西家妇,贫失身。
东家妇,贫无亲。
红颜一代难再得,皦皦南国称佳人。
夫君求昏多礼度,三日昏成戍边去。
龙蟠有髻不复梳,宝瑟无弦为谁御?
朝来采桑南陌周,道旁过客黄金求。
黄金可弃不可售,望夫自上西山头。
夫君生死未知所,门有官家赋租苦。
姑嫜继殁骨肉孤,夜夜青灯泣寒杼。
西家妇作顷城姝,黄金步摇绣罗襦。
东家妇贫徒自苦,明珠不传青州奴。
为君贫操弹修行,不惜红颜在空谷。
君不见人间宠辱多反复,阿娇老贮黄金屋!

西家婦,貧失身。
東家婦,貧無親。
紅顏一代難再得,皦皦南國稱佳人。
夫君求昏多禮度,三日昏成戍邊去。
龍蟠有髻不復梳,寶瑟無弦為誰禦?
朝來采桑南陌周,道旁過客黃金求。
黃金可棄不可售,望夫自上西山頭。
夫君生死未知所,門有官家賦租苦。
姑嫜繼歿骨肉孤,夜夜青燈泣寒杼。
西家婦作頃城姝,黃金步搖繡羅襦。
東家婦貧徒自苦,明珠不傳青州奴。
為君貧操彈修行,不惜紅顏在空谷。
君不見人間寵辱多反復,阿嬌老貯黃金屋!

xī jiā fù , pín shī shēn 。
dōng jiā fù , pín wú qīn 。
hóng yán yī dài nán zài dé , jiǎo jiǎo nán guó chēng jiā rén 。
fū jūn qiú hūn duō lǐ dù , sān rì hūn chéng shù biān qù 。
lóng pán yǒu jì bù fù shū , bǎo sè wú xián wéi shuí yù ?
zhāo lái cǎi sāng nán mò zhōu , dào páng guò kè huáng jīn qiú 。
huáng jīn kě qì bù kě shòu , wàng fū zì shàng xī shān tóu 。
fū jūn shēng sǐ wèi zhī suǒ , mén yǒu guān jiā fù zū kǔ 。
gū zhāng jì mò gǔ ròu gū , yè yè qīng dēng qì hán zhù 。
xī jiā fù zuò qǐng chéng shū , huáng jīn bù yáo xiù luó rú 。
dōng jiā fù pín tú zì kǔ , míng zhū bù chuán qīng zhōu nú 。
wéi jūn pín cāo dàn xiū xíng , bù xī hóng yán zài kōng gǔ 。
jūn bù jiàn rén jiān chǒng rǔ duō fǎn fù , ā jiāo lǎo zhù huáng jīn wū !

鉴赏

(小提示:如果您想查询《贫妇谣》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站