昔年曾踏西湖路,巢居阁上春无数。
雪晴月白影精神,玛瑙坡前第三树。
虬枝屈夷交碧苔,疏花暖送珍珠胎。
初疑群仙下寥廓,琼珰玉佩行瑶台。
又疑幽人在空谷,满面清霜□华绿。
迎风冷笑桃杏花,红绿纷纷太□俗。
今年来看秦淮水,路隔西湖一千里。
草堂上是白云窝,夜半松风唤子起。
青山隔世无游尘,云根粉壁光如银。
长啸一声月入户,孤山处士来相亲。
江南梅花自有主,休问当年何水部。
山僧对我默无语,柏子无风堕青雨。

昔年曾踏西湖路,巢居閣上春無數。
雪晴月白影精神,瑪瑙坡前第三樹。
虬枝屈夷交碧苔,疏花暖送珍珠胎。
初疑群仙下寥廓,瓊珰玉佩行瑤臺。
又疑幽人在空谷,滿面清霜□華綠。
迎風冷笑桃杏花,紅綠紛紛太□俗。
今年來看秦淮水,路隔西湖一千裏。
草堂上是白雲窩,夜半松風喚子起。
青山隔世無遊塵,雲根粉壁光如銀。
長嘯一聲月入戶,孤山處士來相親。
江南梅花自有主,休問當年何水部。
山僧對我默無語,柏子無風墮青雨。

xī nián zēng tà xī hú lù , cháo jū gé shàng chūn wú shù 。
xuě qíng yuè bái yǐng jīng shén , mǎ nǎo pō qián dì sān shù 。
qiú zhī qū yí jiāo bì tái , shū huā nuǎn sòng zhēn zhū tāi 。
chū yí qún xiān xià liáo kuò , qióng dāng yù pèi xíng yáo tái 。
yòu yí yōu rén zài kōng gǔ , mǎn miàn qīng shuāng huá lǜ 。
yíng fēng lěng xiào táo xìng huā , hóng lǜ fēn fēn tài sú 。
jīn nián lái kàn qín huái shuǐ , lù gé xī hú yī qiān lǐ 。
cǎo táng shàng shì bái yún wō , yè bàn sōng fēng huàn zǐ qǐ 。
qīng shān gé shì wú yóu chén , yún gēn fěn bì guāng rú yín 。
cháng xiào yī shēng yuè rù hù , gū shān chǔ shì lái xiāng qīn 。
jiāng nán méi huā zì yǒu zhǔ , xiū wèn dāng nián hé shuǐ bù 。
shān sēng duì wǒ mò wú yǔ , bǎi zǐ wú fēng duò qīng yǔ 。

鉴赏

(小提示:如果您想查询《梅花 其四》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站