水天空阔,恨东风,不借世间英物。
蜀鸟吴花残照里,忍见荒城颓壁。
铜雀春清,金人秋泪,此恨凭谁雪?
堂堂剑气,斗牛空认奇杰。
那信江海余生,南行万里,属扁舟齐发。
正为鸥盟留醉眼,细看涛生云灭。
睨柱吞嬴,回旗走懿,千古冲冠发。
伴人无寐,秦淮应是孤月。

水天空闊,恨東風,不借世間英物。
蜀鳥吳花殘照裏,忍見荒城頹壁。
銅雀春清,金人秋淚,此恨憑誰雪?
堂堂劍氣,鬥牛空認奇傑。
那信江海余生,南行萬裏,屬扁舟齊發。
正為鷗盟留醉眼,細看濤生雲滅。
睨柱吞嬴,回旗走懿,千古沖冠發。
伴人無寐,秦淮應是孤月。

shuǐ tiān kōng kuò , hèn dōng fēng , bù jiè shì jiān yīng wù 。
shǔ niǎo wú huā cán zhào lǐ , rěn jiàn huāng chéng tuí bì 。
tóng què chūn qīng , jīn rén qiū lèi , cǐ hèn píng shuí xuě ?
táng táng jiàn qì , dǒu niú kōng rèn qí jié 。
nà xìn jiāng hǎi yú shēng , nán xíng wàn lǐ , shǔ biǎn zhōu qí fā 。
zhèng wéi ōu méng liú zuì yǎn , xì kàn tāo shēng yún miè 。
nì zhù tūn yíng , huí qí zǒu yì , qiān gǔ chōng guān fā 。
bàn rén wú mèi , qín huái yīng shì gū yuè 。

鉴赏

(小提示:如果您想查询《酹江月》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站