燕丹善养士,志在报强嬴。
招集百夫良,岁暮得荆卿。
君子死知己,提剑出燕京。
素骥鸣广陌,慷慨送我行。
雄髮指危冠,猛气冲长缨。
饮饯易水上,四座列群英。
渐离击悲筑,宋意唱高声。
萧萧哀风逝,澹澹寒波生。
商音更流涕,羽奏壮士惊。
心知去不归,且有後世名。
登车何时顾,飞盖入秦庭。
凌厉越万里,逶迤过千城。
图穷事自至,豪主正怔营。
惜哉剑术疏,奇功遂不成!
其人虽已殁,千载有馀情。

燕丹善養士,誌在報強嬴。
招集百夫良,歲暮得荊卿。
君子死知己,提劍出燕京。
素驥鳴廣陌,慷慨送我行。
雄髮指危冠,猛氣沖長纓。
飲餞易水上,四座列群英。
漸離擊悲築,宋意唱高聲。
蕭蕭哀風逝,淡淡寒波生。
商音更流涕,羽奏壯士驚。
心知去不歸,且有後世名。
登車何時顧,飛蓋入秦庭。
淩厲越萬裏,逶迤過千城。
圖窮事自至,豪主正怔營。
惜哉劍術疏,奇功遂不成!
其人雖已歿,千載有餘情。

yàn dān shàn yǎng shì , zhì zài bào qiáng yíng 。
zhāo jí bǎi fū liáng , suì mù dé jīng qīng 。
jūn zǐ sǐ zhī jǐ , tí jiàn chū yàn jīng 。
sù jì míng guǎng mò , kāng kǎi sòng wǒ xíng 。
xióng fà zhǐ wēi guān , měng qì chōng cháng yīng 。
yǐn jiàn yì shuǐ shàng , sì zuò liè qún yīng 。
jiàn lí jī bēi zhù , sòng yì chàng gāo shēng 。
xiāo xiāo āi fēng shì , dàn dàn hán bō shēng 。
shāng yīn gēng liú tì , yǔ zòu zhuàng shì jīng 。
xīn zhī qù bù guī , qiě yǒu hòu shì míng 。
dēng chē hé shí gù , fēi gài rù qín tíng 。
líng lì yuè wàn lǐ , wēi yǐ guò qiān chéng 。
tú qióng shì zì zhì , háo zhǔ zhèng zhēng yíng 。
xī zāi jiàn shù shū , qí gōng suì bù chéng !
qí rén suī yǐ mò , qiān zài yǒu yú qíng 。

鉴赏

(小提示:如果您想查询《咏荆轲》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站