燕山五六月,气候苦不常。
积阴绵五旬,畏景淡无光。
天漏比西极,地湿等南方。
今何苦常雨,昔何苦常暘。
七月二日夜,天工为谁忙。
浮云黑如墨,飘风怒如狂。
滂沱至夜半,天地为低昂。
势如蛟龙出,平陆俄怀襄。
初疑倒巫峡,又似翻萧湘。
千门各已闭,仰视天茫茫。
但闻屋侧声,人力无支当。
嗟哉此圜土,占胜非高冈。
赭衣无容足,南房并北房。
北房水二尺,聚立唯东箱。
桎梏犹自可,凛然覆穹墙。
嘈嘈复杂杂,丞汗流成浆。
张目以待旦,沈沈漏何长。
南冠者为谁,独居沮洳场。
此夕水弥满,浮动八尺床。
壁老如欲压,守者殊皇皇。
我方鼾鼻睡,逍遥游帝乡。
百年一大梦,所历皆黄粱。
死生已勘破,身世如遗忘。
雄鸡叫东白,渐闻语场扬。
论言苦飘扬,形势犹仓黄。
起来立泥涂,一笑褰衣裳。
遗书宛在架,吾道终未亡。

燕山五六月,氣候苦不常。
積陰綿五旬,畏景淡無光。
天漏比西極,地濕等南方。
今何苦常雨,昔何苦常暘。
七月二日夜,天工為誰忙。
浮雲黑如墨,飄風怒如狂。
滂沱至夜半,天地為低昂。
勢如蛟龍出,平陸俄懷襄。
初疑倒巫峽,又似翻蕭湘。
千門各已閉,仰視天茫茫。
但聞屋側聲,人力無支當。
嗟哉此圜土,占勝非高岡。
赭衣無容足,南房並北房。
北房水二尺,聚立唯東箱。
桎梏猶自可,凜然覆穹墻。
嘈嘈復雜雜,丞汗流成漿。
張目以待旦,沈沈漏何長。
南冠者為誰,獨居沮洳場。
此夕水彌滿,浮動八尺床。
壁老如欲壓,守者殊皇皇。
我方鼾鼻睡,逍遙遊帝鄉。
百年一大夢,所歷皆黃粱。
死生已勘破,身世如遺忘。
雄雞叫東白,漸聞語場揚。
論言苦飄揚,形勢猶倉黃。
起來立泥塗,一笑褰衣裳。
遺書宛在架,吾道終未亡。

yàn shān wǔ liù yuè , qì hòu kǔ bù cháng 。
jī yīn mián wǔ xún , wèi jǐng dàn wú guāng 。
tiān lòu bǐ xī jí , dì shī děng nán fāng 。
jīn hé kǔ cháng yǔ , xī hé kǔ cháng yáng 。
qī yuè èr rì yè , tiān gōng wéi shuí máng 。
fú yún hēi rú mò , piāo fēng nù rú kuáng 。
pāng tuó zhì yè bàn , tiān dì wéi dī áng 。
shì rú jiāo lóng chū , píng lù é huái xiāng 。
chū yí dǎo wū xiá , yòu sì fān xiāo xiāng 。
qiān mén gè yǐ bì , yǎng shì tiān máng máng 。
dàn wén wū cè shēng , rén lì wú zhī dāng 。
jiē zāi cǐ huán tǔ , zhān shèng fēi gāo gāng 。
zhě yī wú róng zú , nán fáng bìng běi fáng 。
běi fáng shuǐ èr chǐ , jù lì wéi dōng xiāng 。
zhì gù yóu zì kě , lǐn rán fù qióng qiáng 。
cáo cáo fù zá zá , chéng hàn liú chéng jiāng 。
zhāng mù yǐ dài dàn , shěn shěn lòu hé cháng 。
nán guān zhě wéi shuí , dú jū jǔ rù cháng 。
cǐ xī shuǐ mí mǎn , fú dòng bā chǐ chuáng 。
bì lǎo rú yù yā , shǒu zhě shū huáng huáng 。
wǒ fāng hān bí shuì , xiāo yáo yóu dì xiāng 。
bǎi nián yī dà mèng , suǒ lì jiē huáng liáng 。
sǐ shēng yǐ kān pò , shēn shì rú yí wàng 。
xióng jī jiào dōng bái , jiàn wén yǔ cháng yáng 。
lùn yán kǔ piāo yáng , xíng shì yóu cāng huáng 。
qǐ lái lì ní tú , yī xiào qiān yī cháng 。
yí shū wǎn zài jià , wú dào zhōng wèi wáng 。

鉴赏

(小提示:如果您想查询《七月二日大雨歌》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站