君抱碧海珠,我怀蓝田玉。
各称希代宝,万里遥相烛。
长卿慕蔺久,子猷意已深。
平生风云人,暗合江海心。
去秋忽乘兴,命驾来东土。
谪仙游梁园,爱子在邹鲁。
二处一不见,拂衣向江东。
五两挂海月,扁舟随长风。
南游吴越遍,高揖二千石。
雪上天台山,春逢翰林伯。
宣父敬项橐,林宗重黄生。
一长复一少,相看如弟兄。
惕然意不尽,更逐西南去。
同舟入秦淮,建业龙盘处。
楚歌对吴酒,借问承恩初。
宫买长门赋,天迎驷马车。
才高世难容,道废可推命。
安石重携妓,子房空谢病。
金陵百万户,六代帝王都。
虎石据西江,钟山临北湖。
二山信为美,王屋人相待。
应为歧路多,不知岁寒在。
君游早晚还,勿久风尘间。
此别未远别,秋期到仙山。

君抱碧海珠,我懷藍田玉。
各稱希代寶,萬裏遙相燭。
長卿慕藺久,子猷意已深。
平生風雲人,暗合江海心。
去秋忽乘興,命駕來東土。
謫仙遊梁園,愛子在鄒魯。
二處一不見,拂衣向江東。
五兩掛海月,扁舟隨長風。
南遊吳越遍,高揖二千石。
雪上天臺山,春逢翰林伯。
宣父敬項橐,林宗重黃生。
一長復一少,相看如弟兄。
惕然意不盡,更逐西南去。
同舟入秦淮,建業龍盤處。
楚歌對吳酒,借問承恩初。
宮買長門賦,天迎駟馬車。
才高世難容,道廢可推命。
安石重攜妓,子房空謝病。
金陵百萬戶,六代帝王都。
虎石據西江,鐘山臨北湖。
二山信為美,王屋人相待。
應為歧路多,不知歲寒在。
君遊早晚還,勿久風塵間。
此別未遠別,秋期到仙山。

jūn bào bì hǎi zhū , wǒ huái lán tián yù 。
gè chēng xī dài bǎo , wàn lǐ yáo xiāng zhú 。
cháng qīng mù lìn jiǔ , zǐ yóu yì yǐ shēn 。
píng shēng fēng yún rén , àn hé jiāng hǎi xīn 。
qù qiū hū chéng xīng , mìng jià lái dōng tǔ 。
zhé xiān yóu liáng yuán , ài zǐ zài zōu lǔ 。
èr chǔ yī bù jiàn , fú yī xiàng jiāng dōng 。
wǔ liǎng guà hǎi yuè , biǎn zhōu suí cháng fēng 。
nán yóu wú yuè biàn , gāo yī èr qiān shí 。
xuě shàng tiān tái shān , chūn féng hàn lín bó 。
xuān fù jìng xiàng tuó , lín zōng zhòng huáng shēng 。
yī cháng fù yī shǎo , xiāng kàn rú dì xiōng 。
tì rán yì bù jìn , gēng zhú xī nán qù 。
tóng zhōu rù qín huái , jiàn yè lóng pán chǔ 。
chǔ gē duì wú jiǔ , jiè wèn chéng ēn chū 。
gōng mǎi cháng mén fù , tiān yíng sì mǎ chē 。
cái gāo shì nán róng , dào fèi kě tuī mìng 。
ān shí zhòng xié jì , zǐ fáng kōng xiè bìng 。
jīn líng bǎi wàn hù , liù dài dì wáng dū 。
hǔ shí jù xī jiāng , zhōng shān lín běi hú 。
èr shān xìn wéi měi , wáng wū rén xiāng dài 。
yīng wéi qí lù duō , bù zhī suì hán zài 。
jūn yóu zǎo wǎn huán , wù jiǔ fēng chén jiān 。
cǐ bié wèi yuǎn bié , qiū qī dào xiān shān 。

鉴赏

魏万(唐)的《金陵酬李翰林谪仙子》选自全唐诗:卷261_4。

(小提示:如果您想查询《金陵酬李翰林谪仙子》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站