一回首西陲势渺茫,东迁种族几星霜?
何当踏破双芒屐,却向昆仑望故乡。
二两条云岭摩天出,九曲黄河绕地回。
自是当年游牧地,有人曾号伏羲来。
三及及生存起竞争,流传神话使人惊。
铜头铁额今安在?
始信轩皇苦用兵。
四澶漫江淮万里春,九黎才格又苗民。
即今腿髻穷山里,此是江南旧主人。
五二帝精魂死不孤,嵇山陵庙似苍梧。
耄年未罢征苗旅,神武如斯旷代无。
六铜刀岁岁战东欧,石弩年年出挹娄。
毕竟中原开化早,已闻昉铁贡梁州。
七谁向钧天听乐过,秦中自古鬼神多。
即今诅楚文犹在,才告巫咸又亚驼。
八春秋谜语苦难诠,历史开山数腐迁。
前后固应无此文,一书上下两千年。
九汉作昆池始见煤,当年赀力信雄哉。
于今莫笑胡僧妄,本是洪荒劫后灰。
十挥戈大启汉山河,武帝雄才世讵多。
轻骑今朝绝大漠,楼川明日下洋河。
十一惠光东照日炎炎,河陇降王正款边。
不是金人先入汉,永平谁证梦中缘。
十二西域纵横尽百城,张陈远略逊甘英。
千秋壮观君知否?
黑海东头望大秦。
十三三方并帝古未有,两贤向厄我所闻。
何来洒落樽前语:天下英雄惟使君。
十四北临洛水拜陵园,奉表迁都大义存。
纵使暮年终作贼,江东那更有桓温。
十五江南天子皆词客,河北诸王尽将才。
乍歌乐府兰陵曲,又见湘东玉轴灰。
十六晋阳蜿蜿起飞龙,北面倾心事犬戎。
亲出渭桥擒诘利,文皇端不愧英雄。
十七南海商船来大食,西京袄寺建波斯。
远人尽有如归乐,知是唐家全盛时。
十八五国风光惨不支,崖山波浪浩无牙。
当年国势凌迟甚,争怪诸贤唱攘夷。
十九黑水金山启伯图,长驱远摭世间无。
至今碧眼黄须客,犹自惊魂说拔都。
二十东海人奴盖世雄,卷舒八道势如风。
碧蹄倘得擒渠反,大壑何由起蜇龙。

一回首西陲勢渺茫,東遷種族幾星霜?
何當踏破雙芒屐,卻向昆侖望故鄉。
二兩條雲嶺摩天出,九曲黃河繞地回。
自是當年遊牧地,有人曾號伏羲來。
三及及生存起競爭,流傳神話使人驚。
銅頭鐵額今安在?
始信軒皇苦用兵。
四澶漫江淮萬裏春,九黎才格又苗民。
即今腿髻窮山裏,此是江南舊主人。
五二帝精魂死不孤,嵇山陵廟似蒼梧。
耄年未罷征苗旅,神武如斯曠代無。
六銅刀歲歲戰東歐,石弩年年出挹婁。
畢竟中原開化早,已聞昉鐵貢梁州。
七誰向鈞天聽樂過,秦中自古鬼神多。
即今詛楚文猶在,才告巫鹹又亞駝。
八春秋謎語苦難詮,歷史開山數腐遷。
前後固應無此文,一書上下兩千年。
九漢作昆池始見煤,當年貲力信雄哉。
於今莫笑胡僧妄,本是洪荒劫後灰。
十揮戈大啟漢山河,武帝雄才世詎多。
輕騎今朝絕大漠,樓川明日下洋河。
十一惠光東照日炎炎,河隴降王正款邊。
不是金人先入漢,永平誰證夢中緣。
十二西域縱橫盡百城,張陳遠略遜甘英。
千秋壯觀君知否?
黑海東頭望大秦。
十三三方並帝古未有,兩賢向厄我所聞。
何來灑落樽前語:天下英雄惟使君。
十四北臨洛水拜陵園,奉表遷都大義存。
縱使暮年終作賊,江東那更有桓溫。
十五江南天子皆詞客,河北諸王盡將才。
乍歌樂府蘭陵曲,又見湘東玉軸灰。
十六晉陽蜿蜿起飛龍,北面傾心事犬戎。
親出渭橋擒詰利,文皇端不愧英雄。
十七南海商船來大食,西京襖寺建波斯。
遠人盡有如歸樂,知是唐家全盛時。
十八五國風光慘不支,崖山波浪浩無牙。
當年國勢淩遲甚,爭怪諸賢唱攘夷。
十九黑水金山啟伯圖,長驅遠摭世間無。
至今碧眼黃須客,猶自驚魂說拔都。
二十東海人奴蓋世雄,卷舒八道勢如風。
碧蹄倘得擒渠反,大壑何由起蜇龍。

