天地易位,四时易乡。
列星陨坠,旦暮晦盲。
幽暗登昭,日月下藏。
公正无私,反见纵横。
志爱公利,得楼疏堂。
无私罪人,憼革二兵。
道德纯备,谗口将将。
仁人绌约,敖暴擅强。
天下幽险,失世英龟龙为蝘蜓。
鸱枭为凤凰,比干见刳。
孔子拘匡,昭昭乎其知之明也。
郁郁乎其遇时之不祥也,拂乎其欲礼义之大行也。
暗乎天下之晦盲也,皓天不复。
忧无疆也,千秋必反。
古之常也,弟子勉学。
天不忘也,圣人共手。
时几将矣,念彼远方。
何其塞矣,仁人绌约。
暴人衍矣,忠臣危殆。
谗人般矣,琁玉瑶珠。
不知佩也,杂布与锦。
不知异也,闾娵子奢。
莫之媒也,嫫母力父。
是之喜也,以盲为明。
以聋为聪,以危为安。
以吉为凶,呜呼上天。
曷维其同。

天地易位,四時易鄉。
列星隕墜,旦暮晦盲。
幽暗登昭,日月下藏。
公正無私,反見縱橫。
誌愛公利,得樓疏堂。
無私罪人,憼革二兵。
道德純備,讒口將將。
仁人絀約,敖暴擅強。
天下幽險,失世英龜龍為蝘蜓。
鴟梟為鳳凰,比幹見刳。
孔子拘匡,昭昭乎其知之明也。
郁郁乎其遇時之不祥也,拂乎其欲禮義之大行也。
暗乎天下之晦盲也,皓天不復。
憂無疆也,千秋必反。
古之常也,弟子勉學。
天不忘也,聖人共手。
時幾將矣,念彼遠方。
何其塞矣,仁人絀約。
暴人衍矣,忠臣危殆。
讒人般矣,琁玉瑤珠。
不知佩也,雜布與錦。
不知異也,閭娵子奢。
莫之媒也,嫫母力父。
是之喜也,以盲為明。
以聾為聰,以危為安。
以吉為兇,嗚呼上天。
曷維其同。

tiān dì yì wèi , sì shí yì xiāng 。
liè xīng yǔn zhuì , dàn mù huì máng 。
yōu àn dēng zhāo , rì yuè xià cáng 。
gōng zhèng wú sī , fǎn jiàn zòng héng 。
zhì ài gōng lì , dé lóu shū táng 。
wú sī zuì rén , jǐng gé èr bīng 。
dào dé chún bèi , chán kǒu jiāng jiāng 。
rén rén chù yuē , áo bào shàn qiáng 。
tiān xià yōu xiǎn , shī shì yīng guī lóng wéi yǎn tíng 。
chī xiāo wéi fèng huáng , bǐ gān jiàn kū 。
kǒng zǐ jū kuāng , zhāo zhāo hū qí zhī zhī míng yě 。
yù yù hū qí yù shí zhī bù xiáng yě , fú hū qí yù lǐ yì zhī dà xíng yě 。
àn hū tiān xià zhī huì máng yě , hào tiān bù fù 。
yōu wú jiāng yě , qiān qiū bì fǎn 。
gǔ zhī cháng yě , dì zǐ miǎn xué 。
tiān bù wàng yě , shèng rén gòng shǒu 。
shí jī jiāng yǐ , niàn bǐ yuǎn fāng 。
hé qí sāi yǐ , rén rén chù yuē 。
bào rén yǎn yǐ , zhōng chén wēi dài 。
chán rén bān yǐ , xuán yù yáo zhū 。
bù zhī pèi yě , zá bù yǔ jǐn 。
bù zhī yì yě , lǘ jū zǐ shē 。
mò zhī méi yě , mó mǔ lì fù 。
shì zhī xǐ yě , yǐ máng wéi míng 。
yǐ lóng wéi cōng , yǐ wēi wéi ān 。
yǐ jí wéi xiōng , wū hū shàng tiān 。
hé wéi qí tóng 。

鉴赏

(小提示:如果您想查询《佹诗》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站