扬休玉色,山立秉鸿枢。
圣天子,方有志,会东都。
得真儒。
身佩安危寄,本兵柄,修军政,朝野庆,钧衡任,赖诗谟。
天上麒麟挺,徐卿子,坐肃憸夫。
向六阳时候,佳瑞纪门弧。
炳炳阶符。
照蓬壶。
看兄枢使,弟元帅,真盛事,世间无。
筹密边烽息,凛羌胡。
玉音俞。
伫正三槐位,散膏泽,福寰区。
河如带,山如砺,巩皇图。
金鼎调元远大,中书考,致主唐虞。
想公门桃李,应不弃山樗。
愿借嘘枯。

揚休玉色,山立秉鴻樞。
聖天子,方有誌,會東都。
得真儒。
身佩安危寄,本兵柄,修軍政,朝野慶,鈞衡任,賴詩謨。
天上麒麟挺,徐卿子,坐肅憸夫。
向六陽時候,佳瑞紀門弧。
炳炳階符。
照蓬壺。
看兄樞使,弟元帥,真盛事,世間無。
籌密邊烽息,凜羌胡。
玉音俞。
佇正三槐位,散膏澤,福寰區。
河如帶,山如礪,鞏皇圖。
金鼎調元遠大,中書考,致主唐虞。
想公門桃李,應不棄山樗。
願借噓枯。

yáng xiū yù sè , shān lì bǐng hóng shū 。
shèng tiān zǐ , fāng yǒu zhì , huì dōng dū 。
dé zhēn rú 。
shēn pèi ān wēi jì , běn bīng bǐng , xiū jūn zhèng , zhāo yě qìng , jūn héng rèn , lài shī mó 。
tiān shàng qí lín tǐng , xú qīng zǐ , zuò sù xiān fū 。
xiàng liù yáng shí hòu , jiā ruì jì mén hú 。
bǐng bǐng jiē fú 。
zhào péng hú 。
kàn xiōng shū shǐ , dì yuán shuài , zhēn shèng shì , shì jiān wú 。
chóu mì biān fēng xī , lǐn qiāng hú 。
yù yīn yú 。
zhù zhèng sān huái wèi , sàn gāo zé , fú huán qū 。
hé rú dài , shān rú lì , gǒng huáng tú 。
jīn dǐng diào yuán yuǎn dà , zhōng shū kǎo , zhì zhǔ táng yú 。
xiǎng gōng mén táo lǐ , yīng bù qì shān chū 。
yuàn jiè xū kū 。

鉴赏

(小提示:如果您想查询《六州歌头》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站