yī huí shǒu xī chuí shì miǎo máng , dōng qiān zhǒng zú jī xīng shuāng ?
hé dāng tà pò shuāng máng jī , què xiàng kūn lún wàng gù xiāng 。
èr liǎng tiáo yún lǐng mó tiān chū , jiǔ qū huáng hé rào dì huí 。
zì shì dāng nián yóu mù dì , yǒu rén zēng hào fú xī lái 。
sān jí jí shēng cún qǐ jìng zhēng , liú chuán shén huà shǐ rén jīng 。
tóng tóu tiě é jīn ān zài ?
shǐ xìn xuān huáng kǔ yòng bīng 。
sì chán màn jiāng huái wàn lǐ chūn , jiǔ lí cái gé yòu miáo mín 。
jí jīn tuǐ jì qióng shān lǐ , cǐ shì jiāng nán jiù zhǔ rén 。
wǔ èr dì jīng hún sǐ bù gū , jí shān líng miào sì cāng wú 。
mào nián wèi bà zhēng miáo lǚ , shén wǔ rú sī kuàng dài wú 。
liù tóng dāo suì suì zhàn dōng ōu , shí nǔ nián nián chū yì lóu 。
bì jìng zhōng yuán kāi huà zǎo , yǐ wén fǎng tiě gòng liáng zhōu 。
qī shuí xiàng jūn tiān tīng lè guò , qín zhōng zì gǔ guǐ shén duō 。
jí jīn zǔ chǔ wén yóu zài , cái gào wū xián yòu yà tuó 。
bā chūn qiū mí yǔ kǔ nán quán , lì shǐ kāi shān shù fǔ qiān 。
qián hòu gù yīng wú cǐ wén , yī shū shàng xià liǎng qiān nián 。
jiǔ hàn zuò kūn chí shǐ jiàn méi , dāng nián zī lì xìn xióng zāi 。
yú jīn mò xiào hú sēng wàng , běn shì hóng huāng jié hòu huī 。
shí huī gē dà qǐ hàn shān hé , wǔ dì xióng cái shì jù duō 。
qīng qí jīn zhāo jué dà mò , lóu chuān míng rì xià yáng hé 。
shí yī huì guāng dōng zhào rì yán yán , hé lǒng jiàng wáng zhèng kuǎn biān 。
bù shì jīn rén xiān rù hàn , yǒng píng shuí zhèng mèng zhōng yuán 。
shí èr xī yù zòng héng jìn bǎi chéng , zhāng chén yuǎn l<è xùn gān yīng 。
qiān qiū zhuàng guān jūn zhī fǒu ?
hēi hǎi dōng tóu wàng dà qín 。
shí sān sān fāng bìng dì gǔ wèi yǒu , liǎng xián xiàng è wǒ suǒ wén 。
hé lái sǎ luò zūn qián yǔ : tiān xià yīng xióng wéi shǐ jūn 。
shí sì běi lín luò shuǐ bài líng yuán , fèng biǎo qiān dū dà yì cún 。
zòng shǐ mù nián zhōng zuò zéi , jiāng dōng nà gēng yǒu huán wēn 。
shí wǔ jiāng nán tiān zǐ jiē cí kè , hé běi zhū wáng jìn jiāng cái 。
zhà gē lè fǔ lán líng qū , yòu jiàn xiāng dōng yù zhóu huī 。
shí liù jìn yáng wān wān qǐ fēi lóng , běi miàn qīng xīn shì quǎn róng 。
qīn chū wèi qiáo qín jié lì , wén huáng duān bù kuì yīng xióng 。
shí qī nán hǎi shāng chuán lái dà shí , xī jīng ǎo sì jiàn bō sī 。
yuǎn rén jìn yǒu rú guī lè , zhī shì táng jiā quán shèng shí 。
shí bā wǔ guó fēng guāng cǎn bù zhī , yá shān bō làng hào wú yá 。
dāng nián guó shì líng chí shèn , zhēng guài zhū xián chàng rǎng yí 。
shí jiǔ hēi shuǐ jīn shān qǐ bó tú , cháng qū yuǎn zhí shì jiān wú 。
zhì jīn bì yǎn huáng xū kè , yóu zì jīng hún shuō bá dū 。
èr shí dōng hǎi rén nú gài shì xióng , juàn shū bā dào shì rú fēng 。
bì tí tǎng dé qín qú fǎn , dà hè hé yóu qǐ zhé lóng 。

鉴赏

(小提示:如果您想查询《读史二十首》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站