新占原头地,本无山可归。
荒藤生叶晚,老杏著花稀。
厨舍近泥灶,家人初饱薇。
弟兄今四散,何日更相依。
一家榆柳新,四面远无邻。
人少愁闻病,庄孤幸得贫。
耕牛长愿饱,樵仆每怜勤。
终日忧衣食,何由脱此身。
长安无旧识,百里是天涯。
寂寞思逢客,荒凉喜见花。
访僧求贱药,将马中豪家。
乍得新蔬菜,朝盘忽觉奢。
鸡鸣村舍遥,花发亦萧条。
野竹初生笋,溪田未得苗。
家贫僮仆瘦,春冷菜蔬焦。
甘分长如此,无名在圣朝。
春来梨枣尽,啼哭小儿饥。
邻富鸡常去,庄贫客渐稀。
借牛耕地晚,卖树纳钱迟。
墙下当官路,依山补竹篱。
自扫一间房,唯铺独卧床。
野羹溪菜滑,山纸水苔香。
陈药初和白,新经未入黄。
近来心力少,休读养生方。
拟作读经人,空房置净巾。
锁茶藤箧密,曝药竹床新。
老病应随业,因缘不离身。
焚香向居士,无计出诸尘。
移家近住村,贫苦自安存。
细问梨果植,远求花药根。
倩人开废井,趁犊入新园。
长爱当山立,黄昏不闭门。
和暖绕林行,新贫足喜声。
扫渠忧竹旱,浇地引兰生。
山客凭栽树,家僮使入城。
门前粉壁上,书著县官名。
住处钟鼓外,免争当路桥。
身闲时却困,儿病可来娇。
鸡睡日阳暖,蜂狂花艳烧。
长安足门户,叠叠看登朝。
近来年纪到,世事总无心。
古碣凭人拓,闲诗任客吟。
送经还野苑,移石入幽林。
谷口春风恶,梨花盖地深。
懒更学诸馀,林中扫地居。
腻衣穿不洗,白发短慵梳。
苦相常多泪,劳生自悟虚。
闲行人事绝,亲故亦无书。
住处去山近,傍园麋鹿行。
野桑穿井长,荒竹过墙生。
新识邻里面,未谙村社情。
石田无力及,贱赁与人耕。

新占原頭地,本無山可歸。
荒藤生葉晚,老杏著花稀。
廚舍近泥竈,家人初飽薇。
弟兄今四散,何日更相依。
一家榆柳新,四面遠無鄰。
人少愁聞病,莊孤幸得貧。
耕牛長願飽,樵仆每憐勤。
終日憂衣食,何由脫此身。
長安無舊識,百裏是天涯。
寂寞思逢客,荒涼喜見花。
訪僧求賤藥,將馬中豪家。
乍得新蔬菜,朝盤忽覺奢。
雞鳴村舍遙,花發亦蕭條。
野竹初生筍,溪田未得苗。
家貧僮仆瘦,春冷菜蔬焦。
甘分長如此,無名在聖朝。
春來梨棗盡,啼哭小兒饑。
鄰富雞常去,莊貧客漸稀。
借牛耕地晚,賣樹納錢遲。
墻下當官路,依山補竹籬。
自掃一間房,唯鋪獨臥床。
野羹溪菜滑,山紙水苔香。
陳藥初和白,新經未入黃。
近來心力少,休讀養生方。
擬作讀經人,空房置凈巾。
鎖茶藤篋密,曝藥竹床新。
老病應隨業,因緣不離身。
焚香向居士,無計出諸塵。
移家近住村,貧苦自安存。
細問梨果植,遠求花藥根。
倩人開廢井,趁犢入新園。
長愛當山立,黃昏不閉門。
和暖繞林行,新貧足喜聲。
掃渠憂竹旱,澆地引蘭生。
山客憑栽樹,家僮使入城。
門前粉壁上,書著縣官名。
住處鐘鼓外,免爭當路橋。
身閑時卻困,兒病可來嬌。
雞睡日陽暖,蜂狂花艷燒。
長安足門戶,疊疊看登朝。
近來年紀到,世事總無心。
古碣憑人拓,閑詩任客吟。
送經還野苑,移石入幽林。
谷口春風惡,梨花蓋地深。
懶更學諸餘,林中掃地居。
膩衣穿不洗,白發短慵梳。
苦相常多淚,勞生自悟虛。
閑行人事絕,親故亦無書。
住處去山近,傍園麋鹿行。
野桑穿井長,荒竹過墻生。
新識鄰裏面,未諳村社情。
石田無力及,賤賃與人耕。

