guò zhōng qiū 。
qù nián dōng wǔ jīn xī , míng yuè bù shèng chóu 。
qǐ yì péng chéng shān xià , tóng fàn qīng hé gǔ biàn , chuán shàng zài liáng zhōu 。
gǔ chuī zhù qīng shǎng , hóng yàn qǐ tīng zhōu 。
zuò zhōng kè , cuì yǔ pèi , zǐ qǐ qiú 。
sù é wú lài , xī qù zēng bù wéi rén liú 。
jīn yè qīng zūn duì kè , míng yè gū fān shuǐ yì , yī jiù zhào lí yōu 。
dàn kǒng tóng wáng càn , xiāng duì yǒng dēng lóu 。

鉴赏

(小提示:如果您想查询《水调歌头》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站