三月三日天清明,杨花绕江啼晓莺。
使君未出郡斋内,江上已闻齐和声。
使君出时皆有引,马前已被红旗阵。
两岸罗衣破鼻香,银钗照日如霜刃。
鼓声三下红旗开,两龙跃出浮水来。
擢影干波飞万剑,鼓声劈浪鸣千雷。
雷声冲急波相近,两龙望标目如瞬。
江上人呼霹雳声,竿头彩挂虹霓晕。
前船抢水已得标,后船失势空挥桡。
疮眉血首争不定,输岸一朋心似烧。
只将标示输赢赏,两岸十舟五来往。
须臾戏罢各东西,竟脱文身请书上。
吾今细观竞渡儿,何殊当路权相持。
不思得所各休去,会到摧舟折楫时。

三月三日天清明,楊花繞江啼曉鶯。
使君未出郡齋內,江上已聞齊和聲。
使君出時皆有引,馬前已被紅旗陣。
兩岸羅衣破鼻香,銀釵照日如霜刃。
鼓聲三下紅旗開,兩龍躍出浮水來。
擢影幹波飛萬劍,鼓聲劈浪鳴千雷。
雷聲沖急波相近,兩龍望標目如瞬。
江上人呼霹靂聲,竿頭彩掛虹霓暈。
前船搶水已得標,後船失勢空揮橈。
瘡眉血首爭不定,輸岸一朋心似燒。
隻將標示輸贏賞,兩岸十舟五來往。
須臾戲罷各東西,竟脫文身請書上。
吾今細觀競渡兒,何殊當路權相持。
不思得所各休去,會到摧舟折楫時。

sān yuè sān rì tiān qīng míng , yáng huā rào jiāng tí xiǎo yīng 。
shǐ jūn wèi chū jùn zhāi nèi , jiāng shàng yǐ wén qí hé shēng 。
shǐ jūn chū shí jiē yǒu yǐn , mǎ qián yǐ bèi hóng qí zhèn 。
liǎng àn luó yī pò bí xiāng , yín chāi zhào rì rú shuāng rèn 。
gǔ shēng sān xià hóng qí kāi , liǎng lóng yuè chū fú shuǐ lái 。
zhuó yǐng gān bō fēi wàn jiàn , gǔ shēng pī làng míng qiān léi 。
léi shēng chōng jí bō xiāng jìn , liǎng lóng wàng biāo mù rú shùn 。
jiāng shàng rén hū pī lì shēng , gān tóu cǎi guà hóng ní yùn 。
qián chuán qiǎng shuǐ yǐ dé biāo , hòu chuán shī shì kōng huī ráo 。
chuāng méi xuè shǒu zhēng bù dìng , shū àn yī péng xīn sì shāo 。
zhī jiāng biāo shì shū yíng shǎng , liǎng àn shí zhōu wǔ lái wǎng 。
xū yú xì bà gè dōng xī , jìng tuō wén shēn qǐng shū shàng 。
wú jīn xì guān jìng dù ér , hé shū dāng lù quán xiāng chí 。
bù sī dé suǒ gè xiū qù , huì dào cuī zhōu zhē jí shí 。

鉴赏

薛逢(唐)的《观竞渡》选自全唐诗:卷548-8。

(小提示:如果您想查询《观竞渡》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站