xīn zhān yuán tóu dì , běn wú shān kě guī 。
huāng téng shēng yè wǎn , lǎo xìng zhù huā xī 。
chú shè jìn ní zào , jiā rén chū bǎo wēi 。
dì xiōng jīn sì sàn , hé rì gēng xiāng yī 。
yī jiā yú liǔ xīn , sì miàn yuǎn wú lín 。
rén shǎo chóu wén bìng , zhuāng gū xìng dé pín 。
gēng niú cháng yuàn bǎo , qiáo pū měi lián qín 。
zhōng rì yōu yī shí , hé yóu tuō cǐ shēn 。
cháng ān wú jiù shí , bǎi lǐ shì tiān yá 。
jì mò sī féng kè , huāng liáng xǐ jiàn huā 。
fǎng sēng qiú jiàn yào , jiāng mǎ zhōng háo jiā 。
zhà dé xīn shū cài , zhāo pán hū jué shē 。
jī míng cūn shè yáo , huā fā yì xiāo tiáo 。
yě zhú chū shēng sǔn , xī tián wèi dé miáo 。
jiā pín tóng pū shòu , chūn lěng cài shū jiāo 。
gān fēn cháng rú cǐ , wú míng zài shèng zhāo 。
chūn lái lí zǎo jìn , tí kū xiǎo ér jī 。
lín fù jī cháng qù , zhuāng pín kè jiàn xī 。
jiè niú gēng dì wǎn , mài shù nà qián chí 。
qiáng xià dāng guān lù , yī shān bǔ zhú lí 。
zì sǎo yī jiān fáng , wéi pū dú wò chuáng 。
yě gēng xī cài huá , shān zhǐ shuǐ tái xiāng 。
chén yào chū hé bái , xīn jīng wèi rù huáng 。
jìn lái xīn lì shǎo , xiū dú yǎng shēng fāng 。
nǐ zuò dú jīng rén , kōng fáng zhì jìng jīn 。
suǒ chá téng qiè mì , pù yào zhú chuáng xīn 。
lǎo bìng yīng suí yè , yīn yuán bù lí shēn 。
fén xiāng xiàng jū shì , wú jì chū zhū chén 。
yí jiā jìn zhù cūn , pín kǔ zì ān cún 。
xì wèn lí guǒ zhí , yuǎn qiú huā yào gēn 。
qiàn rén kāi fèi jǐng , chèn dú rù xīn yuán 。
cháng ài dāng shān lì , huáng hūn bù bì mén 。
hé nuǎn rào lín xíng , xīn pín zú xǐ shēng 。
sǎo qú yōu zhú hàn , jiāo dì yǐn lán shēng 。
shān kè píng zāi shù , jiā tóng shǐ rù chéng 。
mén qián fěn bì shàng , shū zhù xiàn guān míng 。
zhù chǔ zhōng gǔ wài , miǎn zhēng dāng lù qiáo 。
shēn xián shí què kùn , ér bìng kě lái jiāo 。
jī shuì rì yáng nuǎn , fēng kuáng huā yàn shāo 。
cháng ān zú mén hù , dié dié kàn dēng zhāo 。
jìn lái nián jì dào , shì shì zǒng wú xīn 。
gǔ jié píng rén tuò , xián shī rèn kè yín 。
sòng jīng huán yě yuàn , yí shí rù yōu lín 。
gǔ kǒu chūn fēng è , lí huā gài dì shēn 。
lǎn gēng xué zhū yú , lín zhōng sǎo dì jū 。
nì yī chuān bù xǐ , bái fā duǎn yōng shū 。
kǔ xiāng cháng duō lèi , láo shēng zì wù xū 。
xián xíng rén shì jué , qīn gù yì wú shū 。
zhù chǔ qù shān jìn , bàng yuán mí lù xíng 。
yě sāng chuān jǐng cháng , huāng zhú guò qiáng shēng 。
xīn shí lín lǐ miàn , wèi ān cūn shè qíng 。
shí tián wú lì jí , jiàn lìn yǔ rén gēng 。

鉴赏

王建(唐)的《原上新居十三首》选自全唐诗:卷299_24。

(小提示:如果您想查询《原上新居十三首》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站