估客无住着,有利身即行。
出门求火伴,入户辞父兄。
父兄相教示,求利莫求名。
求名有所避,求利无不营。
伙伴相勒缚,卖假莫卖诚。
交关少交假,交假本生轻。
自兹相将去,誓死意不更。
一解市头语,便无乡里情。
鍮石打臂钏,糯米炊项璎。
归来村中卖,敲作金玉声。
村中田舍娘,贵贱不敢争。
所费百钱本,已得十倍赢。
颜色转光净,饮食亦甘馨。
子本频蕃息,货赂日兼并。
求珠驾沧海,采玉上荆衡。
北买党项马,西擒吐蕃鹦。
炎洲布火浣,蜀地锦织成。
越婢脂肉滑,奚僮眉眼明。
通算衣食费,不计远近程。
经营天下遍,却到长安城。
城中东西市,闻客次第迎。
迎客兼说客,多财为势倾。
客心本明黠,闻语心已惊。
先问十常侍,次求百公卿。
侯家与主第,点缀无不精。
归来始安坐,富与王家勍。
市卒酒肉臭,县胥家舍成。
岂惟绝言语,奔走极使令。
大儿贩材木,巧识梁栋形。
小儿贩盐卤,不入州县征。
一身偃市利,突若截海鲸。
钩距不敢下,下则牙齿横。
生为估客乐,判尔乐一生。
尔又生两子,钱刀何岁平。

估客無住著,有利身即行。
出門求火伴,入戶辭父兄。
父兄相教示,求利莫求名。
求名有所避,求利無不營。
夥伴相勒縛,賣假莫賣誠。
交關少交假,交假本生輕。
自茲相將去,誓死意不更。
一解市頭語,便無鄉裏情。
鍮石打臂釧,糯米炊項瓔。
歸來村中賣,敲作金玉聲。
村中田舍娘,貴賤不敢爭。
所費百錢本,已得十倍贏。
顏色轉光凈,飲食亦甘馨。
子本頻蕃息,貨賂日兼並。
求珠駕滄海,采玉上荊衡。
北買黨項馬,西擒吐蕃鸚。
炎洲布火浣,蜀地錦織成。
越婢脂肉滑,奚僮眉眼明。
通算衣食費,不計遠近程。
經營天下遍,卻到長安城。
城中東西市,聞客次第迎。
迎客兼說客,多財為勢傾。
客心本明黠,聞語心已驚。
先問十常侍,次求百公卿。
侯家與主第,點綴無不精。
歸來始安坐,富與王家勍。
市卒酒肉臭,縣胥家舍成。
豈惟絕言語,奔走極使令。
大兒販材木,巧識梁棟形。
小兒販鹽鹵,不入州縣征。
一身偃市利,突若截海鯨。
鉤距不敢下,下則牙齒橫。
生為估客樂,判爾樂一生。
爾又生兩子,錢刀何歲平。

gū kè wú zhù zhuó , yǒu lì shēn jí xíng 。
chū mén qiú huǒ bàn , rù hù cí fù xiōng 。
fù xiōng xiāng jiào shì , qiú lì mò qiú míng 。
qiú míng yǒu suǒ bì , qiú lì wú bù yíng 。
huǒ bàn xiāng lè fù , mài jiǎ mò mài chéng 。
jiāo guān shǎo jiāo jiǎ , jiāo jiǎ běn shēng qīng 。
zì zī xiāng jiāng qù , shì sǐ yì bù gēng 。
yī jiě shì tóu yǔ , biàn wú xiāng lǐ qíng 。
tōu shí dǎ bì chuàn , nuò mǐ chuī xiàng yīng 。
guī lái cūn zhōng mài , qiāo zuò jīn yù shēng 。
cūn zhōng tián shè niáng , guì jiàn bù gǎn zhēng 。
suǒ fèi bǎi qián běn , yǐ dé shí bèi yíng 。
yán sè zhuǎn guāng jìng , yǐn shí yì gān xīn 。
zǐ běn pín fán xī , huò lù rì jiān bìng 。
qiú zhū jià cāng hǎi , cǎi yù shàng jīng héng 。
běi mǎi dǎng xiàng mǎ , xī qín tǔ fán yīng 。
yán zhōu bù huǒ huàn , shǔ dì jǐn zhī chéng 。
yuè bì zhī ròu huá , xī tóng méi yǎn míng 。
tōng suàn yī shí fèi , bù jì yuǎn jìn chéng 。
jīng yíng tiān xià biàn , què dào cháng ān chéng 。
chéng zhōng dōng xī shì , wén kè cì dì yíng 。
yíng kè jiān shuō kè , duō cái wéi shì qīng 。
kè xīn běn míng xiá , wén yǔ xīn yǐ jīng 。
xiān wèn shí cháng shì , cì qiú bǎi gōng qīng 。
hóu jiā yǔ zhǔ dì , diǎn zhuì wú bù jīng 。
guī lái shǐ ān zuò , fù yǔ wáng jiā qíng 。
shì zú jiǔ ròu chòu , xiàn xū jiā shè chéng 。
qǐ wéi jué yán yǔ , bēn zǒu jí shǐ líng 。
dà ér fàn cái mù , qiǎo shí liáng dòng xíng 。
xiǎo ér fàn yán lǔ , bù rù zhōu xiàn zhēng 。
yī shēn yǎn shì lì , tū ruò jié hǎi jīng 。
gōu jù bù gǎn xià , xià zé yá chǐ héng 。
shēng wéi gū kè lè , pàn ěr lè yī shēng 。
ěr yòu shēng liǎng zǐ , qián dāo hé suì píng 。

鉴赏

元稹(唐)的《相和歌辞·估客乐》选自全唐诗:卷21_51。

(小提示:如果您想查询《相和歌辞·估客乐》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站