率土皆王士。
安知全高尚。
东垄弃黍稷。
西游入卿相。
属逢利建始。
投分参末将。
尺寸功未施。
河山赏已谅。
摄官因时暇。
曳裾聊起望。
郁盘地势远。
参差百雉壮。
翠壁绛霄际。
丹楼青霞上。
夕池出濠渚。
朝云生叠嶂。
笼鸟易为恩。
屠羊无饰让。
泰阶端且平。
海水本无浪。
小臣何日归。
顿辔从闲放。

率土皆王士。
安知全高尚。
東壟棄黍稷。
西遊入卿相。
屬逢利建始。
投分參末將。
尺寸功未施。
河山賞已諒。
攝官因時暇。
曳裾聊起望。
郁盤地勢遠。
參差百雉壯。
翠壁絳霄際。
丹樓青霞上。
夕池出濠渚。
朝雲生疊嶂。
籠鳥易為恩。
屠羊無飾讓。
泰階端且平。
海水本無浪。
小臣何日歸。
頓轡從閑放。

shuài tǔ jiē wáng shì , ān zhī quán gāo shàng , dōng lǒng qì shǔ jì , xī yóu rù qīng xiāng , shǔ féng lì jiàn shǐ , tóu fēn cān mò jiāng , chǐ cùn gōng wèi shī , hé shān shǎng yǐ liàng , shè guān yīn shí xiá , yè jū liáo qǐ wàng , yù pán dì shì yuǎn , cān chà bǎi zhì zhuàng , cuì bì jiàng xiāo jì , dān lóu qīng xiá shàng , xī chí chū háo zhǔ , zhāo yún shēng dié zhàng , lóng niǎo yì wéi ēn , tú yáng wú shì ràng , tài jiē duān qiě píng , hǎi shuǐ běn wú làng , xiǎo chén hé rì guī , dùn pèi cóng xián fàng ,

鉴赏

(小提示:如果您想查询《直石头诗》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站