山中无音乐,丝竹在禽鸟。
嘤嘤呼春晴,呖呖报春晓。
娇吟与柔哢,圆滑斗新巧。
知君在山中,乐此长不少。
疏篱密竹外,深涧绿树表。
青鞋踏花影,信步听未了。
归去闻筝声,应怪银甲小。
我来行一月,风雨春江渺。
今朝豁晴霁,孤琴破幽悄。
铿如女娲笙,忽作余音袅。
平生黄钟耳,直欲辨分杪。
万事付松风,翛然坐秋草。

山中無音樂,絲竹在禽鳥。
嚶嚶呼春晴,嚦嚦報春曉。
嬌吟與柔哢,圓滑鬥新巧。
知君在山中,樂此長不少。
疏籬密竹外,深澗綠樹表。
青鞋踏花影,信步聽未了。
歸去聞箏聲,應怪銀甲小。
我來行一月,風雨春江渺。
今朝豁晴霽,孤琴破幽悄。
鏗如女媧笙,忽作余音裊。
平生黃鐘耳,直欲辨分杪。
萬事付松風,翛然坐秋草。

shān zhōng wú yīn lè , sī zhú zài qín niǎo 。
yīng yīng hū chūn qíng , lì lì bào chūn xiǎo 。
jiāo yín yǔ róu lòng , yuán huá dǒu xīn qiǎo 。
zhī jūn zài shān zhōng , lè cǐ cháng bù shǎo 。
shū lí mì zhú wài , shēn jiàn lǜ shù biǎo 。
qīng xié tà huā yǐng , xìn bù tīng wèi liǎo 。
guī qù wén zhēng shēng , yīng guài yín jiǎ xiǎo 。
wǒ lái xíng yī yuè , fēng yǔ chūn jiāng miǎo 。
jīn zhāo huō qíng jì , gū qín pò yōu qiǎo 。
kēng rú nǚ wā shēng , hū zuò yú yīn niǎo 。
píng shēng huáng zhōng ěr , zhí yù biàn fēn miǎo 。
wàn shì fù sōng fēng , xiāo rán zuò qiū cǎo 。

鉴赏

杨基(明)的《集外诗舟中闻春禽寄江阴包鹤洲》选自《杨基诗词全集》。

(小提示:如果您想查询《集外诗舟中闻春禽寄江阴包鹤洲》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站